Hem llegit amb deteniment el projecte de pressupostos que l’equip de govern ha presentat per al 2012, prova d’allò són les 34 esmenes registrades pel meu grup: 4 a la documentació que se’ns ha presentat, 29 al capítol d’ingressos i 1 esmena a la totalitat a les despeses, despeses a les que faré menció quan parlem en el punt de Pla de Sanejament.

Este projecte de Pressupost patix el mateix problema que qualsevol que s’ha aprovat des de fa lustres en este Ajuntament, excepte en un any: El que s’aprovà en 2006 amb el nostre vot a favor, i que va ser l’únic que no provocà dèficits de tresoreria.

El problema és que els números que pinten no conten la realitat i jo com a oposició tinc el deure i l’obligació de dir-ho davant este Ple. El projecte de Pressupost presentat infla, segons els nostres càlculs, en més de 7 milions d’euros els ingressos, i no és per tirar-me flors però any rere any el grup que represente ha encertar amb els números finalment liquidats.

És un Pressupost fet per quadrar els ingressos amb les despeses, i pare vosté de comptar. Un Pressupost que tornarà a deixar l’Ajuntament amb un gran romanent negatiu de tresoreria, que difícilment podrà ser absorvit tal i com està la situació econòmica en general i la del nostre Ajuntament en particular.

M’han cridat l’atenció, per la seua quantia, algunes de les partides que vostés pressuposten, i que ara passe a nomenar: Del capítol d’ingressos: Per exemple:

– Partida 11600. Impost directe sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: En 2011, el present any pressupostari, vostés reconegueren com a cobrables a data 14 de desembre (fa dos setmanes) la quantitat de 1.855.976 euros, i ara en este projecte de Pressupost per al 2012 diuen que esperen recaptar 4.675.000.
Suposant que com a molt es tanque l’exercici liquidant 2.000.000 d’euros com a cobrables, vostés han inflat esta partida d’ingressos en 2.675.000 euros. I ho fan en un context econòmic de congelació o inclús reducció de les transaccions immobiliàries.

– Partida 29000. impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: Reconegueren com a cobrables a 14 de desembre 263.482€, a falta de liquidar 17 dies de 2011, i suposant que miraculosament s’arribaren a liquidar 300.000€ en eixos 17 dies que queden per acabar desembre resulta que vostés pressuposten per a 2012 725.000€, o siga 425.000 més que la previsió més optimista per a 2011. Un impost que com l’anterior està lligat a l’activitat immobiliària, el sector que pitjors previsions té de tota l’economia en general.

– Partida 32600. Taxa per retirada de Vehicles de la Via Pública: O siga ingressos pels cotxes que enganxa la grua municipal. Vostés a falta de 17 dies per acabar l’any diuen que han recaptat durant 2011 la quantitat de 365.216€, i ara per al 2012 esperen recaptar 595.000.
200.000€ més pensen recaptar en 2012? Vostés saben els cotxes que la grua necessita enganxar per a recaptar eixos 200.000€ de més? O és que a partir d’ara també retiraran aquells que no molesten al trànsit?

– Partida 33304. Esta els farà gràcia als veïns del Carrer del Convent. Taxa per utilització privativa o especial de la TELEFONIA MÒBIL:

En 2011 vostés han reconegut com a cobrables 290.582€ i per a 2012 pressuposten 581.165. O siga el doble.

Pyramid Research, una de les consultores més prestigioses en quant a telefonia mòbil, publicà en el diari “Cinco Dias” de 10 de desembre que: “Con respecto a España, se prevee que el sector mueva en torno a un 2,1% más que el pasado año”.

Vostés, amb creixements del 2,1% en el sector, preveuen recaptar el 100% més… ahí ho deixe.

– Partida 34400. Ingressos per Taquilla i Venda d’Entrades:

Segons la notícia publicada per vostés en la pàgina web de l’Ajuntament, només acabar les festes patronals de 2011, deien:

“Raphael conquista a 4000 torrentinos en una Gran Noche”
“Escándalo davant de més de 4000 persones”
“El cantant es va ficar al públic en la butxaca”.

I de la Butxaca precisament vull parlar jo ara. Anem a vore, si en eixe concert entraren 4000 persones i cada entrada costava 10€, resulta que només pagaren 1200 d’eixos 4000, dic això perquè clar, vostes diuen en la liquidació de 14 de desembre que han recaptat, durant 2011, per Taquilla i Venda d’Entrades, 12.188€.

Conclussió: Com que l’únic concert on es pagava era el de Raphael resulta que 2800 entraren per la cara.

I, tornant a les esmenes, si resulta que en 2011 s’han recaptat 12.188€ per entrades: Com pressuposten vostés per a 2012… 70.000€?

– Partida 34500. Preus Públics del Servei de Transport Públic Urbà: O siga el que recapten els autobusos municipals per venda de bitllets.

A 14 de desembre vostés diuen que han ingressat per este concepte 93.193€, i para 2012 preveuen 384.000€. No sé, a lo millor és que anem a organitzar “La Copa Amèrica”, “La Fòrmula Uno” o algun sarao d’eixos que tant els agrada a vostés, i resulta que jo no m’he enterat, perquè per això suposa multiplicar per 4 el nombre de viatgers. Ja sé que vostés, per a 2012, han apujat el preu del bitllet un 60% de mitjana, però això es compensa amb la reducció de línies, com és intenció de la senyora alcaldessa, corregiu-me si m’equivoque. I per altra banda a preus més cars menys viatgers, per una aplicació elemental dels principis d’oferta i demanda.

– Partida 39614. Quotes d’Urbanització dels Sectors 6.4, 4.9, 4.10, 4.11 i Sector V.

Esta és ja una clàsica que vostés fan tots els anys en els Pressupostos. Vostés sempre pressuposten recaptar quotes d’urbanització per estos sectors i acaben reconeixent com a cobrables ZERO EUROS. En 2011 sense anar més lluny ho han tornat a fer, han reconegut com a cobrable RES. I finalitzant la traca, en estos pressupostos de 2012 tornen a preveure que recaptaran 879.241€.
D’ací un any els tornaré a recordar la dita “Donde dije digo, digo CERO”.

– Partida 42010. Transferències corrents de l’Administració General de l’Estat: Fons Complementari de Finançament:

Esta és especialment preocupant per a les arques municipals.

Durant 2011 l’Estat Espanyol els ha reconegut com a cobrables 8.776.760€ dels 12.286.103 que vostés preveien, perquè clar, si no, no els quadrava el Pressupost.

Ara per a 2012 tornen a pressupostar 12.203.000€.

En base a què, o en què fonamenten vostés que l’Estat els va a regalar 3.400.000€. És que ens han declarat com a zona catastròfica, o deprimida, de manera oficial? Perquè no tinc notícies de res d’això. O a lo millor és que l’Estat és Papa Noel? Perquè amb els mateixos habitants i una reducció dels ingressos per conceptes fiscals, la previsió que fan vostés no és que siga improbable, és que és impossible.

Per consideració als temes a tocar i a les diferents intervencions de la resta de companys del Ple no vaig a allargar-me més en este punt. Sempre els he dit, des del grup municipal que represente, que estem disposats a asentar-nos i a treballar de valent per a presentar al poble de Torrent un Pressupost seriós i responsable, que respecte els principis de prudència comptable i que contemple les particularitats de cada cicle econòmic, la realitat es que no se’ns ha donat l’oportunitat de participar, ni a nosaltres ni a ningú.

És el seu Pressupost, un Pressupost virtual, on han pintat uns números per a quadrar els ingressos amb les despeses, per açò, i per responsabilitat, els dos regidors de Compromís per Torrent votarem en contra d’este projecte de Pressupost per al 2012.

REVISIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT

Hem vist com des que vostés porten la gestió de l’Ajuntament s’han produït diferents dèficits de tresoreria, liquidació rere liquidació.

Tal i com s’observa en el document signat pel regidor d’economia, el senyor Juan Garcia, que parla sobre la revisió del Pla de Sanejament que ens ocupa, en 2009 es va subscriure un préstec de 7 milions d’euros per absorbir el dèficit de tresoreria de l’any 2008.

Això va provocar, entre altres coses la creació d’este Pla de Sanejament 2009-2015 del que ara parlem.

En 2009, la gestió de vostés va provocar un nou dèficit de tresoreria, esta vegada per valor de vora 5 milions d’euros, i finalment en 2010 vostés deixaren un nou forat de més de 9 milions d’euros de dèficit.
Este forat és el que ens porta ara a una nova revisió del Pla de Sanejament, anomenada revisió per a l’escenari 2012-2015, i que contempla una sèrie de mesures en diferents àmbits de la gestió municipal.

Des de l’aprovació inicial d’este Pla de Sanejament 2009-2015, vostés no han posat en marxa ni una sola de les mesures contemplades en el mateix, i amb este bagatge històric vostés plantegen una nova sèrie de mesures, que perdoneu-me per l’escepticisme no me les crec. Perquè vull recordar que si hagueren fet cas de les nostres propostes de fer una Comissió de Seguiment quan es creà el Pla, i que vostés rebutjaren no ens trobaríem ara en tots estos dèficits que he anomenat, ja que alguna cosa s’hauria fet i possiblement solucionat.

I no me les crec per diferents raons:

PRIMER, en el pressupost previst per a 2012, del que parlarem al punt següent d’este Ple els hem presentat una bateria de 34 esmenes, que s’han tractat mitja hora abans del plenari, diguen vostés si esta és manera de treballar. Nosaltres preveiem que la gestió de 2012 deixarà un nou forat de tresoreria de més de 7 milions d’euros. Per tant, les intencions d’este nou Pla són molt bones, però sobre la pràctica tornen a fer el que sempre fan: Unflar desmesuradament els ingressos per al quadrar-los amb les despeses, i d’esta manera per moltes revisions i nous Plans de sanejament que facen seran impossibles de complir.

SEGON, per a posar en marxa el Pla de Sanejament sencer, el de 2009-2015, i la revisió proposta per a 2012-2015 és necessari, com es diu a l’informe d’intervenció al Pressupost de 2012 que:

– Com està constituïda la Comissió d’Austeritat, esta concrete entre altres les següents qüestions:

1) Determinar la persona o càrrec responsable màxim, del compliment d’este Pla de Sanejament.

2) Determinar les persones o càrrecs que deuran executar les accions de gestió concretes.

3) Determinar les accions de gestió concretes (estes si que estan especificades en la revisió del Pla que se’ns ha presentat).

4) Establir els mecanismes de control de l’execució del Pla per part dels membres de la Corporació, als quals se’ls donarà compte a través de la Comissió Informativa número 1 d’Hisenda, com estan fent des de fa poc.

Resumint per molt de Pla de Sanejament que presenten, mentres no s’especifiquen les persones encarregades de posar en marxa i controlar cadascun dels aspectes que contempla, poc farem. I per altra banda, i parlant dels aspectes de control Pressupostari, bàsics per al bon funcionament d’este Pla de Sanejament és inassumible que per l’any 2012 s’haja inflat el fons de compensació a pagar per l’Estat en 3.500.000 d’euros, per exemple, i altres qüestions de les que parlarem en la intervenció sobre l’aprovació inicial del pressupost.

Com deia falten molts aspectes per polir i per especificar i com que històricament no s’ha fet en estos anys jo com Sant Tomàs, si no ho veig no m’ho crec, en tot cas els donaré l’últim benefici del dubte, i en lloc de votar en contra m’abstindré, recordant-los que vaig votar a favor de tots els plans de Sanejament d’este Ajuntament i del Pla d’Austeritat.