Beguer: “El pressupost aprovat pel PP per a 2012 incomplix el Decret-Llei de Rajoy de pagament als proveidors”

El grup municipal de Compromís per Torrent ha advertit, en el Ple d’aprovació definitiva dels pressupostos de 2012, que el text votat a favor pel PP incomplix els articles 3, 7, 8, 9 i 10 del Decret-Llei 4/2012, pel que s’autoritza als Ajuntaments a demanar préstecs per al pagament de factures endarrerides.

En concret, Beguer ha denunciat que en l’informe d’Intervenció s’adverteix que l’Ajuntament de Torrent haurà de fer els oportuns ajustos sobre el Pressupost de 2012 recent aprovat, efectuar la Revisió del Pla de Sanejament 2009-2015, i remetre tota la documentació modificada al Ministeri d’Economia i Hisenda abans del 31 de març de 2012. Sense el compliment d’aquestos requisits l’Ajuntament de Torrent no podrà acollir-se al Pla de Pagaments a proveïdors que regula l’esmentat Decret-Llei.

Beguer també ha denunciat que, de les 34 esmenes presentades per Compromís en la fase d’aprovació inicial el govern del PP va acceptar 2, però aquestes no han sigut incorporades en el pressupost final de 2012. El Pressupost, que hauria d’haver-se presentat corregit, tampoc ha sigut remés als grups de l’oposició, de tal manera que aquestos no han pogut comprovar el text finalment aprovat pel PP.

Fent un símil faller, el portaveu de Compromís, ha comparat el pressupost aprovat amb els bunyols, en paraules de Beguer: “Han fet un bunyol amb l’oli i el rent caducats, que no aprofita a ningú i damunt hi ha que rentar el perol per a no menjar revenut”

PDF de l’informe d’intervenció del pressupost final

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA QUE EL PP HA APROBADO UNOS PRESUPUESTOS CADUCADOS

Beguer: “El presupuesto aprobado por el PP para 2012 incumple el Decreto-Ley de Rajoy de pago a los proveedores”

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha advertido, en El Pleno de aprobación definitiva de los presupuestos de 2012, que el texto votado a favor por el PP incumple los artículos 3, 7, 8, 9 y 10 del Decreto-Ley 4/2012, por el que se autoriza a los Ayuntamientos a pedir préstamos para el pago de facturas atrasadas.

En concreto Beguer a denunciado que en el informe de Intervención se advierte que el Ayuntamiento de Torrent deberá hacer los oportunos ajustes sobre el Presupuesto de 2012 recien aprobado, efectuar la Revisión del Plan de Saneamiento 2009-2015, y remitir toda la documentación modificada al Ministerio de Economía y Hacienda antes del 31 de marzo de 2012. Sin el cumplimiento de estos requisitos el Ayuntamiento de Torrent no podrá acogerse al Plan de Pagos a proveedores que regula el mencionado Decreto-Ley.

Beguer también ha denunciado que, de las 34 enmiendas presentadas por Compromís en la fase de aprovación inicial, el gobierno del PP aceptó 2 pero estas no han sido incorporadas al presupuesto final de 2012. El Presupuesto, que debería haberse presentado corregido, tampoco ha sigut remitido a los grupos de la oposición, de tal manera que estos no han podido comprobar el texto finalmente aprobado por el PP.

Haciendo un símil fallero, el portavoz de Compromís, ha comparado el presupuesto aprobado con los buñuelos, en palabras de Beguer: “Han fet un bunyol amb l’oli i el rent caducats, que no aprofita a ningú i damunt hi ha que rentar el perol per a no menjar revenut”