Informació enviada als mitjans de comunicació en la que adjuntem la moció de Compromís que va ser rebutjada amb els vots en contra del PP i l’abstenció del grup Socialista. Enllaç a la moció:

(93) MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS AJORNAMENT PAGAMENT AIGUA FAMÍLIES TORRENT 19-08-14

Beguer: “Els regidors del PP es contradiuen al negar els tallaments quan al mateix Ple la responsable de Benestar Social afirma que és culpa dels usuaris”.

Al Ple Ordinari del 8 de setembre es va tractar la moció de Compromís, d’ajornar indefinidament els rebuts d’aigua a famílies de Torrent que no poden fer front al seu pagament per causes de pobresa o exclusió social. La proposta va ser rebutjada amb els vots en contra del PP, l’abstenció del grup Socialista i el vot a favor de Compromís.

Aquesta moció ja va ser presentada al Ple Ordinari de juliol, però el Partido Popular va proposar traslladar la seua votació al Consell d’Administració de la mercantil municipal Aigües de l’Horta. La moció va tractar-se aleshores a l’esmentat Consell, però tant PP com Psoe varen vetar la seua votació, motiu pel qual Compromís la va tornar a presentar, per a votar-la, al Ple de setembre.

Dins del debat del Ple de setembre, tant el portaveu popular, Jorge Planells, com la pròpia alcaldessa de Torrent, Desamparados Folgado, varen negar que s’estigueren produint talls en el subministrament, afirmacions que entren en contradicció amb les declaracions de la pròpia regidora de Benestar Social, Pilar Vilanova, que va manifestar tot seguit que molts dels tallaments es produïxen per culpa dels propis afectats, al no comunicar la seua situació a l’Ajuntament.

Vilanova va manifestar literalment sentir-se “estafada”, atés que Aigües de l’Horta “a posteriori” cobrava a l’Ajuntament per reenganxaments que eren culpa dels usuaris afectats.

Per al portaveu de Compromís, Vicent Beguer, aquestes manifestacions del PP són inacceptables atés que no existix cap campanya d’informació municipal sobre ajudes per a evitar els tallaments d’aigua. De fet, al Consell d’Aigües de l’Horta va crear-se un fons social a proposta del grup de Compromís, al no existir cap mesura que pal·liara aquest greu problema social. No obstant, la quantitat aprovada pel PP, per a aquest fons, va ser de 30.000€, però s’ha mostrat insuficient per a atendre una població de 84.000 habitants amb vora 11.000 desocupats, motiu pel qual Compromís va presentar la moció d’ajornament com a complementària i perquè pogueren acollir-se totes les famílies afectades.

“És com si el PP no volguera publicitar aquestes ajudes, atés que a la data de redacció d’aquesta nota de premsa ni a la plana web de l’Ajuntament ni a la d’Aigües de l’Horta apareixen reflectides; tampoc a nivell de publicitat estàtica s’ha fet cap esforç per anunciar-les”, ha denunciat Beguer.

Finalment des de Compromís s’ha titlat com a mala praxi política les declaracions plenàries del portaveu popular, Jorge Planells, que va manifestar que Compromís en la seua moció demanava satisfer interessos de demora a les famílies que no pogueren pagar els rebuts, quan a la moció, concretament al seu punt 4) s’arreplega justament el contrari: “No es meritaran interessos de demora per l’ajornament indefinit arreplegat en aquesta proposta d’acord”.

COMPROMÍS PER TORRENT CONSIDERA INACEPTABLE QUE EL PP CULPE DE LOS CORTES DE AGUA A LOS USUARIOS QUE NO PUEDEN HACER FRENTE A SU PAGO

Beguer: “Los concejales del PP se contradicen al negar los cortes cuando en el mismo Pleno la responsable de Bienestar Social afirma que es culpa de los usuarios”.

En el Pleno Ordinario del 8 de septiembre fue tratada la moción de Compromís, de aplazar indefinidamente los recibos de agua a las familias de Torrent que no pueden hacer frente a su pago por causas de pobreza o exclusión social. La propuesta fue rechazada con los votos en contra del PP, la abstención del grupo Socialista y el voto a favor de Compromís.

Esta moción ya fue presentada en el Pleno Ordinario de julio pero el Partido Popular propuso trasladar su votación al Consejo de Administración de la mercantil municipal Aigües de l’Horta. La moción se trató entonces al mencionado Consejo, pero tanto PP como PSOE vetaron su votación, motivo por el que Compromís la volvió a presentar para votarla en el Pleno de septiembre.

Durante el debate del Pleno de septiembre, tanto el portavoz popular, Jorge Planells, como la propia alcaldesa de Torrent, Desamparados Folgado, negaron que se estuvieran produciendo cortes en el suministro, afirmaciones que entran en contradicción con las declaraciones de la propia concejala de Bienestar Social, Pilar Vilanova, que manifestó acto seguido que muchos de los cortes se producen por culpa de los propios afectados, al no comunicar su situación al Ayuntamiento.

Vilanova manifestó literalmente sentirse “estafada”, dado que Aigües de l’ Horta “a posteriori” cobraba al Ayuntamiento por reenganches que eran culpa de los usuarios afectados.

Para el portavoz de Compromís, Vicent Beguer, estas manifestaciones del PP son inaceptables dado que no existe ninguna campaña de información municipal sobre ayudas para evitar los cortes de agua. De hecho, al Consejo de Aigües de l’Horta se creó un fondo social a propuesta del grupo de Compromís, al no existir ninguna medida que paliara este grave problema social. No obstante, la cantidad aprobada por el PP, para este fondo, fue de 30.000€, pero se ha mostrado insuficiente para atender a una población de 84.000 habitantes con cerca de 11.000 desempleados, motivo por el que Compromís presentó la moción de aplazamiento como complementaria y para que pudieran acogerse todas las familias afectadas.

Es como si el PP no quisiera publicitar estas ayudas, dado que a la fecha de redacción de esta nota de prensa ni en la página web del Ayuntamiento ni en la de Aigües de l’Horta aparecen reflejadas; tampoco a nivel de publicidad estática se ha hecho ningún esfuerzo por anunciarlas”, ha denunciado Beguer.

Finalmente desde Compromís se ha tildado como mala praxis política las declaraciones plenarias del portavoz popular, Jorge Planells, que manifestó que Compromís en su moción pedía satisfacer intereses de demora a las familias que no pudieran pagar los recibos, cuando en la moción, concretamente en su punto 4) se explicita justamente lo contrario: “No se meritarán intereses de demora por el aplazamiento indefinido recogido en esta propuesta de acuerdo”.