Publicat al periòdic local La Opinión de Torrent.

(Traducción al castellano bajo el original).

EL VENTILADOR (versió valenciana).

Després de les eleccions de maig de 2007, l’aleshores alcaldessa electa Maria José Catalá em cridà, com a portaveu, per a demanar “les possibles necessitats” del grup municipal que represente. L’única cosa que vàrem exigir fou un ventilador, que obrira les finestres de l’Ajuntament per a renovar els aires de gestió, i en definitiva l’inici d’un procés de clarificació dels comptes de l’Ajuntament, que poguera servir per a identificar en quina situació es trobava el deute municipal, com a element bàsic de partida en una hipotètica millora de la gestió municipal.

Passaren els mesos, els anys, les legislatures, i el Govern mai arribà a posar en marxa el ventilador que demanàrem, tot més bé al contrari continuaren reproduint-se les velles polítiques, les velles solucions i en definitiva la gestió heretada.

Molt s’ha parlat del deute municipal, però l’únic fet constatable a dia de hui, i després de lustres és que mai s’ha fet una auditoria municipal externa i independent de la xifra exacta ni de com s’ha arribat a produir. Pel camí han anat passant “cosetes” o “cosotes”, en funció de la intencionalitat política del que les explica (o les escolta), però la dada incontestable és que, amb vora 55 milions de deute bancari, l’única inversió pròpia de l’actual partit del govern és la Casa de la Dona i la restauració dels Arquets. La resta són subvencions i inversions d’altres organismes externs, dels quals la més important correspon al Pla Urban finançat per la Unió Europea.

I no ha sigut possible perquè el deute de l’Ajuntament és tan elevat que la legislació vigent ho impedix, atés que Torrent està immers en un nou Pla de Sanejament, més un Pla d’Austeritat, al que es va obligar la Corporació després de demanar en 2012 un préstec de 12’7 milions per a pagar les factures que dormien als calaixos municipals, de les quals un 99% pertanyien a la gestió efectuada pel Partido Popular des d’aquell 2007.

Moltes coses s’han quedat pel camí, algunes incomprensibles, però que algun dia s’explicaran fil per randa si la ciutadania ens atorga la capacitat de governar, i, ergo, el poder accedir sense traves a tota la documentació sobre les gestions efectuades. Els posaré un exemple: La restauració de la pedrera de la Serra Perenxisa, valorada en més de 20 milions d’euros, i que després de 40 anys d’extracció va ser condonada a l’empresa explotadora a canvi de 30.000 euros més una parcel·la rústica de 12.000 metres prop de l’enorme cràter que deixaren. Per cert, que el plànol de restauració, que consta en la secció de Mines, encara no s’ha actualitzat des dels anys huitanta; tota una declaració d’intencions.

EL VENTILADOR (versió castellana).

Tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa electa Maria José Catalá me convocó, como portavoz, para informarse de “las posibles necesidades” del grupo municipal que represento. La única cosa que exigimos fue un ventilador, que abriese las ventanas del Ayuntamiento para renovar los aires de gestión, y en definitiva el inicio de un proceso de clarificación de las cuentas del Ayuntamiento, que pudiere servir para identificar en que situación se encontraba la deuda municipal, como elemento básico de partida en una hipotética mejora de la gestión municipal.

Pasaron los meses, los años, las legislaturas, y el Gobierno nunca llegó a poner en marcha el ventilador que pedimos, más bien al contrario continuaron reproduciéndose las viejas políticas, las viejas soluciones y en definitiva la gestión heredada.

Mucho se ha hablado de la deuda municipal, pero el único hecho constatable a día de hoy, y tras lustros es que nunca se ha hecho una auditoría municipal externa e independiente de la cifra exacta ni de como se ha llegado a producir. Por el camino han ido pasando “cosetes” o “cosotes”, en función de la intencionalidad política del que las explica (o las escucha), pero el dato incontestable es que, con cerca de 55 millones de deuda bancaria, la única inversión propia del actual partido del gobierno es la Casa de la Dona y la restauración de los Arquets. El resto son subvenciones e inversiones de otros organismos externos, de los cuales la más importante corresponde al Plan Urban financiado por la Unión Europea.

Y no ha sido posible porque la deuda del Ayuntamiento es tan elevada que la legislación vigente lo impide, dado que Torrent está inmerso en un nuevo Plan de Saneamiento, más un Plan de Austeridad, a lo que se obligó la Corporación tras pedir en 2012 un préstamo de 12’7 millones para pagar las facturas que dormían en los cajones municipales, de las que un 99% pertenecían a la gestión efectuada por el Partido Popular desde aquel 2007.

Muchas cosas se han quedado por el camino, algunas incomprensibles, pero que algún día se explicarán punto por punto si la ciudadanía nos otorga la capacidad de gobernar, y, ergo, el poder acceder sin trabas a toda la documentación sobre las gestiones efectuadas. Les pondré un ejemplo: La restauración de la pedrera de la Serra Perenxisa, valorada en más de 20 millones de euros, y que tras 40 años de extracción fue condonada a la empresa explotadora a cambio de 30.000 euros más una parcela rústica de 12.000 metros cerca del enorme cráter que dejaron. Por cierto, que el plano de restauración, que consta en la sección de Minas, aún no se ha actualizado desde los años ochenta; toda una declaración de intenciones.