Beguer: “Aquestos dos òrgans, de defensa dels drets ciutadans, és obligatori crear-los des de 2010 i el PP ha decidit postposar-los argumentant un cost que no ha pogut ser demostrat al no incloure cap informe econòmic”.

Compromís per Torrent informarà la Fiscalia de la votació del govern del PP de no posar en funcionament dos dels òrgans de defensa i participació ciutadana als que obliga la legislació. Aquesta votació va produir-se en el plenari d’ahir dijous 26 de juliol, en la que el PP va presentar dues esmenes a la totalitat a la proposta de Compromís de crear la Comissió Especial de Queixes i Suggeriments i un Òrgan per a la resolució de queixes tributàries i administratives popularment anomenat com a Jurat Tributari.

Per a Beguer, entorpir l’aplicació dels drets ciutadans, emparant-se en les reformes de Rajoy, podria ser constitutiu de delicte de prevaricació al violar greument la Llei de Bases 7/1985, la Llei Autonòmica 4/2010 i el propi Reglament del Ple de la Corporació.

Des de Compromís s’ha manifestat en el Plenari que, les presumptes raons econòmiques, esgrimides pel govern popular, no tenen cap fonament en el cas de la Comissió de Queixes Ciutadana, al que la legislació obliga a estar representada per regidors, que no cobren cap plus o dieta per assistir a les comissions marcades per les lleis. Beguer es pregunta si el fet de no cobrar per assistir a aquesta comissió ha sigut una de les causes per les quals el PP no ha volgut que es cree.

Independentment dels motius econòmics, Compromís veu darrere d’aquesta decisió el fet que la comissió de queixes ha de fer un informe anual sobre les reclamacions ciutadans i el PP no vol fer-les públiques, negant als ciutadans un dret reconegut per les lleis.

En quant al Jurat Tributari, Beguer ha manifestat que aquest òrgan hauria evitat que els ciutadans incorregueren en les despeses d’advocat i procurador en les seues reclamacions tributàries o administratives davant l’Ajuntament de Torrent. El fet de no aprovar-la lesiona greument l’economia dels particulars i les empreses de la nostra ciutat, alhora que multiplica els expedients que han de resoldre els tribunals de justícia. Els particulars i empreses continuaran anant al contenciós legal per a resoldre unes reclamacions que podrien ser solucionades sense cap cost per a ells, ha afirmat el portaveu de Compromís.

Finalment Compromís vol manifestar que no hi ha cap decret aprovat pel govern de Mariano Rajoy que impedisca la creació d’aquestos òrgans, cosa que demostra que les vertaderes intencions del govern del PP són torpedejar la participació ciutadana i donar una foto falsa sobre el nombre de queixes i reclamacions que els ciutadans presenten davant l’Ajuntament de Torrent.

COMPROMÍS PER TORRENT INFORMARÁ A LA FISCALÍA SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DEL PP DE NO PONER EN FUNCIONAMIENTO LA COMISIÓN DE QUEJAS CIUDADANA Y EL JURADO TRIBUTARIO.

Beguer: “Estos dos órganos, de defensa de los derechos ciudadanos, es obligatorio crearlos desde 2010 y el PP ha decidido posponerlos argumentando un coste que no ha podido ser demostrado al no incluir ningún informe económico”.

Compromís per Torrent informará a la fiscalía de la votación del gobierno del PP de no poner en funcionamiento dos de los órganos de defensa y participación ciudadana a los que obliga la legislación. Esta votación se produjo en el plenario de ayer jueves 26 de julio, en la que el PP presentó dos enmiendas a la totalidad a la propuesta de Compromís de crear la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias y un Órgano para la resolución de reclamaciones tributarias y administrativas conocido como Jurado Tributario.

Para Beguer entorpecer la aplicación de los derechos ciudadanos, amparándose en las reformas de Rajoy, podría ser constitutivo de delito de prevaricación al violar gravemente la Ley de Bases 7/1985, la Ley Autonómica 4/2010 y el propio Reglamento del Pleno de la Corporación.

Desde Compromís se ha manifestado, en el Plenario, que las presuntas razones económicas, esgrimidas por el gobierno popular, no tienen ningún fundamento en el caso de la Comisión de Quejas Ciudadana, al que la legislación obliga a estar representada por concejales, que no cobran ningún plus o dieta por asistir a las comisiones marcadas por las leyes. Beguer se pregunta si el hecho de no cobrar por asistir a esta comisión ha sido una de las causas por las que el PP no ha querido que se cree.

Independientemente de los motivos económicos, Compromís ve detrás de esta decisión el hecho de que la comisión de quejas debe hacer un informe anual sobre las reclamaciones ciudadanas y el PP no quiere hacerlas públicas, negando a los ciudadanos un derecho reconocido por las leyes.

En en cuanto al Jurado Tributario, Beguer ha manifestado que este órgano habría evitado que los ciudadanos incurrieran en los gastos de abogado y procurador en sus reclamaciones tributarias o administrativas ante el Ayuntamiento de Torrent. El hecho de no aprobarla lesiona gravemente la economía de los particulares y las empresas de nuestra ciudad, al mismo tiempo que multiplica los expedientes que deben resolver los tribunales de justicia. Los particulares y empresas continuarán yendo al contencioso legal para resolver unas reclamaciones que podrían ser solucionadas sin ningún coste para ellos, ha afirmado el portavoz de Compromís.

Finalmente Compromís quiere manifestar que no hay ningún decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy que impida la creación de estos órganos, cosa que demuestra que las verdaderas intenciones del gobierno del PP son torpedear la participación ciudadana y dar una foto falsa sobre el número de quejas y reclamaciones que los ciudadanos presentan ante el Ayuntamiento de Torrent.