Beguer: “El PP publicità que li sobrarien diners de la despesa de festes quan la realitat és que s’han passat en 20 mil euros, tot i pendent de confirmar alguna partida extra addicional”.

Compromís ha explicat, mitjançant un comunicat, el detall de despeses de les festes patronals de Torrent, on, lluny d’estalviar-se diners, el govern del PP se n’ha passat en 20.000 euros tot i a l’espera que es detallen pagaments, com per exemple la producció artística del concert final de festes protagonitzat per Pastora Soler.

El dia abans de l’inici oficial de les festes de juliol, el gabinet de premsa municipal va emetre un comunicat en el que l’alcaldessa de Torrent manifestava que “El presupuesto destinado a las fiestas patronales de 2012 será de 275.000 euros, tratándose del más bajo de los últimos años con unas fiestas totalmente gratuitas. Una vez cerrado el programa de fiestas patronales todavía queda presupuesto, cuando terminen las fiestas y se hayan cubierto los pequeños gastos de producción que puedan surgir con los grupos locales, el Ayuntamiento de Torrent está estudiando de forma firme destinar una parte del presupuesto restante a partidas más necesarias”.

Segons el detall, aportat per Compromís, les despeses que consten en els decrets d’alcaldia i la Junta de Govern Local ascendixen a 294.327,43€, de tal manera que segons el seu portaveu, Vicent Beguer, ni queden diners i també faltaria per saber d’on s’han tret els que s’han gastat de més. A més Beguer ha explicat que falten despeses per detallar, com per exemple les que aludia la pròpia alcaldessa, i que corresponen als grups locals del Rockejat. En concret les actuacions de Groovettes, Tonirito Leré, La Bona Band, Eternos Rivales, Foxriver, Los Tuercas i No Regrets, que s’han pressupostat fora dels 81.774€ que ha costat la promoció, producció i actuacions artístiques d’aquest festival. Compromís no ha trobat la documentació sobre les quantitats pagades a aquestos grups.

Finalment des de Compromís s’ha advertit que totes les despeses de festes han d’aprovar-se indicant l’aplicació pressupostària que les sustenta, cosa que no figura en l’acta de la Junta de Govern Local del dia 18 de juny on s’aprovà la contractació de la producció i actuacions artístiques del propi Rockejat, on no figura aquest particular, a diferència de la resta de contractacions en les que si consta reglamentàriament la partida, en concret la 3380.22627 del pressupost de 2012.

PDF amb la relació de despeses relacionades amb les festes patronals publicades fins a la data mitjançant decrets d’alcaldia o Juntes de Govern Local

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT AFIRMA QUE NO CUADRAN LOS NÚMEROS DE LAS FIESTAS PATRONALES PUBLICITADOS POR EL PARTIDO POPULAR.

Beguer: “El PP publicitó que le sobraría dinero del gasto de fiestas cuando la realidad es que se han pasado en 20 mil euros, todo y pendiente de confirmar alguna partida extra adicional”.

Compromís ha explicado, mediante un comunicado, el detalle de gastos de las fiestas patronales de Torrent, donde, lejos de ahorrarse dinero, el gobierno del PP se ha pasado en 20.000 euros todo y a la espera que se detallen pagos, como por ejemplo la producción artística del concierto final de fiestas protagonizado por Pastora Soler.

El día antes del inicio oficial de las fiestas de julio, el gabinete de prensa municipal emitió un comunicado en la que la alcaldesa de Torrent manifestaba que “El presupuesto destinado a laso fiestas patronales de 2012 será de 275.000 euros, tratándose del más bajo de los últimos años cono unas fiestas totalmente gratuitas. Una vez cerrado el programa de fiestas patronales todavía queda presupuesto, cuando terminan laso fiestas y se hayan cubierto los pequeños gastos de producción que puedan surgir cono los grupos locales, el Ayuntamiento de Torrent está estudiando de forma firmo destinar una parte del presupuesto restante a partidas más necesarias”.

Según el detalle, aportado por Compromís, los gastos que constan en los decretos de alcaldía y la Junta de Gobierno Local ascienden a 294.327,43€, de tal manera que según su portavoz, Vicent Beguer, ni queda dinero y también faltaría por saber de donde ha salido el que se ha gastado de más. Además Beguer ha explicado que faltan gastos por detallar, como por ejemplo las que aludia la propia alcaldesa, y que corresponden a los grupos locales del Rockejat. En concreto las actuaciones de Groovettes, Tonirito Leré, La Bona Band, Eternos Rivales, Foxriver, Los Tuercas y No Regrets, que se han presupuestado fuera de los 81.774€ que ha costado la promoción, producción y actuaciones artísticas de este festival. Compromís no ha encontrado la documentación sobre las cantidades pagadas a estos grupos.

Finalmente desde Compromís se ha advertido que todos los gastos de fiestas deben aprobarse indicando la aplicación presupuestaria que las sustenta, cosa que no figura en la acta de la Junta de Gobierno Local del día 18 de junio donde se aprobó la contratación de la producción y actuaciones artísticas del propio Rockejat, donde no figura este particular, a diferencia del resto de contrataciones en las que sí consta reglamentariamente la partida, en concreto la 3380.22627 del presupuesto de 2012.