Documents annexos:

Primera denegació alcaldia: DENEGACIÓ ALCALDIA

Segona denegació alcaldia: DENEGACIÓ ALCALDIA 2

Peticions Compromís per Torrent dels informes de denegació: PETICIONS COMPROMÍS INFORMES DE DENEGACIÓ

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer, exigeix, per decència democràtica, i davant la manca de resposta sobre si existixen o no informes denegatoris, que la regidora de Festes i l’Alcaldessa de Torrent expliquen els vertaders motius pels què varen prohibir, a 11 associacions de Torrent, la celebració de diferents actes durant les festes patronals del passat juliol.

Al Ple de setembre, i a preguntes formulades pel portaveu de Compromís, Vicent Beguer, ni la regidora de festes ni l’alcaldessa de Torrent no donaren cap explicació sobre les esmentades denegacions a aquestes associacions torrentines.

A tal efecte, des de Compromís per Torrent es varen sol·licitar, amb antelació al Ple de setembre i mitjançant dos escrits datats els dies 11 i 25 juliol, tindre accés als “suposats informes denegatoris” emesos per la delegació de festes sobre els quals l’Alcaldia-Presidència es va justificar per a prohibir la presència al carrer d’aquestes associacions.
Les activitats demanades consistien en interpretacions musicals, diferents tallers infantils, una cercavila de tabals i dolçaines, una nit d’albades i una marató de grups musicals torrentins, sobre les quals les associacions no varen demanar cap tipus de subvenció o ajuda econòmica.

Per a Compromís per Torrent és peremptori que la regidora Ana Maria Penella i l’Alcaldessa Desamparados Folgado, donen explicació pública dels motius reals d’aquestes prohibicions, atés que els esmentats informes de la delegació de Festes no apareixen ni es dóna cap explicació sobre si existeixen o no.

Finalment Beguer ha explicat que les successives denegacions que patixen certs col·lectius i associacions de Torrent no obeïxen a criteris administratius o tècnics, al no haver constància dels esmentats informes, motiu pel qual es demana la compareixença perquè s’expliquen de manera clara i transparent les vertaderes raons d’aquestes prohibicions.

COMPROMÍS PER TORRENT EXIGE LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA Y LA CONCEJALA DE FIESTAS, AL NO CONTESTAR EN EL PLENO SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUÉ FUERON PROHIBIDOS DIFERENTES ACTOS CULTURALES A 11 ASOCIACIONES

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Vicent Beguer, exige, por decencia democrática, y ante la falta de respuesta sobre si existen o no informes denegatorios, que la concejala de Fiestas y la Alcaldesa de Torrent expliquen los verdaderos motivos del por qué prohibieron, a 11 asociaciones de Torrent, la celebración de diferentes actos durante las fiestas patronales del pasado julio.

En el Pleno de septiembre, y a preguntas formuladas por el portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ni la concejala de fiestas ni la alcaldesa de Torrent dieron ninguna explicación sobre las mencionadas denegaciones a estas asociaciones torrentinas.

A tal efecto, desde Compromís per Torrent se solicitaron, con antelación al Pleno de septiembre y mediante dos escritos fechados los días 11 y 25 julio, tener acceso a los “supuestos informes denegatorios” emitidos por la delegación de fiestas sobre los que la Alcaldía-Presidencia se justificó para prohibir la presencia en la vía pública de estas asociaciones.
Las actividades solicitadas consistían en interpretaciones musicales, diferentes talleres infantiles, un pasacalle de Tabals i Dolçaines, una Nit d’Albades y una maratón de grupos torrentinos, sobre las cuales las asociaciones no pidieron ningún tipo de subvención o ajuda economica.

Para Compromís per Torrent es perentorio que la concejala Ana Maria Penella y la Alcaldesa Desamparados Folgado, den explicación pública de los motivos reales de estas prohibiciones, dado que los mencionados informes de la delegación de Fiestas no aparecen ni se da ninguna explicación sobre si existen o no.

Finalmente Beguer ha explicado que las sucesivas denegaciones que sufren ciertos colectivos y asociaciones de Torrent no obedecen a criterios administrativos o técnicos, al no haber constancia de los mencionados informes, motivo por el que se pide la comparecencia para que se expliquen de manera clara y transparente las verdaderas razones de estas prohibiciones.