Beguer: “La moció permetria tant estalviar importants recursos municipals com reduir la contaminació lumínica i les emissions de CO2”.

Compromís ha presentat una moció en la que demana al govern del Partido Popular que la xarxa pública de l’enllumenat de Torrent funcione de manera alterna, o siga un fanal si i el següent no, o en zig-zag, si aquesta fóra la seua disposició.

Segons aquesta moció, aquest funcionament es programaria entre les 22 hores, una vegada acabat l’horari comercial, i les 6:30 en horari hivernal i les 7 hores la resta de l’any.

Per al portaveu Vicent Beguer és una moció que conjuga l’estalvi de diners municipals amb aspectes medi ambientals com la reducció de la contaminació lumínica i les emissions de CO2, i que a més a més no afecta la seguretat del trànsit perquè el funcionament altern no s’aplicaria als fanals ubicats en les travesseres, enllaços i interseccions de les vies públiques i tampoc en les rodones i els passos de vianants.

En la moció Beguer també reclama que una vegada s’haja quantificat l’estalvi energètic, en les futures liquidacions dels Pressupostos municipals, s’invertisquen els recursos estalviats en substituir, progressivament, les lluminàries actuals per aquelles que utilitzen tecnologia LED, la qual cosa tindria un efecte multiplicador en la reducció de la despesa energètica i la reducció de la contaminació lumínica i per emissions.

Finalment Beguer ha manifestat que el govern del PP mamprenga l’estalvi apagant la il·luminació permanent del cartell de la “futura” construcció de l’Hospital de Torrent, una despesa inútil que publicita un projecte que no està ni pressupostat per la Generalitat Valenciana i del qual el President Fabra digué literalment que “no és prioritari”.

Consulteu la moció sobre estalvi energètic en enllumenat en PDF:

COMPROMÍS PRESENTA UNA MOCIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO PARA TODO EL ALUMBRADO PÚBLICO DE TORRENT

Beguer: “La moción permitiría tanto ahorrar importantes recursos municipales como reducir la contaminación lumínica y las emisiones de CO2”.

Compromís ha presentado una moción en la que pide al gobierno del Partido Popular que la red pública del alumbrado de Torrent funcione de manera alterna, o sea una farola si y la siguiente no, o en zigzag, si esta fuera su disposición.

Según esta moción, este funcionamiento se programaría entre las 22 horas, una vez acabado el horario comercial, y las 6:30 en horario invernal y las 7 horas el resto del año.

Para el portavoz Vicent Beguer es una moción que conjuga el ahorro de dinero municipal con aspectos medio ambientales como la reducción de la contaminación lumínica y las emisiones de CO2, y que además no afecta a la seguridad del tránsito porque el funcionamiento alterno no se aplicaría en las farolas ubicadas en las traveseras, enlaces e intersecciones de las vías públicas y tampoco en las rotondas y los pasos de peatones.

En la moción Beguer también reclama que una vez se haya cuantificado el ahorro energético, en las futuras liquidaciones de los Presupuestos municipales, se inviertan los recursos ahorrados en sustituir, progresivamente, las luminarias actuales por aquellas que utilicen tecnología LED, lo cual tendría un efecto multiplicador en la reducción del gasto energético y la reducción de la contaminación lumínica y por emisiones.

Finalmente Beguer ha manifestado que el gobierno del PP emprenda el ahorro apagando la iluminación permanente del cartel de la “futura” construcción del Hospital de Torrent, un gasto inútil que publicita un proyecto que no está ni presupuestado por la Generalidad Valenciana, y del que el President Fabra dijo literalmente que “no es prioritario”.