Vicent Beguer: Demanem que es paralitze mentres no es determinen les característiques tècniques de l’antena i la potència de les seues emissions.

Compromís per Torrent ha presentat una moció perquè el Ple perquè la Corporació suspenga la tramitació administrativa, i condicione l’atorgament de les pertinents llicències, fins que es determinen els mesuraments de les emissions i les característiques tècniques de la nova antena de telefonia ubicada en el barri de Santa Apol·lònia del Vedat.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, no compartix la visió de l’equip de govern del PP que es permeta la construcció i instal·lació d’aquestes tipus d’antenes amb l’únic requisit que l’empresa faça una declaració responsable sobre la legalitat de les mateixes, i sense que hagen fet els mesuraments de potència i l’especificació de les seues característiques tècniques.

Beguer ha explicat que el seu grup porta anys demanant el control municipal sobre la construcció i les emissions d’aquest tipus d’antenes, i ha recordat a l’equip de govern, del PP, que una declaració responsable, per part de les pròpies empreses explotadores, sense que faça una revisió tècnica i el mesurament de la seua potència és paper mullat, i es pregunta perquè el govern local creu en aquestes declaracions responsables com si foren un “acte de fe” que no compartixen la immensa majoria dels veïns i veïnes afectades per les emissions.

En aquest sentit Compromís va presentar una moció, el 10 de febrer de 2012, perquè aquesta antena s’ubicara dins de l’actual recinte del dipòsit d’aigua de la parcel·la 6 del Polígon 60 del paratge conegut com a “Balcó del Vedat”, una ubicació alternativa en la que el nucli poblat més proper se situava a més de 150 metres de la mateixa.

Des de Compromís s’ha expressat que “durant anys portem denunciant aquest tipus de pràctiques, on l’única versió que compta per al PP és la de les empreses explotadores de la telefonia mòbil”, i ha recordat tant a l’equip de govern del PP com a l’anterior govern socialista les seues denuncies sobre les antenes del carrer del Convent i la ubicada en la teulada del propi Ajuntament de Torrent, respectivament.

PDF de la moció presentada instant a la suspensió cautelar de la instal·lació de l’antena.

COMPROMÍS PER TORRENT PIDE LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA DE TELEFONIA DE SANTA APOLONIA

Vicente Beguer: Pedimos que se paralice mientras no se determinen las características técnicas de la antena y la potencia de sus emisiones.

Compromís per Torrent ha presentado una moción para que el Pleno de la Corporación suspenda la tramitación administrativa, y condicione el otorgamiento de las pertinentes licencias, hasta que se determinen las mediciones de las emisiones y las características técnicas de la nueva antena de telefonía ubicada en el barrio de Santa Apolonia del Vedat.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, no comparte la visión del equipo de gobierno del PP de que se permita la construcción e instalación de este tipo de antenas con el único requisito que la empresa haga una declaración responsable sobre la legalidad de las mismas, y sin que hayan hecho las mediciones de potencia y la especificación de sus características técnicas.

Beguer ha explicado que su grupo lleva años pidiendo el control municipal sobre la construcción y emisiones de este tipo de antenas, y ha recordado al equipo de gobierno, del PP, que una declaración responsable, por parte de las propias empresas explotadoras, sin que haga una revisión técnica y la medición de su potencia es papel mojado, y se pregunta porque el gobierno local cree en estas declaraciones responsables como si fueran un “acto de fe” que no comparten la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas afectadas por las emisiones. En este sentido Compromís presentó una moción, el 10 de febrero de 2012, para que esta antena se ubicara dentro del actual recinto del depósito de agua de la parcela 6 del Polígono 60 del paraje conocido como “Balcón del Vedat”, una ubicación alternativa en la que el núcleo poblado más próximo se situaba a mas de 150 metros de la misma.

Desde Compromís se ha expresado que “durante años hemos denunciando este tipo de prácticas, donde la única versión que cuenta para el PP es la de las empresas explotadoras de la telefonía móvil”, y ha recordado tanto al equipo de gobierno del PP como el anterior gobierno socialista sus denúncies sobre las antenas de la calle del Convento y la ubicada en el tejado del propio Ayuntamiento de Torrent, respectivamente.