Compromís critica els incompliments del pla d’ajust del Partido Popular

Beguer: “És un Pla que incomplix la pròpia normativa del Decret Llei que el regula”.

Compromís per Torrent ha advertit al govern del PP de Torrent que el Pla d’Ajust aprovat incomplix nombrosos articles del Decret Llei 4/2012, que és el que regula les obligacions per a rebre els diners per a pagar als proveïdors dels ajuntaments. En concret Compromís per Torrent ha denunciat davant el Plenari els següents incompliments legals:

1) En quant a l’obligació de remetre totes les factures pendents de pagament i la informació detallada sobre les mateixes:

a) Falta la informació sobre l’Impost sobre el Valor Afegit de les diferents factures que van ser finançades amb el préstec. S’incomplix per tant l’article 3.B del Decret-Llei sobre obligacions de facilitar informació per part de les Entitats Locals.

b) Falta informació sobre les factures pendents de pagament que corresponen a l’empresa municipal Nous Espais, en concret no s’ha facilitat a l’oposició la relació de pagaments per valor de 1.088.118€ que
este govern ha incorporat al llistat de factures que s’acolliran al Decret-Llei 4/2012.

2) Respecte als requisits del Pla d’Ajust, al que obliga el Decret-Llei:

a) S’incompleix l’article 7.2.A), perquè no s’ha incorporat al pressupost de 2012 els ingressos extres necessàries per a cobrir l’amortització de les quotes de l’operació de finançament per a pagar els proveïdors.

b) S’incompleix l’article 7.2.B), perquè les previsions d’ingressos corrents del pressupost de 2012 no s’ajusten a l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts per l’Ajuntament durant el període comprés entre els anys 2009 i 2011.

En aquest punt Compromís denuncia que els Drets Reconeguts Nets, que són la base sobre la qual este equip de govern fonamenta els seus ingressos efectius, es va reduir un 23% des de l’any 2009 al 2010. Del 2010 al 2011 els Drets Reconeguts Nets varen disminuir un 7%, i del 2011 al 2012 de segur que ho tornaran a fer perquè les previsions econòmiques generals preveuen recessió amb PIB’s negatius per al conjunt de l’economia espanyola. A més de fallar-los els drets reconeguts, el PP tampoc pot recórrer als ingressos realment cobrats perquè històricament, aquestos últims són inferiors als Drets reconeguts com a cobrables.

Compromís ve denunciant des que té representació municipal que els diferents partits que han governat esta Casa s’han dedicat a inflar els ingressos perquè no podien quadrar les despeses. En aquest sentit el
govern del PP no ha aplicat ni un sol dels punts del Pla de Sanejament 2009-2015, col·leccionant una collita de romanents negatius de tresoreria i índex d’estalvis nets negatius que serien inassumibles per a qualsevol empresa del carrer.

Beguer també ha qualificat de broma de mal gust que el PP avance que el romanent de tresoreria de 2012 deixarà de ser negatiu quan encara estem en març i el ministeri no ha aprovat el préstec de 13.800.000€ per a pagar les factures pendents de la seua pròpia gestió.

Respecte a l’operació d’endeutament pròpiament dita, Compromís ha advertit que s’incompleix l’article 10.5 del Decret-Llei perquè les obligacions que quedaren pendents d’aplicar al pressupost no han sigut reconegudes en la seua totalitat en el pressupost vigent de 2012. En concret l’Interventor municipal va ordenar al final seu informe sobre la liquidació del pressupost de 2011 que s’incorporara al pressupost de
2012 el romanent negatiu de tresoreria de 2011 calculat en 6.041.426€. Diu també l’Interventor que a este romanent se li haurien d’afegir els 2.765.880€ procedents del préstec ICO, amb el resultat final d’incorporar al pressupost de 2012 un romanent negatiu de 8.807.307€, i ho diu aplicant el principi de prudència que Compromís va aplicar en les 34 al·legacions presentades contra el Pressupost de 2012 aprovat pel PP.

Finalment Beguer ha respost al triomfalisme del PP posant les dades de la liquidació de 2011 sobre la taula, dades que reflecteixen un romanent negatiu de tresoreria de 6.041.426€, un deute amb els bancs de 62 milions d’euros a 31 de desembre de 2011, i un índex d’estalvi negatiu del 7’30%.

PDF de l’informe d’Intervenció de la liquidació del Pressupost 2011

COMPROMÍS PER TORRENT CRITICA LOS INCUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE AJUSTE DEL PARTIDO POPULAR

Beguer: “Es un Plan que incumple la propia normativa del Decreto Ley que lo regula”.

Compromís per Torrent ha advertido al gobierno del PP de Torrent que el Plan de Ajuste aprobado incumple numerosos artículos del Decreto Ley 4/2012, que es el que regula las obligaciones para recibir el dinero para pagar a los proveedores de los ayuntamientos. En concreto Compromís ha denunciado ante el Plenario los siguientes incumplimientos legales:

1) En en cuanto a la obligación de remitir todas las facturas pendientes de pago y la información pormenorizada sobre las mismas:

a) Falta la información sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido de las diferentes facturas que vayan a ser financiadas con el préstamo. Se incumple por lo tanto el artículo 3.B del Decreto-Ley sobre obligaciones de facilitar información por parte de las Entidades Locales.

b) Falta información sobre las facturas pendientes de pago que corresponden a la empresa municipal Nous Espais, en concreto no se ha facilitado a la oposición la relación de pagos por valor de 1.088.118€ que
este gobierno ha incorporado al listado de facturas que se acogerán al Decreto-Ley 4/2012.

2) Con respecto a los requisitos del Plan de Ajuste, al que obliga el Decreto-Ley:

a) Se incumple el artículo 7.2.A), porque no se ha incorporado al presupuesto de 2012 los ingresos extras necesarios para cubrir la amortización de las cuotas de la operación de financiación de pago a los
proveedores.

b) Se incumple el artículo 7.2.B), porque las previsiones de ingresos corrientes del presupuesto de 2012 no se ajustan a la evolución de los ingresos, efectivamente obtenidos, por el Ayuntamiento, durante el período comprendido entre los años 2009 y 2011.

En este punto Compromís ha denunciado que, los Derechos Reconocidos Netos, que son la base sobre la que este equipo de gobierno fundamenta sus ingresos efectivos, se redujeron un 23% desde el año 2009 a 2010.

De 2010 a 2011 los Derechos Reconocidos Netos volvieron a disminuir un 7%, y de 2011 a 2012 volverá a repetirse porque las previsiones económicas generales prevén recesión con PIB negativos para el conjunto
de la economía española. Además de fallarles los derechos reconocidos, el PP tampoco puede recurrir a los ingresos realmente cobrados porque históricamente, estos últimos son inferiores a los Derechos reconocidos
como cobrables.

Compromís viene denunciando desde que tiene representación municipal que los diferentes partidos que han gobernado esta Casa se han dedicado a hinchar los ingresos porque no podían cuadrar los gastos. En este
sentido el gobierno del PP no ha aplicado ni un solo de los puntos del Plan de Saneamiento 2009-2015, coleccionando una cosecha de remanentes negativos de tesorería y índices de ahorros netos negativos que serían inasumibles para cualquier empresa de la calle.

Beguer también ha calificado de broma de mal gusto que el PP avance que el remanente de tesorería de 2012 dejará de ser negativo, cuando aún estamos en marzo y el ministerio no ha aprobado el préstamo de
13.800.000€ que servirá para pagar las facturas pendientes de su propia gestión.

Con respecto a la operación de endeudamiento propiamente dicha, Compromís ha advertido que se incumple el artículo 10.5 del Decreto-Ley porque las obligaciones que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto no han sido reconocidas en su totalidad en el presupuesto vigente de 2012. En concreto el Interventor municipal ordenó al final de su informe, sobre la liquidación del presupuesto de 2011, que se incorporara al presupuesto de 2012 el remanente negativo de tesorería de 2011 calculado en 6.041.426€. Afirma también el Interventor que a este remanente se le deberían añadir los 2.765.880€ procedentes del préstamo ICO, con el resultado final de incorporar al presupuesto de 2012 un remanente negativo de 8.807.307€, y lo dice aplicando el principio de prudencia que Compromís demandó en las 34 alegaciones presentadas contra el Presupuesto de 2012 aprobado por el PP.

Finalmente Beguer ha respondido al triunfalismo del PP poniendo los datos de la liquidación de 2011 sobre la mesa, datos que reflejan un remanente negativo de tesorería de 6.041.426€, una deuda con los bancos de 62 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, y un índice de ahorro neto negativo del 7’30%.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *