Compromís presenta 30 esmenes a les ordenances fiscals presentades pel PP

Beguer: “Les nostres esmenes advoquen perquè aporten més els que més tenen. No compartim el model del PP pel qual totes les rendes paguen per igual”.

El grup municipal de Compromís per Torrent ha presentat una bateria de 30 esmenes contra les ordenances fiscals del 2013 presentades pel govern del PP.

Vicent Beguer ha afirmat que no compartix la visió reduccionista del PP on tots els ciutadans paguen per igual sense tindre en compte el nivell d’ingressos i la situació personal de les famílies de Torrent.

A més, el portaveu de Compromís ha requerit a l’equip de govern un informe sobre si la seua proposta de reduir el coeficient (de 0’59 a 0’55) serà suficient per almenys congelar els rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI), atés que cada any es perd un 10% de bonificació en la quota d’aquest impost.

En quant a la creació de noves taxes, Compromís ha demanat la retirada de la Taxa d’Expedició de Documents, i en este sentit ha sol·licitat un informe de legalitat sobre la proposta del PP de cobrar als ciutadans per cada informe que expedisca la policia local, a instància de part, en accidents de trànsit o conflicte entre particulars.

Beguer ha manifestat que els ciutadans ja costegen la policia amb els seus impostos, i el fet que el PP vulga cobrar-los és injust amb les rendes més desfavorides, perquè les forces de seguretat han de treballar per a tots i no sols per a qui les puga pagar. En aquesta mateixa ordenança el PP també pretén cobrar als ciutadans per compulsar documents oficials, com per exemple el D.N.I.

En quant a la Prestació d’Ajuda Domiciliària, Compromís considera fora de la realitat la proposta del PP de cobrar el 25% dels serveis a persones i famílies que no arriben al Salari Mínim Interprofessional per a 2013. També s’ha esmenat la nova ordenança fiscal, en la que el PP pretén cobrar als usuaris de camins rurals públics per la reparació, conservació i manteniment d’aquestes infraestructures. Beguer ha explicat que els ciutadans ja paguen els impostos de circulació corresponents i per tant aquesta taxa només pot afectar usuaris de camins privats que sol·liciten la seua reparació al Consell Agrari.

Compromís també ha proposat la congelació de tarifes per utilització d’instal·lacions esportives municipals, on el govern del PP ha tarifat uns increments que en alguns casos superen el 20% respecte al que es pagava en 2012, sobretot afectant als usuaris que ja eren socis.

En relació a altres taxes, Compromís ha proposat que el primer acte realitzat en edificis públics, per entitats de caràcter no lucratiu, siga a cost zero sempre que no se superen les tres hores de durada.

Finalment Compromís considera insuficient que el govern del PP pretenga bonificar al 50% les obres realitzades en edificis Catalogats, atés l’estat de ruïna i abandó de molts immobles històrics de Torrent, i ha proposat que en aquestos casos la bonificació arribe al 95% de l’impost. Quant a la Taxa de la Grua i de les terrasses, Beguer ha demandat la congelació de les mateixes, donat que la tarifa és excessiva, especialment la de desenganxament dels vehicles, i quant a les terrasses l’ordenança es va crear l’any passat i tant la pujada de l’IVA com la crisi estan afectant greument aquest sector.

Ací podeu consultar les esmenes presentades.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA 30 ENMIENDAS A LAS ORDENANZAS FISCALES PRESENTADAS POR EL PP.

Beguer: “Nuestras enmiendas abogan porque aporten más los que más tienen, no compartimos el modelo del PP de que todas las rentas paguen por igual”.

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado una batería de 30 enmiendas contra las ordenanzas fiscales de 2013 presentadas por el gobierno del PP.

Vicent Beguer ha afirmado que no comparte la visión reduccionista del PP donde todos los ciudadanos pagan por igual sin tener en cuenta el nivel de ingresos y la situación personal de las familias de Torrent.

Además, el portavoz de Compromís ha requerido al equipo de gobierno un informe sobre si su propuesta, de reducir el coeficiente (de 0’59 a 0’55), será suficiente al menos para congelar los recibos del Impuesto de bienes Inmuebles, dado que cada año se pierde un 10% de bonificación en la cuota de este impuesto.

En cuanto a la creación de nuevas tasas, Compromís ha demandado la retirada de la Tasa de Expedición de Documentos, y en este sentido ha solicitado un informe de legalidad sobre la propuesta del PP de cobrar a los ciudadanos por cada informe que expida la policía local, a instancia de parte, en accidentes de tránsito o conflicto entre particulares. Beguer ha manisfestado que los ciudadanos ya costean la policía con sus impuestos, y el hecho de que el PP quiera cobrarles es injusto con las rentas más desfavorecidas, porque las fuerzas de seguridad deben trabajar para todos y no solo para quien las pueda pagar. En esta misma ordenanza el PP también pretende cobrar a los ciudadanos por compulsar documentos oficiales, como por ejemplo el D.N.I.

En cuanto a la Prestación de Ayuda Domiciliaria, Compromís considera fuera de la realidad la propuesta del PP de cobrar el 25% de los servicios a personas y familias que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional para 2013. También se ha enmendado la nueva ordenanza fiscal, en la que el PP pretende cobrar a los usuarios de caminos rurales públicos por la reparación, conservación y mantenimiento de estas infraestructuras. Beguer ha explicado que los ciudadanos ya pagan los impuestos de circulación correspondientes y por lo tanto esta tasa solo puede afectar usuarios de caminos privados que soliciten su reparación al Consejo Agrario.

Compromís también ha propuesto la congelación de tarifas por utilización de instalaciones deportivas municipales, donde el gobierno del PP ha tarifado unos incrementos que en algunos casos superan el 20% con respecto a lo que se pagaba en 2012, sobretodo afectando a usuarios que ya eran socios.

En relación a otras tasas, Compromís ha propuesto que el primer acto realizado en edificios públicos, por entidades de carácter no lucrativo, sea a coste cero siempre que no se superen las tres horas de duración.

Finalmente Beguer considera insuficiente que el gobierno del PP pretenda bonificar al 50% las obras realizadas en edificios Catalogados, dado el estado de ruina y abandono de muchos inmuebles históricos de Torrent, y ha propuesto que en estos casos la bonificación llegue al 95% del impuesto. En cuanto a la Tasa de la Grúa y de las terrazas, Beguer ha demandado la congelación de las mismas puesto que la tarifa es excesiva, especialmente la de desenganche de los vehículos, y en cuanto a las terrazas la ordenanza se creó el año pasado y tanto la subida del IVA como la crisis estan afectando gravemente a este sector.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Comentaris

  1. Retroenllaç: El PP converteix el Ple de Torrent en un Ple d’Ontinyent – Compromís per Torrent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *