Enllaç a l’esmena presentada per Registre d’Entrada del Ple:

ESMENA TOTALITAT IBI

Tot seguit us informem del següent comunicat de premsa enviat als mitjans de comunicació, en valencià i castellano:

COMPROMÍS PER TORRENT ESMENA A LA TOTALITAT L’ORDENANÇA DE L’I.B.I APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN DEL PP

Beguer: “No queda acreditat ni justificat que la mínima rebaixa del tipus de gravamen compense la pèrdua de reduccions anuals del 10% regulada per l’impost”.

Compromís per Torrent ha presentat una esmena a la totalitat al projecte d’Ordenança Fiscal de l’Impost de Béns d’Immobles aprovat pel Partido Popular en la Junta de Govern celebrada el dia 20 d’octubre de 2014.

Segons el projecte d’Ordenança, el Govern del Partido Popular han proposat reduir el tipus de gravamen del 0’54% actual al 0’5346%, una rebaixa mínima, en la que, segons Compromís, no s’acredita en cap moment que els rebuts de l’impost no apugen en 2015.

Atenent la mínima abaixada del tipus, la regulació de l’IBI estableix que cada any que passa després de la revisió cadastral demanada al seu moment pel PSOE, i que entrà en vigor en 2008, el contribuents perden un 10% de reduccions amb la qual cosa els rebuts molt previsiblement s’incrementaran en tots els casos, especialment els de caràcter urbà. Una valoració feta en plena bombolla immobiliària i de la qual se n’ha aprofitat el govern del PP, ha afirmat el portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

Des de Compromís s’ha remarcat que, en l’expedient d’aprovació inicial lliurat a l’oposició no hi consta cap informe o document on s’afirme que els rebuts vagen a reduir-se, encara que siga minimament; aquest fet contradiu les informacions publicades pel PP local, que afirma taxativament que les arques municipals deixaran d’ingressar 200.000€, unes declaracions no refermades negre sobre blanc per cap tècnic municipal autoritzat en la matèria.

Finalment Beguer ha declarat que un govern seriós ha de dedicar-se a gestionar i no a fer declaracions gratuïtes sobre fets no provats o contrastats; perquè aquesta manera de fer política és contraria a la transparència que s’ha d’impulsar des de les institucions.

COMPROMÍS PER TORRENT ENMIENDA A LA TOTALIDAD LA ORDENANZA DEL I.B.I APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PP

Beguer: “No queda acreditado ni justificado que la mínima rebaja del tipo de gravamen compense la pérdida de reducciones anuales del 10% regulada por el impuesto”.

Compromís per Torrent ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes de Inmuebles aprobado por el Partido Popular en la Junta de Gobierno celebrada el día 20 de octubre de 2014.

Según el proyecto de Ordenanza, el Gobierno del Partido Popular ha propuesto reducir el tipo de gravamen del 0’54% actual al 0’5346%, una rebaja mínima, en la que, según Compromís, no se acredita en ningún momento que los recibos del impuesto no suban en 2015.

Atendiendo la mínima bajada del tipo, la regulación del IBI establece que cada año que pasa tras la revisión catastral solicitada en su momento por el PSOE, y que entró en vigor en 2008, los contribuyentes pierden un 10% de reducciones con lo cual los recibos previsiblemente se incrementarán en todos los casos, especialmente los de carácter urbano. Una valoración hecha en plena burbuja inmobiliaria y de la que se ha aprovechado el gobierno del PP, ha afirmado el portavoz de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

Desde Compromís se ha señalado que, en el expediente de aprobación inicial entregado a la oposición, no consta ningún informe o documento donde se afirme que los recibos vayan a reducirse, aunque sea minimamente; este hecho contradice las informaciones publicadas por el PP local, que afirma taxativamente que las arcas municipales dejarán de ingresar 200.000€, unas declaraciones no contrastadas “negro sobre blanco” por ningún técnico municipal autorizado en la materia.

Finalmente Beguer ha declarado que un gobierno serio debe dedicarse a gestionar y no a hacer declaraciones gratuitas sobre hechos no probados o contrastados; porque esta manera de hacer política es contraría a la transparencia que se debe impulsar desde las instituciones.