Enllaç a la moció presentada: MOCIÓ REDUCCIÓ IVA PERRUQUERIES GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer ha presentat per Registre d’Entrada una moció demanant que l’Ajuntament de Torrent recolze la rebaixa de l’IVA al sector de les perruqueries i la imatge personal.

Beguer ha expressat la seua preocupació atés que afecta tots els professionals, especialment dones (el 86% de persones empleades), en un sector durament castigat per la situació econòmica en el que a més a més han de fer front a altres taxes com per exemple la Tamer, que arreplega el reciclatge de residus sòlids dels municipis però que està vinculada al consum de l’aigua, amb la corresponent càrrega que suposa en aquest tipus de negocis.

Abanda de l’IVA, des de Compromís s’ha expressat que les constants apujades en el rebut de la llum, junt la resta d’impostos que afecten els treballadors autònoms del sector, els genera dificultats alhora de repercutir aquestos costos en els preus dels serveis que oferixen amb la corresponent abaixada de clients, els quals molts d’ells opten per anar-hi a perruqueries clandestines que oferixen preus més baixos, la qual cosa provoca que paradoxalment el propi Estat recapte menys impostos.

Finalment des de Compromís s’ha advertit que, si no es canvia el règim tributari, les previsions de destrucció d’ocupació al sector seran alarmants, atés que s’estima que al llarg de l’any tancaran unes 5.600 perruqueries en tot l’Estat.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Vicent Beguer ha presentado por Registro de Entrada una moción solicitando que el Ayuntamiento de Torrent apoye la rebaja del IVA al sector de las peluquerías y la imagen personal.

Beguer ha expresado su preocupación dado que afecta a todos los profesionales, especialmente mujeres (el 86% de personas empleadas), en un sector duramente castigado por la situación económica en el que además deben hacer frente a otras tasas como por ejemplo la Tamer, que recoge el reciclaje de residuos sólidos de los municipios pero que está vinculada al consumo del agua, con la correspondiente carga que supone en este tipo de negocios.

Aparte del IVA, desde Compromís se ha expresado que las constantes subidas en el recibo de la luz, junto el resto de impuestos que afectan a los trabajadores autónomos del sector, les genera dificultades a la hora de repercutir estos costes en los precios de los servicios que ofrecen con la correspondiente bajada de clientes, los cuales muchos de ellos optan por acudir a peluquerías clandestinas que ofrecen precios más bajos, lo cual provoca que paradójicamente el propio Estado recaude menos impuestos.

Finalmente desde Compromís se ha advertido que, si no se cambia el régimen tributario, las previsiones de destrucción de empleo al sector serán alarmantes, dado que se estima que a lo largo del año cerrarán unas 5.600 peluquerías en todo el Estado.