Beguer: “La moció demana més control i transparència sobre les activitats i els béns de les entitats i confessions religioses regulades per la Llei de Mecenatge”.

Compromís ha presentat una moció davant el Ple de Torrent en la que insta al govern estatal a fer les modificacions legals oportunes en la Llei de Mecenatge sobre les exempcions d’impostos que afecten les Entitats Locals.

En concret en la moció es demana que les exempcions fiscals, en l’Impost de Béns Immobles, en l’Impost d’Activitats Econòmiques i en l’Impost sobre l’Increment dels Valors dels Terrenys (conegut com la Plusvàlua), per part d’aquelles entitats privades i religioses acollides a la Llei de Mecenatge siguen de caràcter rogatiu, es a dir amb l’obligació que per a gaudir de les mateixes s’ha de demanar explícitament el desig de no voler pagar.

A més a més Compromís demana que l’Ajuntament de Torrent faça un cens de totes aquelles propietats i béns immobles d’aquestes entitats i confessions religioses per tal de quantificar els ingressos que Torrent està deixant d’ingressar i que podrien reduir considerablement el dèficit local.

Beguer ha explicat que no es tracta de derogar cap llei sinó d’adaptar-les als controls de transparència que demana la societat, i que actualment suposen un greuge comparatiu amb els veïns i empreses que paguen religiosament els seus impostos locals.

Finalment Compromís demana que es facen públiques aquelles entitats privades, i els seus béns, que actualment no tributen a l’Ajuntament, i que s’informe al Poble de Torrent sobre el montant que s’està deixant d’ingressar per l’aplicació de la Llei de Mecenatge. Els veïns, veïnes i empreses de Torrent tenen tot el dret a saber-ho, ha asseverat Beguer.

PDF de la moció presentada

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA MODIFICACIONES LEGALES PARA DOTAR DE TRANSPARENCIA A LAS ENTIDADES PRIVADAS Y RELIGIOSAS EXENTAS DE PAGAR LOS IMPUESTOS LOCALES.

Beguer: “La moción pide más control y transparencia sobre las actividades y los bienes de las entidades y confesiones religiosas reguladas por la Ley de Mecenazgo”.

Compromís ha presentado una moción ante el Pleno de Torrent en la que insta al gobierno estatal a hacer las modificaciones legales oportunas en la Ley de Mecenazgo sobre las exenciones de impuestos que afectan a las Entidades Locales.

En concreto en la moción se pide que las exenciones fiscales, en el Impuesto de Bienes Inmuebles, en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Impuesto sobre el Incremento de los Valores de los Terrenos (conocido como la Plusvalía), por parte de aquellas entidades privadas y religiosas acogidas a la Ley de Mecenazgo sean de carácter rogativo, es decir con la obligación de que para gozar de las mismas se deba solicitar explícitamente el deseo de no querer pagar.

Además Compromís pide que el Ayuntamiento de Torrent haga un censo de todas aquellas propiedades y bienes inmuebles de estas entidades y confesiones religiosas, al objecto de cuantificar los ingresos que Torrent está dejando de ingresar y que podrían reducir considerablemente el déficit local.

Beguer ha explicado que no se trata de derogar ninguna ley sino de adaptarlas a los controles de transparencia que pide la sociedad, y que actualmente suponen un agravio comparativo con los vecinos y empresas que pagan religiosamente sus impuestos locales.

Finalmente Compromís pide que se hagan públicas aquellas entidades privadas, y sus bienes, que actualmente no tributan en el Ayuntamiento, y que se informe al Poble de Torrent sobre el montante que se está dejando de ingresar por la aplicación de la Ley de Mecenazgo. Los vecinos, vecinas y empresas de Torrent tienen todo el derecho a saberlo, ha aseverado Beguer.