Acta del Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta del dia 23 de juliol de 2014: ACTA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 23 JULIOL 2014

Moció ajornament pagament Aigua de Compromís per Torrent: (72) MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AJORNAMENT PAGAMENTS AIGUA

“PP i PSOE es negaren a votar la nostra moció després d’acordar, al Plenari del 7 de juliol, que es traslladara per a tractar-la al Consell d’Administració de l’empresa municipal Aigües de l’Horta”.

Al Consell d’Administració de l’empresa mixta municipal Aigües de l’Horta, celebrat el passat dia 23 de juliol de 2014, concretament al punt 5) figurava la Proposta del Grup Municipal de Compromís, d’ajudar a les persones i famílies que no poden fer front al pagament dels rebuts d’aigua de Torrent.

La proposta, que en cap cas proposava la condonació del deute, sinó el seu ajornament, fins que milloraren les condicions econòmiques de les famílies, arreplegades en diferents punts de la moció, va ser presentada amb anterioritat al Ple Ordinari de l’Ajuntament de Torrent celebrat el dia 7 de juliol de 2014. En aquell Ple, i a proposta del portaveu del grup municipal del Partido Popular, es va decidir traslladar el debat i la votació de la mateixa al Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta, celebrat l’esmentat dia 23 de juliol.

El representant de Compromís al Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta, Vicent Beguer, va advertir que la proposta fou emplaçada al dit Consell a petició del propi Partido Popular encapçalat per l’Alcaldessa de Torrent, i va expressar que constara en acta la seua queixa davant la “no votació” d’aquest punt de l’ordre del dia. La resta de consellers s’escudaren en la “no votació” argumentant que el Fons Social ja “está resolviendo los problemas a los que se aluden en la mencionada moción”, al temps que Beguer va replicar que malgrat tot s’estan produint talls en el subministrament.

Per a Compromís per Torrent la situació generada, després que PP i Psoe s’hagen negat a votar la seua moció a Aigües de l’Horta, equival a burlar-se de les propostes d’un grup municipal amb representació tant al Ple de l’Ajuntament com a la pròpia empresa Aigües de l’Horta. En aquest sentit des de Compromís han expressat que ensenyen les mocions i les porten als ordres del dia, tant del Ple com del Consell, i després no les volen votar, actuant com vertaders trilers polítics. Així, Beguer ha recordat les paraules de l’Alcaldessa de Torrent al Ple del 7 de juliol, quan va proposar literalment que “ens emplaçarem els membres del Consell d’Aigües de l’Horta, al pròxim Consell, per a tractar esta moció”. Previament a aquestes manifestacions de l’Alcaldessa, el portaveu del grup del Partido Popular, Jorge Planells, justificava traslladar la votació de la moció a la mercantil Aigües de l’Horta argumentant que “se deuen d’aprovar i adoptar en el Consell d’Administració, este Pleno no té la capacitat ni la legitimitat ni l’autoritat per a pendre este tipus d’acuerdos…”.

“Ara veiem que tot formava part d’una estratègia trilera per a diferir, i, finalment evitar la votació i els compromisos d’acord que comportava la moció presentada per Compromís, que pretenia donar una solució negre sobre blanc en aquest greu problema que patixen multitud de residents i famílies de Torrent”, ha manifestat Beguer.

Des de Compromís han advertit que tornaran a presentar la moció, perquè es voten les seues propostes d’acord, al pròper Ple que celebre l’Ajuntament de Torrent.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA EL “TRILERISMO POLÍTICO” DE PP y PSOE AL PROHIBIR LA VOTACIÓN DE SU MOCIÓN, DE EVITAR LOS CORTES EN EL SUMINISTRO, EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AIGÜES DE L’HORTA

“PP y PSOE se negaron a votar nuestra moción tras acordar, en el Pleno del 7 de julio, que se trasladara para tratarla en el Consejo de Administración de la empresa municipal Aigües de l’Horta”.

En el Consejo de Administración de la empresa mixta municipal Aigües de l’Horta, celebrado el pasado día 23 de julio de 2014, concretamente al punto 5) figuraba la Propuesta del Grupo Municipal de Compromís, de ayudar a las personas y familias que no pueden hacer frente al pago de los recibos de agua de Torrent.

La propuesta, que en ningún caso proponía la condonación de la deuda, sino su aplazamiento, hasta que mejoraran las condiciones económicas de las familias, recogidas en diferentes puntos de la moción, fue presentada con anterioridad en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Torrent celebrado el día 7 de julio de 2014. En aquel Pleno, y a propuesta del portavoz del grupo municipal del Partido Popular, se decidió trasladar el debate y la votación de la misma al Consejo de Administración de Aigües de l’Horta, celebrado el mencionado día 23 de julio.

El representante de Compromís en el Consejo de Administración de Aigües de l’Horta, Vicent Beguer, advirtió que la propuesta fue emplazada a dicho Consejo a petición del propio Partido Popular encabezado por la Alcaldesa de Torrent, y expresó que constara en acta su queja ante la “no votación” de este punto del orden del día. El resto de consejeros se escudaron en la “no votación” argumentando que el Fondo Social ya “está resolviendo los problemas a los que se aluden en la mencionada moción”, al tiempo que Beguer replicó que a pesar de todo se están produciendo cortes en el suministro.

Para Compromís per Torrent la situación generada, después de que PP y PSOE se hayan negado a votar su moción en Aigües de l’Horta, equivale a burlarse de las propuestas de un grupo municipal con representación tanto al Pleno del Ayuntamiento como en la propia empresa Aigües de l’Horta. En este sentido desde Compromís han expresado que enseñan las mociones y las incluyen en los órdenes del día, tanto del Pleno como del Consejo, y después no las quieren votar, actuando como verdaderos trileros políticos. Así, Beguer ha recordado las palabras de la Alcaldesa de Torrent en el Pleno del 7 de julio, cuando propuso literalmente que “nos emplazaremos los miembros del Consejo de Aigües de l’Horta, al próximo Consejo, para tratar esta moción”. Previament a estas manifestaciones de la Alcaldesa, el portavoz del grupo del Partido Popular, Jorge Planells, justificaba trasladar la votación de la moción a la mercantil Aigües de l’Horta argumentando que “se deben de aprobar y adoptar en el Consejo de Administración, este Pleno no tiene la capacidad ni la legitimidad ni la autoridad para tomar este tipo de acuerdos…”.

“Ahora vemos que todo formaba parte de una estrategia trilera para diferir, y, finalmente evitar la votación y los compromisos de acuerdo que comportava la moción presentada por Compromís, que pretendía dar una solución negro sobre blanco sobre este grave problema que sufren multitud de residentes y familias de Torrent”, ha manifestado Beguer.

Desde Compromís han advertido que volveran a presentar la moción, para que se voten sus propuestas de acuerdo, en el próximo pleno que celebre el Ayuntamiento de Torrent.