Beguer: “El Ministeri d’Hisenda i la Defensora del Pueblo recomanen pagar als empleats públics les quantitats meritades des de l’1 de juny al 14 de juliol de 2012”.

Compromís ha presentat una moció, davant el Ple de l’Ajuntament de Torrent, perquè es faça efectiva la quantitat corresponent a la paga de Nadal dels seus empleats públics meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012, quantitats que equivaldrien aproximadament a un 25% de total de la mateixa.

Segons els criteris marcats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i les recomanacions de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, les quantitats meritades des de l’1 juny al 14 de juliol han de pagar-se als empleats de la funció pública, al ser aquest període meritat anterior a l’entrada en vigor del Reial-Decret-Llei 20/2012 pel que es diferix el pagament d’aquestes quantitats a altres anys posteriors.

Per al portaveu de Compromís, Vicent Beguer es tracta d’acomplir amb els criteris de legalitat del Ministeri, governat pel PP, i les recomanacions de la Defensora del Pueblo, com a màxim òrgan de representació pública dels interessos dels ciutadans i ciutadans de l’Estat.

Així mateix Compromís ha demanat que la part de la paga de nadal anul·lada en 2012 pel Decret es faça efectiva al llarg de l’any 2013, atés que aquest Decret-Llei no l’elimina definitivament sinó que la diferix en el temps, a tal efecte Beguer demana fer l’oportuna reserva en el Pressupost Municipal de 2013. A més, el portaveu de Compromís recorda que encara que els funcionaris no cobren aquesta paga sí que tributaran per l’Impost de la Renda, cosa totalment injusta a la que s’afig el fet que els empleats públics han tingut els seus salaris congelats des de pràcticament l’any 2004, amb la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu.

Finalment, Vicent Beguer demana al Govern del PP de Torrent que siga conseqüent amb els criteris del Ministeri d’Hisenda, governat pel Partido Popular, així com de les recomanacions de la Defensora del Pueblo, com a màxim òrgan constitucional en defensa dels interessos de tots els ciutadans de l’Estat.

PDF de la moció presentada

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA UNA MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PAGUE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA PAGA DE NAVIDAD NO AFECTADA POR EL DECRETO LEY DE RAJOY.

Beguer: “El criterio del Ministerio de Hacienda y la Defensora del Pueblo es pagar a los empleados públicos las cantidades devengadas desde el 1 de junio al 14 de julio de 2012”.

Compromís ha presentado una moción, ante el Pleno del Ayuntamiento de Torrent, para que se haga efectiva la cantidad correspondiente a la paga de navidad de sus empleados, que se devengó entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cantidades que equivaldrian aproximadamente a un 25% de la misma.

Según los criterios marcados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, las cantidades de la paga de navidad meritadas desde el 1 junio al 14 de julio deben abonarse a los empleados de la función pública, al ser este período ya devengado anterior a la entrada en vigor del Real-Decreto-Ley 20/2012, por el que se difiere el pago de estas cantidades a otros años posteriores.

Para el portavoz de Compromís, Vicent Beguer se trata de cumplir con los criterios de legalidad del Ministerio, gobernado por el propio PP, y las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, como máximo órgano de representación pública de los intereses de los ciudadanos y ciudadanos del Estado.

Asimismo Compromís ha solicitado que la parte de la paga de navidad anulada en 2012 por el Decreto se haga efectiva a lo largo del año 2013, dado que este Decreto-Ley no la elimina definitivamente sino que la difiere en el tiempo, a tal efecto Beguer pide hacer la oportuna reserva en el Presupuesto Municipal de 2013. Además, el portavoz de Compromiso recuerda que aunque los funcionarios no cobran esta paga si que tributarán por ella en el Impuesto de la Renta, cosa totalmente injusta a la que se añade el hecho de que los empleados públicos han tenido sus salarios congelados desde prácticamente el año 2004, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Finalmente Vicent Beguer pide al Gobierno del PP de Torrent que sea consecuente con los criterios del Ministerio de Hacienda, gobernado por el Partido Popular, así como de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, como máximo órgano constitucional en defensa de los intereses de todos los ciudadanos del Estado.