Explicació del sentit del vot en el ple de les ordenances fiscals

Després de presentar al·legacions (hem sigut l’únic grup de l’oposició que ho ha fet, ja que el PSOE no n’ha presentat) i negociar-les amb l’equip de govern, hem aconseguit diversos avanços per a Torent, com el compromís de l’equip de govern perquè l’Ajuntament demane al govern central la revisió del valor cadastral dels immobles, fonament dels impostos injustos que paguem els torrentins, ja que el preu de l’habitatge està molt per damunt del preu de mercat, perquè l’última revisió es va fer en 2006, en l’època de la bombolla immobiliària.

Aquesta era un dels principals compromisos amb què ens presentàrem a les eleccions. Ací podeu veure’n el vídeo. És per això que ens hem abstingut en l’aplicació del quoficient de l’IBI.

Tot seguit vos detallem i expliquem el sentit del nostre vot.

1.1) IMPOST BÉNS IMMOBLES

Compromís : Abstenció | PSOE : Contra

es manté el 0,59 com a tipus de gravamen però al proper Ple de novembre es demanarà una nova revisió del valors cadastrals.

1.2) ORD. FISCAL VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.

Compromís: Favor | PSOE: Favor

Congelació de l’impost.

1.3) ORD. FISCAL IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES

Compromís: Favor | PSOE: Contra

Congelació de l’impost.

1.4) TAXA LLICÈNCIES COMUNIC. AMBIENTALS.

Compromís: Favor | Psoe: Contra

Apujada de l’IPC. És la taxa que paguen les multinacionals com empreses de telefonia mòbil o elèctriques per mesures de seguretat tendents a vetlar per la seguretat de les persones i medi ambient en les obres afectades.

1.5) TAXA EXPEDICIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Compromís: Favor | PSOE: Contra

Apujada de l’IPC. És la taxa que paguen les contructores i promotores per a iniciar les obresde construcció.

1.6) TAXA PROVES I SELECCIÓ DE PERSONAL.

Compromís: Contra | PSOE: contra

Apujada de l’IPC. És la taxa pagada pels opositors per a fer les proves de l’Ajuntament. Fer pagar més a una persona que treballa per buscar feina no ens sembla correcte.

1.7) TAXA RETIRADA DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA (GRUA)

Compromís: contra | PSOE: contra

Apujada de l’IPC.

1.8) TAXA CONCESSIÓ DE PLAQUES I DISINTIUS MUNICIPALS.

Compromís: Favor | PSOE: contra

Apujada de l’IPC. Compromís per part de l’equip de govern de reduir la taxa en el futur com a conseqüència de encomanar-les de materials més econòmics i reciclables.

1.9) TAXA PRESTACIÓ SERVEI PÚBLIC CLAVEGUERAM (CARREGAT AL REBUT DE L’AIGUA).

Compromís: Contra | PSOE: Favor

Apujada de l’IPC. Compromís considera l’aigua com un bé de primera necessitat.

2.0) TAXA ADJUDICACIÓ ÚS LOCALS I INSTAL·LACIONS UBICADES ALS MERCATS MUNICIPALS.

Compromís: Contra | PSOE: Contra

Apujada de l’IPC.

2.1) TAXA APROFITAMENT DOMINI PÚBLIC PER ENTRADA VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Compromís: Favor | PSOE: Contra

Apujada de l’IPC. Compromís considera que els guals (vados) ocupen espais públics que són de tots, impedint l’aparcament de vehicles dels veïns i veïnes que no tenen diners per a comprar-se una plaça de garatge.

2.2) TAXA UTILITZACIÓ TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES O CASETES DE VENDA, ETC.

Compromís: Favor | PSOE: contra

Apujada de l’IPC. Són establiments de caràcter provisional que requerixen un manteniment, vigilància i neteja especial que es troben fora de les despeses ordinàries de l’Ajuntament, les quals les paga de manera extra.

2.3) TAXA D’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA.

Compromís: Favor. | PSOE: Contra.

Apujada de l’IPC. És la taxa pagada per les companyies telefòniques i elèctriques per utilització de l’espai aeri municipal per xarxes d’alta tensió, telefonia fixa o mòbil.

2.4) TAXA DE REPARTIMENT DE PUBLICITAT I REPARTIMENT DE LA PUBLICITAT DOMICILIÀRIA.

Compromís : Contra. | PSOE : Contra.

Apujada de l’IPC. Hem votat en contra perquè entenem que afecta als mitjans de comunicació propis de Torrent, com premsa escrita que han patit una forta abaixada dels ingressos per publicitat.

2.5) TAXA PRESTACIÓ SERVEIS MATRIMONIALS CÍVILS.

Compromís: Favor | PSOE: Contra.

És tracta d’una taxa de nova creació que vol cobrir les despeses que l’Ajuntament hi té per les bodes civils organitzades en la Casa de la Cultura o la cinquena planta de l’Ajuntament. En la Casa de la Cultura l’Ajuntament posa a disposició dels nuvis un pianista, detalls florals, hores extra dels funcionaris de la Casa i la neteja individualitzada de cada boda. La taxa en la Casa de la Cultura s’ha establert en 150€.

La taxa en l’Ajuntament serà de 15€. La proposta inicial del PP era de cobrar-ne 30€, però Compromís entén que les persones que es casen sense boato no tenien perquè pagar, hi ha hagut una negociació per part de Compromís perquè almenys l’equip de govern baixarà de 30 a 15€ la taxa, com finalment s’ha produït.

2.6) TAXA ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS

Compromís: Contra. | PSOE: Contra.

És tracta d’una taxa de nova creació. Hem votat en contra perquè afecta a entitats culturals i del teixit associatiu de Torrent que fan tasca, i de la bona, a Torrent.

2.7) PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ D’AJUDA DOMICILIÀRIA.

Compromís ha presentat una esmena de substitució proposant que:

Qualsevol unitat familiar amb ingressos econòmics iguals o inferiors al salari minim interprofessional estiguen subvencionats al 100% per part de l’Ajuntament. En la resta de subescales el percentatge de subvenció seria el corresponent a sumar succesivament 30€ al salari mínim interprofessional en la columna de subvenció. En la columna de membres el resultant seria el sumar la diferència de l’actual proposta al salari mínim interprofessional vigent, que és el que fa de ingrés familiar base de la proposta. La nostra esmena suposa augmentar des dels 528€ d’ingressos de la proposta de l’equip de govern als 641,40€ corresponent al salari mínim interprofessional establit per a l’any 2011.

Aquest preu públic ha sigut retirat després de la nostra al·legació.

2.8) PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ D’EDUCACIÓ.

Compromís: Favor. | PSOE: Contra.

Congelació de preus públics. No hi ha haurà apujada respecte a 2011.

2.9) PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I TALLERS DEL DEPARTAMENT D’IGUALTAT.

Compromís: Favor. | PSOE: Contra.

Congelació de preus públics. No hi ha haurà apujada respecte a 2011.

3.0) PREU PÚBLIC PRESTACIÓ SERVEI REALITZACIÓ D’ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT.

Compromís: Favor. | PSOE: Contra.

Congelació de preus públics. No hi ha haurà apujada respecte a 2011.

3.1) ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITAT HOSTELERA.

Compromís: Favor, s’ha acceptat la nostra esmena. | PSOE: Abstenció.

És una ordenança de nova creació.

Esmena d’addició: Compromís proposa que s’afegisca un nou article a l’ordenança, que introdueix bonificacions per nova contractació de personal als subjectes passius obligats per aquesta ordenança, que quedaria de la següent manera:

A) Bonificació del 50% de la taxa, per la contractació a temps parcial, corresponent al 50% de la jornada laboral, de cada nou treballador per cada 15 metres quadrats d’ocupació de via pública de la terrassa (sense perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La durada del contracte que justifica l’aplicació d’aquesta bonificació serà d’un any.

B) Bonificació del 50% de la taxa, per la contractació de cada nou treballador, a jornada completa, per cada 15 metres quadrats d’ocupació de via pública (sense perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La durada del contracte que justifica l’aplicació d’aquesta bonificació serà com a mínim de 6 mesos.

C) Bonificació del 100% de la taxa, per contractació de cada nou treballador, a jornada completa, per cada 15 metres quadrats d’ocupació de via pública (sense perjudici del mòdul bàsic exempt de 10 metres quadrats). La durada del contracte que justifica l’aplicació d’aquesta bonificació serà d’un any.

D) En el cas d’increment de personal corresponents a contractes superiors a un any, també s’aplicaran les bonificacions, en els termes dels apartats A B i C, als períodes tributaris dels anys següents.

El subjecte passiu haurà de sol·licitar les esmentades bonificacions, aportant els justificants que acrediten l’increment de personal, des del moment de la seua sol·licitud, i que seran lliurats pels organismes adients de la seguretat social.

En cas d’establiments de nova creació no comptaran, per al còmput de personal afecte les bonificacions, ni el titular del negoci ni qualsevol personal que pertanya al règim d’autònoms de cotització a la seguretat social.

No s’acceptaran bonificacions per contractació de personal als sol·licitants que no demostren increment de la plantilla laboral des del moment de la sol·licitud.

3.2) INDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES.

Compromís : Favor. | PSOE : Abstenció o contra. A L’espera de confirmació.

Hem aconseguit en el Ple un compromís ferm d’alcaldia que al llarg de la legislatura es canviarà el nom oficials dels carrers del castellà al valencià. És una fita històrica perquè suposa de fet eliminar l’últim vestigi dels decrets de nova planta de Felip V a Torrent.

ESMENA PRESENTADA:

En aplicació del Reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Torrent, al qual estem tots obligats a vetlar pel seu compliment, i que diu literalment al seu Capítol V Toponímia i Senyalització:

“Article 19. Toponímia.
L’Ajuntament utilitzarà tots els topònims del terme municipal en la seua
forma tradicional en valencià.

Article 20. Nom de les vies.
1.- Els noms oficials de les vies urbanes i altres vies de comunicació que siguen de competència municipal seran en valencià.

2.- Els noms ja existents de les vies seran traduïts al valencià, si no han estat determinats en aquesta llengua.

Article 21. Retolació i senyalització.

1.- En general, tota la retolació i senyalització pública que siga competència de l’Ajuntament de Torrent i dels organismes que en depenen, així com també la realitzada per empreses concessionàries, s’ha de dur a terme en valencià.

2.- Sense perjudici de l’obligació genèrica expressada en el paràgraf anterior es retolaran o senyalitzaran en valencià quan siguen de competència municipal:

a) Els rètols que contenen els noms de les vies urbanes, dels camins i de les vies pecuàries.

b) Els senyals de trànsit i els senyals informatius

c) Les indicacions dels despatxos i dependències dels serveis públics municipals i dels organismes que en depenen, així com també de les empreses concessionàries.

d) La retolació interior i exterior dels edificis públics municipals

e) Els distintius dels vehicles municipals.

El grup municipal de Compromís presenta la següent:

– Esmena de substitució: Canviar la denominació oficial de l’índex alfabètic de les vies del castellà al valencià, en compliment de la normativa municipal vigent en matèria de normalització lingüística del valencià. Notificar el canvi de denominació a qualsevol entitat de caràcter públic, o privat i religiós que presten serveis massius, com les empreses de Correu, telefòniques, mitjans de comunicació, Creu Roja, Església Catòlica, etc.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *