Pel vostre interés us remetem les esmenes del nostre grup municipal als pressupostos de 2014 en la seua fase d’aprovació inicial:

ESMENES COMPROMÍS APROV INICIAL PRESSUPOST TORRENT 2014

ESMENES RETIRADES 5 i 6

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA 33 ESMENES A UNS PRESSUPOSTOS MARCATS PER L’OPACITAT I ON NO S’HA DEIXAT PARTICIPAR A LA CIUTADANIA NI ALS GRUPS DE L’OPOSICIÓ.

 Beguer: “Novament el PP entén els pressupostos com un tràmit legal i no com un instrument per a millorar social i econòmicament Torrent”.

 El grup municipal de Compromís per Torrent ha registrat un total de 33 esmenes al projecte de pressupostos, que es portarà al Plenari del dilluns, sense que la ciutadania ni l’oposició hagen tingut cap possibilitat de participació en l’elaboració de la proposta inicial.

 De fet el portaveu de Compromís Vicent Beguer ha denunciat un nou episodi d’abús de poder per part de la majoria absoluta del PP, que ha convocat el Plenari de Pressupostos quan encara no s’havia acabat el termini de presentació d’esmenes per part dels grups de l’oposició. En paraules de Beguer: “El govern del PP convoca els pressupostos tard i totalment búnqueritzat”, atés que haurien d’haver estar presentats en octubre i que contestarà les esmenes de l’oposició una hora abans del Plenari i amb tan sols 48 hores per a revisar-les. “Aquest és l’interés del PP per la participació ciutadana i les esmenes de l’oposició”,  ha relatat Beguer.

 Compromís també ha denunciat, en les seues esmenes, la falta d’informació pública de partides importants del pressupost, com per exemple els 2.649.862€ del concepte Treballs Realitzats per Altres Empreses, on no s’explica en cap document quines són les empreses que realitzen aquestos treballs ni les tasques que desenvolupen per a Torrent. El PP tampoc ha detallat els 5.880.656€ de la partida de Neteja Urbana gestionada per l’empresa F.C.C, de tal manera que la ciutadania desconeix el nombre de persones que presten el servei, l’immobilitzat al servei de la contracta, el volum de facturació del contractista cap a empreses del grup, etc, tot i sabent que aquesta partida suposa l’11’37% del pressupost de l’Ajuntament.

 Altres qüestions esmenades per Compromís han sigut les referides al patrimoni municipal, en concret aquelles denunciades en l’informe de la Sindicatura de Comptes de setembre de 2013, on s’explica que l’Ajuntament no informa sobre si la totalitat dels Béns Municipals estan inscrits al Registre de la Propietat, la falta d’un Mòdul Patrimonial que gestione i coordine l’Inventari de Béns amb la comptabilitat, la falta de normes de valoració del total de l’immobilitzat, així com l’absència de partides que cobrisquen la seua depreciació.

 Respecte al que pretenen aconseguir aquestos Pressupostos, tampoc figuren, en cap document annex, els objectius dels diferents programes pressupostaris així com cap menció als costos dels diferents serveis oferits per l’Ajuntament. “Són uns pressupostos de tràmit sense mecanismes de control efectius que certifiquen la consecució dels seus objectius”, ha asseverat Beguer.

 Sobre les partides de despeses Compromís ha proposat la supressió de la partida de festes patronals, valorada en 245.000€, i la seua destinació a crear llocs de treball a Torrent, atés que ja existixen diferents partides que cobrixen aquest aspecte, com per exemple els 210.000€ de falles, els 90.000€ d’altres festes, o els 84.600€ de la partida de Moros i Cristians. En l’aspecte de creació d’ocupació Compromís també ha demanat la supressió de places d’alts funcionaris que actualment es troben sense cobrir, com per exemple la Vicesecretaria, la Viceinterventoria i l’adjunt al gabinet de premsa. En el cas d’una plaça d’Intendent de la Policia la petició d’amortització està motivada perquè la persona que ocupa aquest lloc té la plaça consolidada en un altre Ajuntament, trobant-se a Torrent en Comissió de Serveis. En total l’estalvi d’aquestes partides apuja a 177.266€, que sumats als 245.000€ anteriors suposen un increment de 422.266€ que Compromís proposa es destine al foment de l’ocupació a Torrent.

 Respecte als ingressos, Compromís ha proposat la reducció de certes partides que al seu entendre s’han inflat, com per exemple els ingressos per transport urbà, en els que s’havia recaptat fins a 10 de desembre un total de 89.031€, i que, per al 2014 s’han pressupostat 195.000€. En aquest sentit també s’ha proposat la reducció de les partides de les Taxes per Entrada de Vehicles, les multes per infraccions urbanístiques (50.000€ recaptats fins 10 de desembre i 150.000€ pressupostats en 2014), o la taxa de la grua (pressupostats 109.440€ més que les quantitats recaptades a eixa data del 10 de desembre).

 Finalment Beguer ha mostrat el seu absolut rebuig a l’actitud ocultadora del govern del PP, que menysprea les aportacions de la ciutadania i els grups de l’oposició, la prova més evident és que a l’hora de redacció d’aquesta nota de premsa Compromís no disposa oficialment de la resta d’esmenes presentades, per a estudiar-les i valorar-les de cara al Ple del proper dilluns dia 23 de desembre.