24.709€ de festes patronals desviats a altres delegacions, és l’import aparegut en les dotze relacions de factures d’alcaldia, que Compromís per Torrent demanà examinar, arran la presentació del Compte General corresponent a l’exercici de 2013.

El portaveu de Compromís, Vicent Beguer, ha explicat que el seu grup municipal va demanar eixes dotze relacions, que comprenien 524 factures, dins de les tasques de fiscalització que tots els anys realitza la seua formació política. El total facturat a l’Ajuntament de Torrent, en eixes 524 factures, és de 1.696.359’9€.

Des de Compromís s’ha expressat que aquesta xifra és molt preocupant, atés que si en una mostra d’aproximadament 1’7 milions apareixen desviats vora 25.000€, vol dir que les xifres reals de despesa en festes són molt més elevades del que realment es publiciten des del govern del Partido Popular.

Atenent el detall de les factures s’haurien desviat 6.651’6€ a manteniment de l’enllumenat públic, 4.692’38€ a participació ciutadana (en concret un escenari de festes patronals més l’actuació del programa de festes “Una noche con Lucio”), 10.890€ de festes patronals comptabilitzats en el calaix de sastre que suposa la partida d’Altres Festes, i 2.475’46€ cap a la delegació de cultura corresponents al “Festival Nacional del Folklore” també inclòs en la programació de festes patronals del 2013.

Abanda d’aquestes quantitats, des de Compromís s’ha desvelat que en aquestes relacions de factures també han aparegut despeses que haurien d’haver estat imputades a la partida d’Altres Festes, però que apareixen amagades en Cultura, com per exemple els 2.420€ i 1210€ gastats en flors, de la festa del Corpus Christi, i la Creu de maig respectivament. A Participació Ciutadana també s’han desviat més de 10.000€ en festes corresponents a discomòbils de diferents associacions.

Finalment Beguer ha emplaçat l’Alcaldessa Folgado perquè explique el muntant real de la despesa en festes, perquè les xifres que dóna anualment no es corresponen amb la realitat dels números finals. “Torrent compta malauradament amb vora 11.000 desocupats, i si en una mostra de 524 factures, que corresponen al 3’3% del pressupost liquidat, apareixen aquestes desviacions és lògic pensar que encara queda molt per aclarir”, ha asseverat el portaveu de Compromís.

COMPROMÍS PER TORRENT HACE PÚBLICO EL DESVÍO DE FACTURAS DE FIESTAS PATRONALES HACIA OTRAS DELEGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

24.709€ de fiestas patronales desviados a otras delegaciones, es el importe aparecido en las doce relaciones de facturas de alcaldía, que Compromís per Torrent solicito examinar, tras la presentación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2013.

El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ha explicado que su grupo municipal pidió esas doce relaciones, que comprendían 524 facturas, dentro de las tareas de fiscalización que todos los años realiza su formación política. El total facturado al Ayuntamiento de Torrent, en esas 524 facturas, es de 1.696.359’9€.

Desde Compromís se ha expresado que esta cifra es muy preocupante, dado que si en una muestra de aproximadamente 1’7 millones aparecen desviados cerca de 25.000€, quiere decir que las cifras reales de gasto en fiestas son mucho más elevadas del que realmente se publicita desde el gobierno del Partido Popular.

Atendiendo el detalle de las facturas se habrían desviado 6.651’6€ a mantenimiento del alumbrado público, 4.692’38€ a participación ciudadana (en concreto un escenario de fiestas patronales más la actuación del programa de fiestas “Una noche con Lucio”), 10.890€ de fiestas patronales contabilizados en el cajón de sastre que supone la partida de Otras Fiestas, y 2.475’46€ hacia la delegación de cultura correspondientes al “Festival Nacional del Folclore”, también incluido en la programación de fiestas patronales de 2013.

Al margen de estas cantidades, desde Compromís se ha desvelado que en estas relaciones de facturas también han aparecido gastos que deberían haber sido imputados a la partida de Otras Fiestas, pero que aparecen escondidos en Cultura, como por ejemplo los 2.420€ y 1210€ gastados en flores, de la fiesta del Corpus Christi, y la Cruz de mayo respectivamente. A Participación Ciudadana también se han desviado más de 10.000€ en fiestas correspondientes a discomóviles de diferentes asociaciones.

Finalmente Beguer ha emplazado a la Alcaldesa Folgado a que explique el montante real del gasto en fiestas, porque las cifras que da anualmente no se corresponden con la realidad de los números finales. “Torrent sufre la lacra del paro, con cerca 11.000 personas desempleadas, y si en una muestra de 524 facturas, que corresponden al 3’3% del presupuesto liquidado, aparecen estas desviaciones es lógico pensar que aún queda mucho por aclarar”, ha aseverado el portavoz de Compromís.