“Quan es va crear la Ràdio es va prometre pluralitat i transparència i a dia de hui s’estan incomplint nombrosos articles del seu reglament com per exemple la creació del Consell Assessor, com a òrgan de control econòmic i garant de les seues activitats”.

Enllaç: RESOLUCIÓ JGL CONTRACTACIÓ SERVEI ASSISTÈNCIA RÀDIO MUN TORRENT

Compromís ha fet públic les irregularitats en el funcionament de la Ràdio Pública municipal de Torrent. Així els dos regidors de Compromís, el seu portaveu Vicent Beguer i la regidora Maria Herrada han denunciat greus incompliments del Reglament Municipal, tant en la part relativa a la creació dels Òrgans de Govern i Participació Ciutadana arreplegats al Títol II com al seu Règim Econòmic, regulat pel Títol IV, del que recorden està en vigor des del febrer de 2013.

En concret a l’article 8 del Reglament s’especifica la creació d’un Consell Assessor com a Òrgan de Govern de l’emissora municipal, que a data de hui continua sense estar conformat. Dins del d’aquest òrgan el reglament especifica que, entre altres, està integrat per 15 membres dels quals 11 són regidors electes dels diferents grups municipals que composen el Ple de la Corporació de Torrent.

Entre les importants funcions del Consell Assessor destaquen vetlar pel compliment de la programació radiofònica, exercir el control de la seua activitat, i proposar al Ple de l’Ajuntament la seua consignació pressupostària.

L’article 12 del Reglament especifica que aquest Consell Assessor es reunirà una vegada al trimestre, reunions impossibles atés que evidentment l’òrgan no s’ha creat tal i com mana el Reglament.

En quant al règim econòmic, des de Compromís s’ha denunciat la total opacitat del funcionament de la ràdio atés que s’està incomplint l’article 22 del reglament d’aquest òrgan, que especifica que el director/a elaborarà una proposta de consignació pressupostària que ha de ser aprovada per l’esmentat Consell Assessor, que no està creat, i després remetre aquesta consignació al Ple de la Corporació per a la seua aprovació conjuntament amb la resta de partides municipals que composen el Pressupost de l’Ajuntament de Torrent.

De fet, des de Compromís s’ha posat de manifest que les despeses municipals de la ràdio no s’especifiquen amb el seu nom dins del pressupost de 2014, que es va facilitar als grups municipals per a la seua aprovació. “No sabem per tant el personal o col·laboradors de la ràdio que estan percebent emoluments per part de l’Ajuntament ni la seua forma de contractació o els mèrits pels quals estan exercint aquesta activitat, atés que l’òrgan de control, que és el Consell Assessor no està creat”, han asseverat els regidors de Compromís.

Finalment des de Compromís s’ha denunciat que amb tots aquestos greus incompliments reglamentaris, la Junta de Govern Local presidida per l’Alcaldessa Folgado va procedir a contractar, el dia setze de juny, per procediment sense publicitat, un servei d’assistència de la Ràdio Municipal, a un particular, per un muntant total de 31.944€.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA OPACIDAD DE LA RADIO PÚBLICA MUNICIPAL Y EL INCUMPLIMIENTO DE SU REGLAMENTO INTERNO.

“Cuando se creó la Radio se prometió pluralidad y transparencia y a día de hoy se están incumpliendo numerosos artículos de su reglamento, como por ejemplo la creación del Consejo Asesor, como órgano de control económico y garante de sus actividades”.

Compromís ha hecho públicas las irregularidades en el funcionamiento de la Radio Pública municipal de Torrent, así los dos representantes de Compromís, su portavoz Vicent Beguer y la concejala Maria Herrada han denunciado graves incumplimientos del Reglamento Municipal tanto en la parte relativa a la creación de los Órganos de Gobierno y Participación Ciudadana, recogidos al Título II, como en su Régimen Económico, regulado por el Título IV, del que recuerdan está en vigor desde febrero de 2013.

En concreto en el artículo 8 del Reglamento se especifica la creación de un Consejo Asesor como Órgano de Gobierno de la emisora municipal, que a fecha de hoy continúa sin estar conformado. Dentro del de este órgano el reglamento especifica que, entre otros, está integrado por 15 miembros de los cuales 11 son concejales electos de los diferentes grupos municipales que componen el Pleno de la Corporación de Torrent.

Entre las importantes funciones del Consejo Asesor destacan velar por el cumplimiento de la programación radiofónica, ejercer el control de su actividad, y proponer al Pleno del Ayuntamiento su consignación presupuestaria.

El artículo 12 del Reglamento especifica que este Consejo Asesor se reunirá una vez al trimestre, reuniones imposibles dado que evidentemente el órgano no se ha creado tal y como manda el Reglamento.

En cuanto al régimen económico, desde Compromís se ha denunciado la total opacidad del funcionamiento de la radio, dado que se está incumpliendo el artículo 22 del reglamento de este órgano, que especifica que el director/a elaborará una propuesta de consignación presupuestaria que debe ser aprobada por el mencionado Consejo Asesor, que no está creado, y después remitir esta consignación al Pleno de la Corporación para su aprobación conjuntamente con el resto de partidas de gasto que conforman el Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent.

De hecho, desde Compromís se ha puesto de manifiesto que los gastos municipales de la radio no se especifican con su nombre dentro del presupuesto de 2014, que se facilitó a los grupos municipales para su aprobación. “No sabemos por lo tanto el personal o colaboradores de la radio que están percibiendo emolumentos por parte del Ayuntamiento ni su forma de contratación o los méritos por los que están ejerciendo esta actividad, dado que el órgano de control, que es el Consejo Asesor no está creado”, han aseverado los concejales de Compromís.

Finalmente desde Compromís se ha denunciado que con todos estos graves incumplimientos reglamentarios, la Junta de Gobierno Local, presidida por la Alcaldesa Folgado, procedió a contratar, el día dieciséis de junio, por procedimiento sin publicidad, un servicio de asistencia de la Radio Municipal, a un particular, por un montante total de 31.944€.