Beguer: “Després que el PP haja regalat un solar municipal de 5.884 metres volem saber si la Catòlica paga els seus impostos com la resta de ciutadans i empreses de Torrent”.

El grup municipal de Compromís ha presentat, per Registre d’Entrada, i adreçat a la Tresoreria Municipal, una bateria de preguntes en relació als diferents impostos, taxes, llicències, autoritzacions i tributs, pagades per l’execució de les obres i la posada en funcionament de la Universitat Catòlica “San Vicente Mártir” a Torrent.

Compromís, en el mateix escrit, també ha preguntat per les quantitats satisfetes en relació a la pòlissa d’assegurança, a tot risc, de l’immoble en qüestió i de la qual és beneficiari l’Ajuntament de Torrent en virtut del Plec de clàusules administratives que regixen la concessió demanial autoritzada.

Tanmateix, el portaveu Vicent Beguer ha demanat la justificació dels pagaments que corresponen a la reposició i adaptació dels elements urbanístics afectats per l’obra, de conformitat amb el projecte presentat i que també figuren en el Plec de la concessió administrativa.

Per a Beguer es tracta de comprovar que s’han satisfet totes aquestes obligacions per part de la Universitat Catòlica, entre altres coses perquè l’Ajuntament els va cedir gratuïtament un solar de 5884 metres ubicat en la parcel·la C1 al costat del Parc Central de Torrent.

En paraules del regidor de Compromís, la Universitat Catòlica està fent negoci a Torrent i com la resta de ciutadans i empreses ha de satisfer les seues obligacions davant l’Ajuntament, més quan la implantació d’aquest negoci va provocar el trasllat de la Brigada d’Obres a una nova nau, motiu pel qual la Corporació paga un lloguer que abans no pagava perquè l’anterior edifici enderrocat era municipal. Aquest nou lloguer està arreplegat en la partida 1550 del Pressupost, dotada amb 77.236€.

Consulteu el PDF amb la bateria de preguntes presentades per registre d’entrada

Partida del pressupost on s’arreplega el lloguer de la Brigada d’Obres (Partida 1550, “arrendamientos de edificios correspondientes al servicio de mantenimiento de la vía pública).

COMPROMÍS PIDE INFORMACIÓN SOBRE LOS TRIBUTOS, LA PÓLIZA DE SEGURO Y LA REPOSICIÓN DE ELEMENTOS URBANÍSTICOS PAGADOS POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN TORRENT

Beguer: “Después de que el PP haya regalado un solar municipal de 5.884 metros queremos saber si la Católica paga sus impuestos como el resto de ciudadanos y empresas de Torrent”.

El grupo municipal de Compromís ha presentado, por Registro de Entrada, y dirigido a la Tesorería Municipal, una batería de preguntas en relación a los diferentes impuestos, tasas, licencias, autorizaciones y tributos, pagados por la ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento de la Universidad Católica “San Vicente Mártir” en Torrent.

Compromís, en el mismo escrito, también ha preguntado por las cantidades satisfechas en relación a la póliza de seguro, a todo riesgo, del inmueble en cuestión y de la que es beneficiario el Ayuntamiento de Torrent en virtud del Pliego de cláusulas administrativas que rigen la concesión demanial autorizada.

Asi mismo, el portavoz Vicent Beguer ha pedido la justificación de los pagos que corresponden a la reposición y adaptación de los elementos urbanísticos afectados por la obra, de conformidad con el proyecto presentado y que también figuran en el Pliego de la concesión administrativa.

Para Beguer se trata de comprobar que se han satisfecho todas estas obligaciones por parte de la Universidad Católica, entre otras cosas porque el Ayuntamiento les cedió gratuitamente un solar de 5884 metros ubicado en la parcela C1 al lado del Parc Central de Torrent.

En palabras del concejal de Compromís, la Universidad Católica está haciendo negocio en Torrent y como el resto de ciudadanos y empresas debe satisfacer sus obligaciones ante el Ayuntamiento, más cuando la implantación de este negocio provocó el traslado de la Brigada de Obras a una nueva nave, motivo por el cual la Corporación paga un alquiler que antes no pagaba porque el anterior edificio derruido era municipal. Este nuevo alquiler está recogido en la partida 1550 del Presupuesto, dotada con 77.236€.