Enllaç a les preguntes formulades per Registre d’Entrada: REGISTRE PETICIÓ INFORMACIÓ COMPROMÍS 6 AGOST

Actes de la Comissió Tècnica de Seguiment de les Instal·lacions Esportives de Parc Central referenciades a la petició: ACTES COMISSIÓ SEGUIMENT LLIURADES 6 AGOST PART 1

ACTES COMISSIÓ SEGUIMENT LLIURADES 6 AGOST PART 2

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANA IDENTIFICAR L’ÚNICA SIGNATURA OBRANT EN 6 ACTES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PARC CENTRAL

Es tracta d’identificar a l’autor de les actes facilitades el 6 d’agost arran d’una petició d’informació sol·licitada per Compromís el 14 de febrer de 2014.

Compromís per Torrent ha demanat , per Registre d’Entrada, que s’aclarisquen les signatures corresponents a 6 actes de la Comissió Tècnica de Seguiment de les instal·lacions esportives de Parc Central.

La petició de Compromís ve derivada d’una sol·licitud d’informació anterior, formulada pel seu grup municipal el 14 de febrer de 2014. Arran d’aquesta petició d’informació el govern municipal del Partido Popular va lliurar, el 17 de juny, les actes corresponents a la Comissió fins a abril de 2007, observant-se un salt en el temps fins a novembre de 2011, per tant faltaven 4 anys i mig d’actes de les quals ara s’han aportat 6 noves.

D’aquestes 6 actes lliurades, Compromís ha preguntat si són totes les que falten d’eixos 4 anys, que no s’aportaren en el seu moment, o si pel contrari encara falten més per informar. A més, i a diferència de les actes informades el 17 de juny, aquestes noves del 6 d’agost només contenen una signatura, que sempre és la mateixa, i en la qual no s’identifica la seua autoria ni el càrrec o responsabilitat que ocupava el presumpte sotasignat de les mateixes.

“El que està clar és que la signatura que figura al final de les 6 actes no correspon al Secretari de la Comissió, motiu pel qual Compromís desconeix la seua autoria al no estar autentificada ni identificada en els documents lliurats”, ha declarat Beguer.

Aquesta nova petició d’informació se suma a l’efectuada per Compromís el dia 18 de juny de 2014, en la que es demanava explicacions sobre les implicacions de la hipoteca que penja sobre la concessió administrativa de les instal·lacions esportives de Parc Central i de la qual aquest grup municipal encara no ha rebut resposta.

Finalment des de Compromís es demana, novament, que el govern del PP emplace als grups polítics de l’Ajuntament per a donar-los les degudes explicacions sobre l’actual situació contractual de la concessió arran les sancions imposades a l’empresa explotadora, les implicacions administratives que suposa la hipoteca, que sobre la Concessió Administrativa va ser autoritzada en la plica per l’aleshores govern del partit Socialista, així com les gestions efectuades pels responsables polítics integrats en l’esmentada Comissió Tècnica de Seguiment de les Instal·lacions, atés que des de la seua creació els grups de l’oposició mai han estat representats en la mateixa.

COMPROMÍS PER TORRENT PIDE IDENTIFICAR LA ÚNICA FIRMA OBRANTE EN 6 ACTAS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PARC CENTRAL

Se trata de identificar al autor de las actas facilitadas el 6 de agosto a raíz de una petición de información solicitada por Compromís el 14 de febrero de 2014.

Compromís per Torrent ha solicitado, por Registro de Entrada, que se aclaren las firmas correspondientes a 6 actas de la Comisión Técnica de Seguimiento de las instalaciones deportivas de Parc Central.

La petición de Compromís viene derivada de una solicitud de información anterior, formulada por su grupo municipal el 14 de febrero de 2014. A raíz de esta petición de información el gobierno municipal del Partido Popular entregó, el 17 de junio, las actas correspondientes a la Comisión hasta abril de 2007, observándose un salto en el tiempo hasta noviembre de 2011, por lo tanto faltaban 4 años y medio de actas de las que ahora se han aportado 6 nuevas.

De estas 6 actas entregadas, Compromís ha preguntado si son todas las que faltan de esos 4 años, que no se aportaron en su momento, o si por el contrario aún faltan más por informar. Además, y a diferencia de las actas informadas el 17 de junio, estas nuevas del 6 de agosto solo contienen una firma, que siempre es la misma, y en la que no se identifica su autoría ni el cargo o responsabilidad que ocupaba el presunto firmante de las mismas.

“Lo que está claro es que la signatura que figura al final de las 6 actas no corresponde al Secretario de la Comisión, motivo por el que Compromís desconoce su autoría al no estar autentificada ni identificada en los documentos entregados”, ha declarado Beguer.

Esta nueva petición de información se suma a la efectuada por Compromís el día 18 de junio de 2014, en la que se solicitaban explicaciones sobre las implicaciones de la hipoteca que pende sobre la concesión administrativa de las instalaciones deportivas de Parc Central y de la que este grupo municipal aún no ha recibido respuesta.

Finalmente desde Compromís se solicita, nuevamente, que el gobierno del PP emplace a los grupos políticos del Ayuntamiento para darles las debidas explicaciones sobre la actual situación contractual de la concesión tras las sanciones impuestas a la empresa explotadora, las implicaciones administrativas que supone la hipoteca, que sobre la Concesión Administrativa fue autorizada en la plica por el entonces gobierno del partido Socialista, así como las gestiones efectuadas por los responsables políticos integrados en la mencionada Comisión Técnica de Seguimiento de las Instalaciones, dado que desde su creación los grupos de la oposición nunca han estado representados en la misma.