Compromís denuncia l’opacitat del PP en la petició a l’estat aprovada en el Ple de novembre de noves valoracions cadastrals

Beguer: “Han passat 7 mesos des que el Grup Popular acceptarà la proposta de Compromís, de demanar a l’estat un nou procés de Valoració Col·lectiu, i encara no sabem ni tenim constància de cap gestió feta pel govern del PP”.

Compromís exigirà al PP que informe d’urgència sobre les gestions realitzades pel seu Govern sobre la petició a l’Estat d’un procés de valoració cadastral, que va ser aprovada en el Ple Ordinari de novembre de 2011.

Per al portaveu de Compromís han passat 7 mesos i no tenim constància, ni el govern del PP ens ha comunicat res al respecte d’aquest tema, que afecta directament als impostos que paguen els torrentins i torrentines per les seues vivendes.

Beguer ha denunciat que el PP no ha facilitat cap informació sobre l’estat de tramitació, arribant al punt que inclús es qüestiona si realment el govern popular ha demanat l’esmentada valoració a l’Estat.

Aquest problema és especialment greu per a Compromís perquè suposa que cada any que passa els veïns i veïnes perden un 10% de bonificació en l’impost de Béns Immobles i per tant el montant dels rebuts s’incrementa en eixa mateixa quantia.

A més a més és un problema que afecta directament les transmissions patrimonials, perquè els elevats preus cadastrals, estipulats en la valoració feta al 2007, estan per damunt dels actuals preus de mercat, de tal manera que Hisenda reclama al contribuent quantitats que no ha ingressat, al no poder ser el preu mínim de venda inferior al preu cadastral assignat, i que va ser calculat en el període més alt de la bombolla immobiliària.

Beguer finalment sol·licitarà, en el Ple del 2 de juliol, la compareixença urgent del regidor d’Economia perquè explique en quin punt es troba aquest procés, si s’ha rebut alguna resposta per part del Ministeri, i ha lamentat la falta d’informació als ciutadans en aquesta proposta que va ser aprovada per unanimitat.

COMPROMÍS DENUNCIA LA OPACIDAD DEL PP EN LA PETICIÓN DE PEDIR AL ESTADO LAS NUEVAS VALORACIONES CATASTRALES DE TORRENT, APROBADAS EN EL PLENO DE NOVIEMBRE.

Beguer: “Han pasado 7 meses desde que el Grupo Popular aceptará la propuesta de Compromís, de pedir al estado un nuevo proceso de Valoración Colectiva, y aún no sabemos ni tenemos constancia de ninguna gestión hecha por el gobierno del PP”.

Compromís exigirá al PP que informe de urgencia sobre las gestiones realizadas por su Gobierno sobre la petición al Estado de un proceso de valoración catastral, que fué aprobada en el Pleno Ordinario de noviembre de 2011.

Para el portavoz de Compromís han pasado 7 meses y no tenemos constancia, ni el gobierno del PP nos ha comunicado nada al respeto de este tema, que afecta directamente a los impuestos que pagan los torrentinos y torrentinas por sus viviendas.

Beguer ha denunciado que el PP no ha facilitado ninguna información sobre el estado de tramitación, llegando al punto que incluso se cuestiona si realmente el gobierno popular ha pedido la mencionada valoración al Estado.

Este problema es especialmente grave para Compromís porque supone que cada año que pasa los vecinos y vecinas pierden un 10% de bonificación en el impuesto de Bienes Inmuebles y por lo tanto el montante de los recibos se incrementa en esa misma cuantía.
Además es un problema que afecta directamente a las transmisiones patrimoniales, porque los elevados precios catastrales, estipulados en la valoración hecha en 2007, están por encima de los actuales precios de mercado, de tal manera que Hacienda reclama al contribuyente cantidades que no ha ingresado, al no poder ser el precio mínimo de venta inferior al precio catastral asignado, y que fue calculado en el período más alto de la burbuja inmobiliaria.

Beguer finalmente solicitará, en el pleno del 2 de julio, la comparecencia urgente del concejal de Economía para que explique en que punto se encuentra este proceso, si se ha recibido alguna respuesta por parte del Ministerio, y ha lamentado la falta de información a los ciudadanos en esta propuesta que fue aprobada por unanimidad.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *