Beguer: “L’apujada no és per a quadrar els balanços sinó perquè l’empresa Aigües de l’horta tinga un benefici industrial del 12%, quantificat en 325.000€”.

Compromís votà, en el Ple de novembre, en contra de l’apujada general del 2’7% de la tarifa d’aigua potable, gestió dels comptadors i clavegueram de Torrent per a 2013. El seu portaveu Vicent Beguer va explicar que tant els arguments de l’equip de govern del PP, com els del PSOE no eren vàlids perquè aquest increment no servirà per a quadrar el pressupost de l’empresa explotadora, Aigües de l’Horta, sinó per a poder pagar el benefici industrial del 12% que s’emporta la mateixa, i sobre la qual l’Ajuntament de Torrent té una participació del 51% en el seu accionariat.

Beguer explicà que tant l’Ajuntament com Aigües de l’Horta tenien marge de maniobra per a congelar els preus, sense comprometre la seua gestió econòmica, perquè en la proposta de tarifes presentada s’establix un benefici industrial, valorat en 325.000€, que quadruplica en percentatge a l’increment proposat.

Des de Compromís s’ha expressat que l’aigua és un bé comú de tots els veïns i veïnes, i que per tant prima l’interés social per damunt dels beneficis empresarials. En aquest sentit Beguer no compartix la filosofia del PP i del PSOE quan a més l’Ajuntament és l’accionista majoritari de l’empresa Aigües de l’Horta, “la vesant social s’ha deixat de banda en favor de la mercantilista”, ha explicat el portaveu de Compromís.

Finalment, des de Compromís no s’entén que, en el cas dels abocaments industrials, s’aprove el mateix increment del 2’7% per a totes a les empreses per igual, quan n’hi ha una minoria que tenen catalogats els seus residus com a potencialment perillosos o molt perillosos, mentres que la gran majoria tenen un risc contaminant inexistent o molt baix.

COMPROMÍS PER TORRENT VOTA EN CONTRA DE LA SUBIDA DE LAS TARIFAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PROPUESTA POR EL GOBIERNO DEL PP.

Beguer: “La subida no es para cuadrar los balances sino para que la empresa Aigües de l’Horta tenga un beneficio industrial del 12%, cuantificado en 325.000€”.

Compromís votó, en el Pleno de noviembre, en contra de la subida general del 2’7% de la tarifa de agua potable, gestión de los contadores y alcantarillado de Torrent para 2013. Su portavoz Vicent Beguer explicó que tanto los argumentos del equipo de gobierno del PP, como los del PSOE no eran válidos porque este incremento no servirá para cuadrar el presupuesto de la empresa explotadora, Aigües de l’Horta, sino para poder pagar el beneficio industrial del 12% que se lleva la misma, y sobre la que el Ayuntamiento de Torrent tiene una participación del 51% en su accionariado.

Beguer explicó que tanto el Ayuntamiento como Aigües de l’Horta tenían margen de maniobra para congelar los precios, sin comprometer su gestión económica, porque en la propuesta de tarifas presentada se establece un beneficio industrial, valorado en 325.000€, que cuadruplica en porcentaje al incremento propuesto.

Desde Compromís se ha expresado que el agua es un bien común de todos los vecinos y vecinas, y que por lo tanto prima el interés social por encima de los beneficios empresariales. En este sentido Beguer no comparte la filosofía del PP y del PSOE cuando además el Ayuntamiento es el accionista mayoritario de la empresa Aigües de l’Horta, “la vertiente social se ha dejado de lado en favor de la mercantilista”, ha explicado el portavoz de Compromís.

Finalmente, desde Compromís no se entiende que, en el caso de los vertidos industriales, se apruebe el mismo incremento del 2’7% para todas a las empresas por igual, cuando hay una minoría que tienen catalogados sus residuos como potencialmente peligrosos o muy peligrosos, mientras que la gran mayoría tienen un riesgo contaminante inexistente o muy bajo.