Pels interessats en els comptes municipals de Torrent us remetem les 27 reclamacions, inconvenients i observacions presentats pel grup municipal de Compromís al Compte General corresponent a l’exercici 2013. Enllaç: RECLAMACIONS COMPTE GENERAL 2013 GRUP COMPROMÍS PER TORRENT

(Document de 16 pàgines format PDF)

Tanmateix les nostres valoracions les podeu llegir en la següent nota de premsa enviada als mitjans de comunicació: (Valencià i Castellano).

NOTA DE PREMSA

COMPROMÍS PER TORRENT ADVERTIX, EN LES SEUES RECLAMACIONS AL COMPTE GENERAL DEL 2013, DE LA MANCA DE PROJECTE DE CIUTAT DEL PP

Beguer: “Són 27 reclamacions, inconvenients i observacions al Compte General que evidencien la manca de concreció en el model de ciutat, que ha deixat Torrent indefens front els vaivens del mercat”.

Arran la presentació del Compte General del 2013, corresponent a l’Ajuntament de Torrent i els seus Organismes Autònoms i empreses municipals, el grup municipal de Compromís ha presentat un document de 16 pàgines consistent en 27 punts, on s’arrepleguen diferents reclamacions, inconvenients i observacions referides a aquesta documentació comptable.

Independentment de les mancances detectades en el procés de revisió d’una mostra consistent en 524 factures, informades amb disconformitat per la Intervenció, i d’aspectes d’errònia qualificació de les despeses, especialment les relatives a festes, que han sigut desviades a altres partides com enllumenat públic, participació ciutadana o cultura; des de Compromís també es destaquen altres qüestions importants com per exemple la falta de conformació del llistat de factures pendents de reconeixement d’obligació a 31 de desembre de 2013, més conegudes com a “factures en el calaix”, i de les quals no s’informa en cap document de l’expedient.

Però, per a Compromís, el principal problema que evidencien els Comptes Municipals és la manca absoluta d’un projecte de ciutat per a Torrent. Aquest fet es reconeix implícitament en la documentació lliurada, atés que no s’informa en cap moment del rendiment dels serveis públics ni del grau d’acompliment dels objectius programats, ni s’indiquen els previstos i abastits.

Beguer ha expressat que l’única dada que hi figura és el cost dels serveis públics, però sense cap relació amb el seu rendiment ni amb el grau d’acompliment dels objectius pressupostaris de les diferents delegacions de l’Ajuntament de Torrent. Així, el portaveu de Compromís ha manifestat que: “Al nostre entendre no és cap motiu justificatiu l’argumentació de què no s’hagen definit els esmentats objectius, ni que no s’haja fet cap programació en aquest sentit. Una gran població, com és el cas de Torrent hauria de tindre definit un full de ruta amb línies estratègiques clares d’on volen anar els seus serveis públics, entenent com a tal la definició d’un projecte de futur de ciutat en tots els seus aspectes, tant a nivell urbanístic, com de potenciació econòmica, industrial, comercial, així com aspectes rellevants relatius al benestar social, la solidaritat, el transport públic, el seu patrimoni històric, la defensa dels valors culturals propis, etc”.

Els regidors de Compromís a més han advertit que aquestes mancances són reiteratives, de manera que, any rere any, la ciutadania de Torrent, continua desconeixent el rumb de la política pressupostària i el model de ciutat en la qual se sustenta. Les majories absolutes, de les quals ha gaudit el partit al Govern, no han servit per a clarificar objectius prioritaris per a Torrent, i aquesta falta de concreció ha deixat indefensa la ciutat front els vaivens del Mercat, no hi ha hagut una recuperació de l’activitat econòmica local ni de l’ocupació que porta aparellada, tant per manca de polítiques micro com d’absència total d’objectius en la definició i aplicació estratègica del pressupost municipal.

Tot més bé al contrari, les dades expliquen que la recaptació d’impostos en període voluntari ha minvat al transcórrer dels anys, els concursos de creditors han crescut i el volum de tancament i obertures de nous negocis s’ha descontrolat, el que evidencia la volatilitat de l’economia local, així com l’enorme feblesa de molts dels negocis que la sustenten; qüestions que impossibiliten la consolidació d’un teixit industrial, comercial i de serveis durador, que puga servir de base per a una sòlida recuperació de l’activitat econòmica local des de la vessant de l’impuls que li competix a la gestió pública municipal, ha asseverat Beguer.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT ADVIERTE, EN SUS RECLAMACIONES A LA CUENTA GENERAL DE 2013, DE LA FALTA DE PROYECTO DE CIUDAD DEL PP

Beguer: “Son 27 reclamaciones, reparos y observaciones a la Cuenta General que evidencian la falta de concreción en el modelo de ciudad, que ha dejado Torrent indefenso frente a los vaivenes del mercado”.

Tras la presentación de la Cuenta General de 2013, correspondiente al Ayuntamiento de Torrent y sus Organismos Autónomos y empresas municipales, el grupo municipal de Compromís ha presentado un documento de 16 páginas consistente en 27 puntos, donde se recogen diferentes reclamaciones, reparos y observaciones referidas a esta documentación contable.

Independientemente de las deficiencias detectadas en el proceso de revisión de una muestra consistente en 524 facturas, informadas con disconformidad por la Intervención, y de aspectos de errónea calificación de los gastos, especialmente los relativas a fiestas, que han sido desviadas a otras partidas como alumbrado público, participación ciudadana o cultura; desde Compromís también se destacan otras cuestiones importantes, como por ejemplo la falta de conformación del listado de facturas pendientes de reconocimiento de obligación a 31 de diciembre de 2013, más conocidas como “facturas en el cajón”, y de las que no se informa en ningún documento del expediente.

Sin embargo, para Compromís, el principal problema que evidencian las Cuentas Municipales es la falta absoluta de un proyecto de ciudad para Torrent. Este hecho se reconoce implícitamente en la documentación entregada, dado que no se informa en ningún momento del rendimiento de los servicios públicos ni del grado de cumplimiento de los objetivos programados, ni se indican los previstos y alcanzados.

Beguer ha expresado que el único dato que figura es el coste de los servicios públicos, pero sin ninguna relación con su rendimiento ni con el grado de desempeño de los objetivos presupuestarios de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento de Torrent. Así, el portavoz de Compromís ha manifestado que: “A nuestro entender no es ningún motivo justificativo la argumentación de que no se hayan definido los mencionados objetivos, ni que no se haya hecho ninguna programación en este sentido. Una gran población, como es el caso de Torrent debería tener definida una hoja de ruta con líneas estratégicas claras de adonde quieren ir sus servicios públicos, entendiendo como tal la definición de un proyecto de futuro de ciudad en todos sus aspectos, tanto a nivel urbanístico, como de potenciación económica, industrial, comercial, así como aspectos relevantes relativos al bienestar social, la solidaridad, el transporte público, su patrimonio histórico, la defensa de los valores culturales propios, etc”.

Los concejales de Compromís además han advertido que estas deficiencias son reiterativas, de manera que, año tras año, la ciudadanía de Torrent, continúa desconociendo el rumbo de la política presupuestaria y el modelo de ciudad en la que se sustenta. Las mayorías absolutas, de las que ha gozado el partido del Gobierno, no han servido para clarificar objetivos prioritarios para Torrent, y esta falta de concreción ha dejado indefensa la ciudad frente los vaivenes del Mercado, no ha habido una recuperación de la actividad económica local ni de la ocupación que lleva aparejada, tanto por falta de políticas micro como de ausencia total de objetivos en la definición y aplicación estratégica del presupuesto municipal.

Más bien al contrario, los datos explican que la recaudación de impuestos en período voluntario ha menguado al transcurrir de los años, los concursos de acreedores han crecido y el volumen de cierre y aperturas de nuevos negocios se ha descontrolado, lo que evidencia la volatilidad de la economía local, así como la enorme debilidad de muchos de los negocios que la sustentan; cuestiones que imposibilitan la consolidación de un tejido industrial, comercial y de servicios duradero, que pueda servir de base para una sólida recuperación de la actividad económica local desde la vertiente del impulso que le compete a la gestión pública municipal, ha aseverado Beguer.