Convocatòria Ple Extraordinari 23 de juliol 2014: CONVOCATÒRIA PLE EXTR. 23 JULIOL 2014

Enllaç a l’esmena presentada per Compromís, que serà debatuda i votada al proper Ple Extraordinari del dimecres 23 de juliol de 2014 a les 9:00 hores: ESMENA A LA TOTALITAT COMPROMÍS MODIFICACIÓ PERSONAL

Enllaç a l’acta de la Mesa de Negociació de Relacions Laborals del Personal Funcionari celebrada el 10 de juliol de 2014: ACTA DE LA MESA DE RELACIONS LABORALS PERSONAL FUNCIONARI 10 JULIOL 2014

Beguer: “Aquesta modificació no soluciona la manca de planificació en matèria de recursos humans que pateix l’Ajuntament de Torrent en no estar confeccionat el catàleg definitiu de llocs de treball i les seues funcions”.

Compromís per Torrent ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta del Govern Municipal del PP, de modificar la plantilla de personal i el catàleg provisional de llocs de treball de l’Ajuntament.

Per al seu portaveu municipal, Vicent Beguer, aquests nous canvis, en els recursos humans de l’Ajuntament, vénen a donar raó tant al seu grup municipal com al sindicat Comissions Obreres, atés que tots dos s’oposaren al seu moment als processos de provisió definitius del Vicesecretari i el Viceinterventor municipal, que tenen la consideració d’alts càrrecs funcionaris, llocs que ara volen eliminar-se i que a dia de hui es troben pendents d’execució de sentència en el primer i de resolució i execució en el segon.

Per a Compromís les diferents modificacions de plantilla aprovades pel PP, des que va arribar a l’alcaldia en 2007, obeïxen a criteris de provisionalitat i oportunisme polític i no a raons organitzatives i de racionalitat dels recursos humans i econòmics de l’Ajuntament de Torrent. En aquest sentit el mateix regidor de personal i portaveu del PP a l’Ajuntament, Jorge Planells, va admetre en la Mesa de Negociació del Personal Funcionari, prèvia a la presentació de la modificació de personal, que aquesta provisionalitat “és una situació que s’arrossega des de sempre i de la que ell no és responsable”, quan és el seu partit, el PP, qui porta governant en solitari des de juny de 2007.

Són més de 7 anys de govern i encara continuen sense solucionar-se els greus problemes organitzatius que patiu l’Ajuntament de Torrent, ha asseverat el portaveu de Compromís, el qual no considera políticament acceptable que el responsable polític del personal municipal defuja de la seua responsabilitat demanant una legislatura més per a confeccionar el catàleg definitiu de llocs de treball: “Aquest és el ritme de treball del Partido Popular en matèria de personal, necessiten 12 anys per a confeccionar un catàleg definitiu però als grups municipals els donen 5 dies per a presentar esmenes quan modifiquen el que està en vigor, que és provisional”, ha expressat Beguer.

Compromís s’ha mostrat totalment contrari a la proposta presentada perquè l’experiència de govern del PP ha demostrat, al llarg del temps, que determinades persones acaben accedint als llocs mitjançant adscripcions provisionals “ad hoc” en compte d’habilitar-se pel procediment normal de concurs, de tal manera que, tal i com es va expressar a la Mesa de Negociació, aquestes adscripcions són modificades “a posteriori” per a assignar complements de productivitat, una interpel·lació feta pels representants del treballadors a la qual no va respondre el President de la Mesa, el senyor Planells.

Finalment des de Compromís s’ha deixat palés que l’esmena a la totalitat ha sigut presentada sense perjudici de compartir la part de la modificació que suprimix les places de Vicesecretari i Viceinterventor, sobre les quals Beguer ha expressat que el seu grup ha estat en contra de la seua creació i posterior ocupació. Les coses no s’han fet bé en matèria de personal i ahí estan els diferents contenciosos judicials, pendents d’execució de sentència, per a corroborar-ho, uns embolics legals que podien haver-se evitat i que han generat un seguit de costoses despeses processals, ha remarcat Beguer, el qual ha ressaltat que en l’expedient objecte de la modificació de personal figuren els informes dels Habilitats funcionaris que ocupaven els llocs que ara es volen suprimir.

COMPROMÍS PER TORRENT ENMIENDA A LA TOTALIDAD LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PRESENTADA POR GOBIERNO DEL PP

Beguer: “Esta modificación no soluciona la falta de planificación en materia de recursos humanos que sufre el Ayuntamiento de Torrent al no estar confeccionado el catálogo definitivo de puestos de trabajo y sus funciones”.

Compromís per Torrent ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta del Gobierno Municipal del PP, de modificar la plantilla de personal y el catálogo provisional de puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Para su portavoz municipal, Vicent Beguer, estos nuevos cambios, en los recursos humanos del Ayuntamiento, vienen a dar la razón tanto a su grupo municipal como al sindicato Comisiones Obreras, dado que ambos se oposaren en su momento a los procesos de provisión definitivos del Vicesecretario y el Viceinterventor municipal, que tienen la consideración de altos cargos funcionarios, puestos que ahora quieren eliminarse y que a día de hoy se encuentran pendientes de ejecución de sentencia en el primero y de resolución y ejecución en el segundo.

Para Compromís las diferentes modificaciones de plantilla aprobadas por el PP, desde que llegó a la alcaldía en 2007, obedecen a criterios de provisionalidad y oportunismo político y no a razones organizativas y de racionalidad de los recursos humanos y económicos del Ayuntamiento de Torrent. En este sentido el mismo concejal de personal y portavoz del PP al Ayuntamiento, Jorge Planells, admitió en la Mesa de Negociación del Personal Funcionario, previa a la presentación de la modificación de personal, que esta provisionalidad “es una situación que se arrastra desde siempre y de la que él no es responsable”, cuando es su partido, el PP, quien lleva governando en solitario desde junio de 2007.

Son más de 7 años de gobierno y continúan sin solucionarse los graves problemas organizativos que sufre el Ayuntamiento de Torrent, ha aseverado el portavoz de Compromís, el cual no considera políticamente aceptable que el responsable político del personal municipal huya de su responsabilidad pidiendo una legislatura más para confeccionar el catálogo definitivo de puestos de trabajo: “Este es el ritmo de trabajo del Partido Popular en materia de personal, necesitan 12 años para confeccionar un catálogo definitivo pero a los grupos municipales les dan 5 dias para presentar enmiendas cuando modifican el que está en vigor, que es provisional”, ha expresado Beguer.

Compromís se ha mostrado totalmente contrario a la propuesta presentada porque la experiencia de gobierno del PP ha demostrado, a lo largo del tiempo, que determinadas personas acaban accediendo a los puestos mediante adscripciones provisionales “ad hoc” en lugar de habilitarse por el procedimiento normal de concurso, de tal manera que, tal y como se expresó a la Mesa de Negociación, estas adscripciones son modificadas “a posteriori” para asignar complementos de productividad, una interpelación hecha por los representantes de los trabajadores a la que no respondió el Presidente de la Mesa, el señor Planells.

Finalmente desde Compromís se ha dejado patente que la enmienda a la totalidad ha sido presentada sin perjuicio de compartir la parte de la modificación que suprime las plazas de Vicesecretario y Viceinterventor, sobre las que Beguer ha expresado que su grupo ha estado en contra de su creación y posterior ocupación. Las cosas no se han hecho bien en materia de personal y ahí están los diferentes contenciosos judiciales, pendientes de ejecución de sentencia, para corroborarlo, unos líos legales que podían haberse evitado y que han generado una cadena de costosos gastos procesales, ha señalado Beguer, el cual ha resaltado que en el expediente objeto de la modificación de personal figuran los informes de los Habilidades funcionarios que ocupaban los lugares que ahora se quieren suprimir.