Compromís aconsegueix que el govern del PP demane una nova valoració cadastral per a baixar l'IBI

Beguer: “Després d’una negociació molt dura han sigut acceptades tres de les nostres esmenes a la proposta d’ordenances per al 2012”.

El portaveu del Bloc-Compromís s’ha mostrat satisfet pel fet que en el propera sessió de novembre el Ple de l’Ajuntament instarà al Cadastre General a realitzar una nova valoració cadastral dels immobles de Torrent.

Per a Beguer es tracta del fet més important, en matèria d’impostos, dels últims anys a Torrent. La revisió cadastral suposarà una abaixada important de les valoracions immobiliàries aprovades en l’època socialista, que tindrà repercussió directa en l’impost de béns immobles de tots els torrentins i torrentines, atés que el valor cadastral és la base del càlcul d’aquesta càrrega fiscal.

Compromís s’ha mostrat satisfet a en aconseguir una de les reivindicacions electorals més importants de les passades eleccions municipals de 2011. Els dos regidors de la formació, no obstant, s’han abstingut en la votació de l’ordenança de l’IBI que regirà en 2012, en no acceptar-se la segona part de la seua proposta de congelació en el rebut final d’este impost.

De la resta d’al·legacions presentades, destaquen que l’equip de govern del PP ha retirat, per a un estudi posterior, la proposta inicial del preu públic per la Prestació d’Ajuda Domiciliària, en demanar Compromís que les bases mínimes bonificades al 100%, o siga per a rebre estes ajudes sense pagar, mai no poden ser inferiors al salari mínim interprofessional.

També és important l’al·legació presentada per Compromís en la Taxa de Terrasses i Vetladors d’activitats d’hosteleria, la qual ha sigut acceptada i permetrà bonificar amb el 50 o 100% aquells establiments que contracten nous treballadors a jornada parcial o completa.

Beguer ha valorat positivament l’actitud del nou regidor de pressupostos del PP, qualificant-la com un primer pas, cap a la normalitat democràtica, atés que després de 4 anys de “rodillo” polític, el PP ha acceptat parlar de les propostes de Compromís per a Torrent, en aquest cas sobre impostos i taxes que afecten directament les butxaques i el benestar futur de tots els torrentins i torrentines.

Finalment Beguer ha expressat, en el Ple, el seu vot en contra dels Comptes Generals de 2009 i 2010, en el quals Compromís presentà al·legacions que no varen ser contestades pel regidor d’economia del PP en la legislatura passada.

COMPROMÍS PER TORRENT CONSIGUE QUE EL GOBIERNO DEL PP DEMANDE UNA NUEVA VALORACIÓN CATASTRAL PARA BAJAR EL IBI DE TORRENT

Beguer: “Tras una negociación muy dura han sido aceptadas tres de nuestras enmiendas a la propuesta de ordenanzas para el 2012”.

El portavoz del Bloc-Compromís, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que, en el próximo pleno de noviembre, el Ayuntamiento instará al Catastro General a realizar una nueva valoración catastral de los inmuebles de Torrent.

Para Beguer se trata del hecho más importante, en materia de impuestos, de los últimos años a Torrent. La revisión catastral supondrá una bajada importante de las valoraciones inmobiliarias aprobadas en la época socialista, que tendrá repercussió directa en el impuesto de bienes inmuebles de todos los torrentinos y torrentinas, dado que el valor catastral es la base del cálculo de esta carga fiscal.

Compromís se ha mostrado satisfecho al conseguir una de las reivindicaciones electorales más importantes de las pasadas elecciones municipales de 2011. Los dos concejales de la formación, no obstante, se han abstenido en la votación del ordenanza del IBI que regirá en 2012, al no aceptarse la segunda parte de su propuesta de congelación en el recibo final de este impuesto.

Del resto de alegaciones presentadas, destacan que el equipo de gobierno del PP ha retirado, para un estudio posterior, la propuesta inicial del precio público por la Prestación de Ayuda Domiciliaria, al demandar Compromís que las bases mínimas bonificadas al 100%, o sea para recibir estas ayudas sin pagar, nunca pueden ser inferiores al salario mínimo interprofesional.

También es importante la alegación presentada por Compromís en la Tasa de Terrazas y Veladores de actividades de hosteleria, la cual ha sido aceptada y permitirá bonificar con el 50 o 100% aquellos establecimientos que contraten nuevos trabajadores a jornada parcial o completa.

Beguer ha valorado positivamente la actitud del nuevo concejal de presupuestos del PP, calificándola como un primer paso, hacia la normalidad democrática, dado que tras 4 años de “rodillo” político, el PP ha aceptado hablar de las propuestas de Compromís para Torrent, en este caso sobre impuestos y tasas que afectan directamente los bolsillos y el bienestar futuro de todos los torrentinos y torrentinas.

Finalmente Beguer ha expresado, en el Pleno, su voto en contra de las Cuentas Generales de 2009 y 2010, en el que Compromís presentó alegaciones que no fueron contestadas por el concejal de economía del PP de la legislatura pasada.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *