Beguer: “És molt estrany que FCC presente una liquidació per interessos de demora de 775.000€, acceptada pel govern del PP, i ara este últim afirme que és la mercantil qui deu 800.000€, convindria que ho aclariren de manera transparent i amb dades contrastades”.

Compromís per Torrent insta al govern del PP que aclarisca d’una vegada l’estat real dels interessos de demora pagats o acceptats a la mercantil FCC, una vegada conegut el comunicat del PP on s’afirma que és la mercantil la que té un deute amb l’Ajuntament de 800.000€, afirmació feta sense presentar dades contrastades o documentació que valide la nota enviada als mitjans de comunicació.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, ha afirmat que li resulten molt estranyes les declaracions del Govern del PP atés que, en l’informe d’Intervenció de la liquidació del Pressupost de 2011, datat el 21 de març de 2012, l’Interventor Municipal afirmà literalment que “No se han incluido en esta liquidación, y por tanto quedan pendientes, los intereses de demora a favor de los proveedores, que han sido solicitados en 2012 o por otras causas“:

1) “El importe mas importante podría ser el de la deuda con F.C.C, pero como se está negociando no se conoce en este momento“.

Compromís demana per tant, al govern del PP de Torrent, un detall del saldo general dels interessos amb la mercantil FCC, més si cap quan en 2008, 2009 i 2010 i 2011 les obligacions pendents de pagament a favor de la mercantil varen ser de 2.461.710€, 3.351.130€, 4.790.000€ i 5.105.249€ respectivament.

Finalment Beguer ha explicat que totes aquestes quantitats que estaven sense pagar a final de cada any han generat uns interessos de demora que convindria que aclarira el regidor de Pressupostos del PP, així com el contingut i els acords de les negociacions a què hagen arribat amb FCC.

PDF amb l’informe d’intervenció relatiu als interessos de demora amb Fomento de Construcciones y Contratas.

PDF amb les liquidacions.

PDF del desmentit fet públic per l’equip de govern del PP en resposta al nostre comunicat.

COMPROMÍS PER TORRENT INSTA AL GOBIERNO DEL PP QUE ACLARE SU COMUNICADO SOBRE EL ESTADO DE LAS CUENTAS CON LA MERCANTIL FOMENTO C.C.

Beguer: “Es muy extraño que FCC presente una liquidación por intereses de demora de 775.000€, aceptada por el gobierno del PP, y ahora este último afirme que es la mercantil quien debe 800.000€, convendría que lo aclarasen de manera transparente y con datos contrastados”.

Compromís per Torrent emplaza al gobierno del PP que aclare de una vez el estado real de los intereses de demora pagados o aceptados a la mercantil FCC, una vez conocido el comunicado del PP donde se afirma que es la mercantil la que tiene una deuda con el Ayuntamiento de 800.000€, afirmación hecha sin presentar datos contrastados o documentación que valide la nota enviada a los medios de comunicación.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ha afirmado que le resultan muy estrañas las declaraciones del Gobierno del PP dado que, en el informe de Intervención de la liquidación del Presupuesto de 2011, fechado el 21 de marzo de 2012, el Interventor Municipal afirmó literalmente que “No se han incluido en esta liquidación, y por tanto quedan pendientes, los intereses de demora a favor de los proveedores, que han sido solicitados en 2012 o por otras causas“:

1) “L’importe mas importante podría ser el de la deuda con F.C.C, pero como se está negociando no se conoce en este momento“.

Compromís pide por lo tanto, al gobierno del PP de Torrent, un detalle del saldo general de los intereses con la mercantil FCC, más si cabe cuando en 2008, 2009 y 2010 y 2011 las obligaciones pendientes de pago a favor de la mercantil fueron de 2.461.710€, 3.351.130€, 4.790.000€ y 5.105.249€ respectivamente.

Finalmente Beguer ha explicado que todas estas cantidades que estaban sin pagar a final de cada año han generado unos intereses de demora que convendría a que aclarase el concejal de Presupuestos del PP, así como el contenido y los acuerdos de las negociaciones a las que hayan llegado con FCC.