Beguer: “A les persones desnonades a més de llevar-li’ls la casa se’ls obliga a liquidar l’impost municipal de les plusvàlues”.

Compromís per Torrent ha presentat, per registre d’entrada, una proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, coneguda popularment com la plusvàlua.

En aquesta proposta es demana bonificar amb un 95% la quota de l’impost a aquelles persones afectades pels processos d’execució hipotecària forçosa, donat que la Llei d’Hisendes Locals aprovada en 2004 pel govern del PP dóna el mateix tractament tant a les transaccions oneroses com a les lucratives, sense distingir si les primeres són executades forçosament per resolució judicial.

En aquest sentit, Compromís per Torrent va formular, el 24 de novembre de 2011, una consulta vinculant a la Subdirecció General de Tributs de l’Estat i aquest òrgan, dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, va contestar, en data de 27 de gener de 2012, que la Llei d’Hisendes Local no distingix entre transmissions oneroses o lucratives i que per tant als desnonats també se’ls ha de liquidar aquest impost municipal.

Front al posicionament del Ministeri, el grup municipal de Compromís per Torrent ha presentat aquesta proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal en la que es demana que es bonifique amb un 95% la quota de l’impost a les persones desnonades que no siguen titulars d’altres vivendes. Compromís haguera volgut l’exempció total de la quota, però la Llei d’Hisendes Locals no permet aquesta situació i posa com a límit el 95% en la bonificació per aquest impost.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer ha manifestat que tant l’administració estatal com les entitats locals tenen la responsabilitat de vetlar pels interessos de les persones desnonades, cadascú des de les seues competències, i aquest impost és potestatiu dels ajuntaments.

Finalment Beguer ha recordat que l’actual Llei d’Hisendes Locals va entrar en vigor el 5 de març de 2004, nou dies abans de les eleccions generals de 2004, sota el govern del PP, i que durant els següents 8 anys de govern de Zapatero, el PSOE tampoc va modificar ni una coma la redacció original aprovada pel PP, el que demostra el nul interés que han tingut d’aquestos dos partits sobre la problemàtica dels desnonaments, que han abordat únicament quan s’han vist obligats arran de l’alarma social provocada per la desesperació de les persones i famílies afectades per les execucions hipotecàries.

PDF de la moció presentada

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA UNA PROPUESTA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO BONIFIQUE EN UN 95% EL IMPUESTO DE LAS PLUSVALÍAS A LAS PERSONAS DESAHUCIADAS

Beguer: “A las personas desahuciadas además de dejarles sin casa se les obliga a liquidar el impuesto municipal de las plusvalías”.

Compromís per Torrent ha presentado, por registro de entrada, una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocida popularmente como la plusvalía.

En esta propuesta se propone bonificar con un 95% la cuota del impuesto a aquellas personas afectadas por los procesos de ejecución hipotecaria forzosa, dado que la Ley de Haciendas Locales aprobada en 2004 por el gobierno del PP da el mismo tratamiento tanto a las transacciones onerosas como las lucrativas, sin distinguir si las primeras son ejecutadas forzosamente por resolución judicial.

En este sentido Compromís per Torrent formuló, el 24 de noviembre de 2011, una consulta vinculante a la Subdirección General de Tributos del Estado y este órgano, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, contestó, en fecha de 27 de enero de 2012, que la Ley de Haciendas Local no distingue entre transmisiones onerosas o lucrativas y que por lo tanto a los desahuciados también se les debe liquidar este impuesto municipal.

Frente a esta postura del Ministerio, el grupo municipal de Compromís per Torrent ha presentado una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal en la que se pide que se bonifique con un 95% la cuota del impuesto a las personas desahuciadas que no sean titulares de otras viviendas. Compromís hubiera deseado la exención total de la cuota, pero la Ley de Haciendas Locales no permite esta situación, y pone como límite el 95% en la bonificación de este impuesto.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer ha manifestado que tanto la administración estatal como las entidades locales tienen la responsabilidad de velar por los intereses de las personas desahuciadas, cada uno desde sus competencias, y este impuesto es potestativo de los ayuntamientos.

Finalmente Beguer ha recordado que la actual Ley de Haciendas Locales entró en vigor el 5 de marzo de 2004, nueve días antes de las elecciones generales, y bajo el gobierno del PP, y que durante los siguientes 8 años de gobierno de Zapatero, el PSOE tampoco modificó ni una coma la redacción original aprobada por el PP, lo que demuestra el nulo interés que han tenido estos dos partidos sobre la problemática de los desahucios, que han abordado únicamente cuando se han visto obligados a raíz de la alarma social provocada por la desesperación de las personas y familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias.