Enllaç a la convocatòria on figuraven els punts de l’ordre del dia: CONVOCATÒRIA PLE EXTR. 23 JULIOL 2014

Enllaç al reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2-2014

“Són factures corresponents a 2011, 2012 i 2013, algunes d’elles inclús anteriors al Pla de Pagament de Proveïdors, i que ara han aflorat dels calaixos”.

Compromís considera una burla al Ple de la Corporació i a la ciutadania de Torrent, que el Govern del PP haja retirat, sense donar cap explicació pública, un reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de 20.883€ de factures corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, considera que aquestes factures dormien als calaixos de l’Ajuntament de Torrent, posant com a exemple la presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en abril de 2011 per valor de 2000€.

A més Beguer ha explicat que aquestes factures, al no estar reconegudes, no entren a formar part del càlcul dels índexs de morositat de l’Ajuntament, ni tampoc computen en la comptabilitat oficial del mateix, això contradiu les manifestacions plenàries, del Govern del Partido Popular, de què totes les factures s’estan pagant en temps i forma i complint els terminis legals.

Compromís així denuncia uns fets que vénen ocorrent de manera continua des de fa anys a l’Ajuntament de Torrent, on els diferents governs amaguen factures, d’exercicis anteriors, que posteriorment afloren com a reconeixements extrajudicials de crèdits.

Beguer ha expressat que aquestes factures dormen en els calaixos de les diferents delegacions, on els seus responsables polítics les amaguen i les trauen “a posteriori” quan s’estan executant pressupostos d’exercicis següents, amb la qual cosa no computen en els anys en què haurien d’haver estat reconegudes pels diferents regidors d’àrea.

Finalment, i en quant al Pla de Pagament a Proveïdors de 2012, materialitzat en el préstec de 12’7 milions, sol·licitat pel govern del PP en 2012, per a reconéixer i pagar les factures pendents fins a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer (pel que es determinaven les obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals), Beguer ha manifestat que el govern de Folgado s’ha rist de Torrent al traure sistemàticament factures que haurien d’haver estat incloses i pagades al seu moment, s’ha ocultat informació i s’ha perjudicat desenes de proveïdors i empreses que li han facturat a la Corporació.

EL GOBIERNO DEL PP RETIRA DEL PLENARIO LA APROBACIÓN DE 20.883€ DE FACTURAS DE LOS CAJONES DE TORRENT SIN DAR NINGUNA EXPLICACIÓN A LA OPOSICIÓN

“Son facturas correspondientes a 2011, 2012 y 2013, algunas de ellas incluso anteriores al Plan de Pago de Proveedores, y que ahora han aflorado de los cajones”.

Compromís considera una burla al Pleno de la Corporación y a la ciudadanía de Torrent, que el Gobierno del PP haya retirado, sin dar ninguna explicación pública, un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 20.883€ de facturas correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, considera que estas facturas dormían en los cajones del Ayuntamiento de Torrent, poniendo como ejemplo la presentada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en abril de 2011 por valor de 2000€.

Además Beguer ha explicado que estas facturas, al no estar reconocidas, no entran a formar parte del cálculo de los índices de morosidad del Ayuntamiento, ni tampoco computan en la contabilidad oficial del mismo, eso contradice las manifestaciones plenarias, del Gobierno del Partido Popular, de que todas las facturas se están pagando en tiempo y forma y cumpliendo los plazos legales.

Compromís denuncia así unos hechos que vienen ocurriendo de manera continúa desde hace años en el Ayuntamiento de Torrent, donde los diferentes gobiernos esconden facturas, de ejercicios anteriores, que posteriormente afloran como reconocimientos extrajudiciales de créditos.

Beguer ha expresado que estas facturas duermen en los cajones de las diferentes delegaciones, donde sus responsables políticos las esconden y las sacan “a posteriori” cuando se están ejecutando presupuestos de ejercicios siguientes, con lo que no computan en los años en que deberían haber estado reconocidas por los diferentes concejales de área.

Finalmente, y en en cuanto al Plan de Pago a Proveedores de 2012, materializado en el préstamo de 12’7 millones, solicitado por el gobierno del PP en 2012, para reconocer y pagar las facturas pendientes hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 4/2012, de 24 de febrero (por el que se determinaban las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales), Beguer ha manifestado que el gobierno de Folgado se ha reido de Torrent al sacar sistemáticamente facturas que deberían haber sido incluidas y pagadas en su momento, se ha ocultado información y se ha perjudicado a decenas de proveedores y empresas que le han facturado a la Corporación.