Davant de les acusacions del govern del PP sobre la il·legalitat de la nostra proposta, ens veiem obligats a fer públic el següent COMUNICAT

“LA PROPOSTA QUE PRESENTARÀ PER ESCRIT COMPROMÍS NO VIOLA LA LEGISLACIÓ, AL CONTRARI QUE LA CONTRACTACIÓ D’ALTS CÀRRECS REALITZADA PEL GOVERN POPULAR”.

A aquest efecte el grup municipal de *Compromís manifesta el següent:

1) La proposta del nostre grup polític contemplarà la reducció de dues pagues dels regidors de la corporació, més la no contractació del Gerent d’IDEAT i l’amortització de les places de sotssecretari, viceinterventor, Director General de la Policia i Intendent General de la Policia (interí), totes elles efectuades sota el mandat del Partido Popular sense les oposicions pertinents.

2) Amb l’estalvi que suposaran totes aquestes mesures, Compromís proposarà que es cree un fons pressupostari per a compensar la paga de desembre que se li llevarà als funcionaris de Torrent, la qual serà pagadora l’1 de gener de 2013, data en la qual ja no té efecte el decret llei 20/2012 aprovat pel govern estatal del Partit Popular.

3) Quant a la votació a favor dels Estatuts de l’empresa municipal IDEAT, per part del nostre grup municipal, hem de manifestar que l’equip de govern del PP va mentir als grups de l’oposició perquè es va comprometre que el càrrec de Gerent fóra ocupat per un funcionari ja pertanyent a l’Ajuntament de Torrent, per tant sense cap càrrec addicional per a l’erari públic (acta del 10 de maig de 2012 del Consell d’Administració d’IDEAT), cosa que no va complir quan fou presentada la proposta de contractació una vegada aprovats els esmentats estatuts. Posteriorment Compromís va votar a favor de la contractació d’un Gerent per a no torpedinar la creació d’una empresa que té com a comesa la creació de llocs de treball. No obstant això, l’esmentada contractació no pot fer-se efectiva en 2012, tal com és intenció del PP, en aplicació del Reial decret 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

4) Quant a la votació a favor del Reglament Orgànic del Govern i l’Administració de Torrent, Compromís manifesta que és rotundament falsa l’afirmació del govern del PP que les figures del Sotssecretari i Viceinterventor siguen obligatòries després de l’aplicació a Torrent del Règim de Gran Població. De fet en l’article 130.b del Títol X, de Règim d’Organització dels municipis de gran població s’estableixen com a Òrgans Directius obligatoris únicament les figures del Secretari General del Ple i de l’Interventor General Municipal, figures que ja ocupaven els Habilitats Nacionals corresponents; per tant Compromís manifesta que la responsabilitat de la contractació dels càrrecs de sotssecretari i viceinterventor és única i exclusivament del govern del Partit Popular.

Compromís va votar a favor del Reglament Orgànic del Govern i Administració amb la intenció que podrien crear-se les places de sotssecretari i viceinterventor sols si en un futur la situació financera de l’Ajuntament ho permetia, cosa que s’ha demostrat inviable després de la gestió del PP en l’Ajuntament de Torrent, però en tot cas sempre convocant les preceptives oposicions. De fet, els tribunals de justícia han invalidat les oposicions “a mida”, que el PP va fer per a aquests càrrecs, i per tant no tenen la condició de funcionaris de carrera, podent exercir les seues funcions els titulars de les places ja existents amb el consegüent estalvi per a les arques municipals.

5) Compromís vol manifestar que el presumpte zel del PP en el compliment de la lleis li l’aplique a la seua gestió al càrrec de l’Ajuntament de Torrent des de l’any 2007, on mai han presentat un pressupost ni una liquidació a temps fins al 2011, on han incomplit sistemàticament tots els Plans de Sanejament aprovats pel ple Municipal, i on les contractacions de personal, en 2012, per part de l’Empresa Municipal Nous Espais són manifestament il·legals en aplicació del Decret Llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària.

COMUNICADO DEL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS PER TORRENT EN RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE ILEGALIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO DEL PP.

“LA PROPUESTA QUE PRESENTARÁ POR ESCRITO COMPROMÍS NO VIOLA LA LEGISLACIÓN, AL CONTRARIO QUE LA CONTRATACIÓN DE ALTOS CARGOS REALIZADA POR EL GOBIERNO POPULAR”.

A este efecto el grupo municipal de Compromís manfiesta lo siguiente:

1) La propuesta de nuestro grupo político contemplará la reducción de dos pagas de los concejales de la corporación, mas la no contratación del Gerente de IDEAT y la amortización de las plazas de vicesecretario, viceinterventor, Director General de la Policía e Intendente General de la Policía (interino), todas ellas efectuadas bajo el mandato del Partido Popular sin las oposiciones pertinentes.

2) Con el ahorro que supondrán todas estas medidas, Compromís propondrá que se cree un fondo presupuestario para compensar la paga de diciembre que se le quitará a los funcionarios de Torrent, la cual será pagadera el 1 de enero de 2013, fecha en la cual ya no tiene efecto el decreto ley 20/2012 aprovado por el gobierno estatal del Partido Popular.

3) En cuanto a la votación a favor de los Estatutos de la empresa municipal IDEAT, por parte de nuestro grupo municipal, debemos manifestar que el equipo de gobierno del PP mintió a los grupos de la oposición porque se comprometió a que el cargo de Gerente fuera ocupado por un funcionario ya perteneciente al Ayuntamiento de Torrent, por tanto sin ningún cargo adicional para el erario público (acta del 10 de mayo de 2012 del Consejo de Administración de IDEAT), cosa que no cumplió cuando fué presentada la propuesta de contratación una vez aprobados los mencionados estatutos. Posteriormente Compromís votó a favor de la contratación de un Gerente para no torpedear la creación de una empresa que tiene como cometido la creación de puestos de trabajo. No obstante la mencionada contratación no puede hacerse efectiva en 2012 tal y como es intención del PP, en aplicación del Real Decreto 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

4) En cuanto a la votación a favor del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración de Torrent, Compromís manifiesta que es rotúndamente falsa la afirmación del gobierno del PP de que las figuras del Vicesecretario y Viceinterventor sean obligatorias tras la aplicación a Torrent del Régimen de Gran Población. De hecho en el artículo 130.b del Título X, de Régimen de Organización de los municipios de gran población se establecen como Órganos Directivos obligatorios unicamente las figuras del Secretario General del Pleno y del Interventor General Municipal, figuras que ya ocupaban los Habilitados Nacionales correspondientes; por tanto Compromís manifiesta que la responsabilidad de la contratación de los cargos de vicesecretario y viceinterventor es única y exclusivamente del gobierno del Partido Popular.

Compromís votó a favor del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración con la intención de que podrian crearse las plazas de vicesecretario y viceinterventor solo si en un futuro la situación financiera del Ayuntamiento lo permitía, cosa que se ha demostrado inviable después de la gestión del PP en el Ayuntamiento de Torrent, pero en todo caso siempre convocando las preceptivas oposiciones. De hecho los tribunales de justicia han invalidado las oposiciones “a medida”, que el PP hizo para estos cargos, y por tanto no tienen la condición de funcionarios de carrera, pudiendo ejercer sus funciones los titulares de las plazas ya existentes con el consiguiente ahorro para las arcas municipales.

5) Compromís desea manifestar que el presunto celo del PP en el cumplimiento de la leyes se lo aplique a su gestión al cargo del Ayuntamiento de Torrent desde el año 2007, donde nunca han presentado un presupuesto ni una liquidación a tiempo hasta el 2011, donde han incumplido sistemáticamente todos los Planes de Saneamiento aprobados por el Pleno Municipal, y donde las contrataciones de personal, en 2012, por parte de la Empresa Municipal Nous Espais son manifiestamente ilegales en aplicación del Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria.