Enllaç a la moció presentada que serà debatuda i votada al Ple ordinari de juliol de 2014: (72) MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AJORNAMENT PAGAMENTS AIGUA

Annex resultats pressupostaris previstos de la mercantil municipal Aigües de l’Horta per al 2014 (835.260€): 5-5 ANNEX RESULTATS PRESSUP AIGÜES DE L’HORTA PER A 2014

“Amb un benefici pressupostat, per Aigües de l’Horta, de 835.260€ en 2014, l’Ajuntament de Torrent no hauria de tallar l’aigua a les famílies que no poden fer front als pagaments”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu, Vicent Beguer, ha presentat una moció per tal d’ajornar indefinidament el pagament dels rebuts de l’aigua a les famílies o persones residents que no puguen fer front i ho sol·liciten, quan acomplisquen una sèrie de condicions econòmiques, com per exemple que no siguen propietaris d’un altre habitatge i no superen el salari mínim interprofessional.

A més a més, per cada persona que residisca en l’habitatge objecte de l’ajornament, la quantitat s’incrementarà en 100€ sobre el límit establert del salari mínim.

Amb aquesta proposta des de Compromís es pretén que cap família o persona es quede sense servei d’aigua per problemes econòmics, donat que a Torrent malauradament vora 11.000 persones es troben sense feina, i molts veïns i veïnes viuen de la solidaritat d’altres membres de la família, com per exemple els pares i mares pensionistes.

Beguer ha remarcat que en qualsevol cas no s’està eximint del pagament dels rebuts, sinó que s’estan ajornant a quan els afectats puguen fer-los front, atés que l’aigua és el bé de primera necessitat més important i “no pot tindre el mateix tractament i consideració que altres béns i serveis regulats per funcionament del mercat”.

Als efectes de l’aplicació de les sis propostes d’acord de la moció, i per a previndre una adequada planificació administrativa per part de l’Ajuntament de Torrent i la mercantil municipal Aigües de l’Horta, s’ha proposat que, en cas d’aprovació, entre en vigor al mes posterior de la propera remesa de rebuts d’aigua.

Finalment, des de Compromís s’ha anunciat que, en cas que la moció siga rebutjada, es realitzarà una campanya informativa i d’arreplegada de signatures als diferents barris de Torrent, emmarcada dins de la política d’acció global de “Rescatem Persones” que porta endavant la Coalició des que s’inicià el procés rescat bancari i les posteriors retallades socials.

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA EN UNA MOCIÓN EL APLAZAMIENTO INDEFINIDO DE LOS RECIBOS DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS EN SITUACIÓN DE POBREZA PARA EVITAR LOS CORTES EN EL SUMINISTRO

“Con un beneficio presupuestado, por Aigües de l’Horta, de 835.260€ en 2014, el Ayuntamiento de Torrent no debería cortar el agua a las familias que no pueden hacer frente a los pagos”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz, Vicent Beguer, ha presentado una moción para aplazar indefinidamente el pago de los recibos del agua a las familias o personas residentes que no puedan hacer frente y lo soliciten, cuando cumplan una serie de condiciones económicas, como por ejemplo que no sean propietarios de otra vivienda y no superen el salario mínimo interprofesional.

Además, por cada persona que resida en la vivienda objeto del aplazamiento, la cantidad se incrementará en 100€ sobre el límite establecido del salario mínimo.

Con esta propuesta desde Compromís se pretende que ninguna familia o persona se quede sin servicio de agua por problemas económicos, dado que en Torrent cerca de 11.000 personas se encuentran sin empleo, y muchos vecinos y vecinas viven de la solidaridad de otros miembros de la familia, como por ejemplo los padres y madres pensionistas.

Beguer ha señalado que en cualquier caso no se está eximiendo del pago de los recibos, sino que se están aplazando a cuando los afectados puedan hacerles frente, dado que el agua es el bien de primera necesidad más importante y “no puede tener el mismo tratamiento y consideración que otros bienes y servicios regulados por funcionamiento del mercado”.

A los efectos de la aplicación de las seis propuestas de acuerdo de la moción, y para prevenir una adecuada planificación administrativa por parte del Ayuntamiento de Torrent y la mercantil municipal Aigües de l’Horta, se ha propuesto que, en caso ser aprobada, entre en vigor al mes posterior de la próxima remesa de recibos de agua.

Finalmente, desde Compromís se ha anunciado que, en caso de que la moción sea rechazada, se realizará una campaña informativa y de recogida de signaturas en los diferentes barrios de Torrent, enmarcada dentro de la política de acción global de “Rescatem Persones” que lleva realizando la Coalición desde que se inició el proceso de rescate bancario y los posteriores recortes sociales.