Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer, ha presentat una bateria de 23 esmenes al pressupost presentat pel govern Partido Popular per al 2015. En el seu escrit d’al·legacions, Beguer alerta de l’excessiu preu pressupostat per a la venda de les parcel·les que han de finançar les inversions.

A més a més, des de Compromís s’ha fet públic que la pròpia directora de l’oficina pressupostària advertix que les inversions per venda de patrimoni són finalistes; per tant, mentre no s’alienen els solars no es pot tocar ni un euro del pressupost per a escometre les inversions en barris promeses pel Partido Popular.

En concret, la parcel·la U-413, de 8.800m2 d’equipaments terciaris corresponent a Parc Central, està valorada a inventari per 3.168.000€, i ha sigut pressupostada en 5 milions d’euros. Compromís, després de consultar diferents agències immobiliàries, han donat un preu de mercat de 180€/m2, molt lluny de la valoració pressupostària feta pel Partido Popular. També Compromís, per la seua banda, ha demanat que com a màxim es valore per la meitat, 2’5 milions d’euros, advertint que estarà molt vigilant perquè no es toque ni un euro del pressupost mentre no es produïsca la venda de les mateixes, perquè, d’una altra manera, s’estaria alterant greument l’estabilitat pressupostària entre ingressos i despeses municipals.

Finalment, des de Compromís per Torrent s’ha explicat que el fet de ser el primer any de la legislatura en què el PP pressuposta inversions té un marcat caràcter electoralista de cara a la contesa de les municipals de maig del 2015, i ha denunciat que si el govern dels populars haguera fet els deures de gestió durant els anys anteriors, Torrent no hauria estat dins d’un Pla d’Ajust i es podrien haver fet les inversions que ara volen fer a corre-cuita i posant pel mig el condicionant de la venda de patrimoni per a poder-les realitzar, “un anunci que el PP ha publicitat a bombo i plateret venent la pell de l’ós abans de caçar-lo”, ha asseverat Beguer.

COMPROMÍS PER TORRENT ALERTA QUE NO SE PODRÁN HACER INVERSIONES MIENTRAS NO SE VENDAN LAS PARCELAS MUNICIPALES PRESUPUESTADAS

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Vicent Beguer, ha presentado una batería de 23 enmiendas al presupuesto presentado por el gobierno Partido Popular para el 2015. En su escrito de alegaciones, Beguer alerta del excesivo precio presupuestado para la venta de las parcelas que deben financiar las inversiones. Además desde Compromís se ha hecho público que la propia directora de la oficina presupuestaria advierte que las inversiones por venta de patrimonio son finalistas, por lo tanto mientras no se alienen los solares no se puede tocar ni un euro del presupuesto para acometer las inversiones en barrios prometidas por el Partido Popular.

En concreto la parcela U-413, de 8.800m2 de equipamientos terciarios correspondiente a Parque Central, está valorada a inventario por 3.168.000€, y ha sido presupuestada en 5 millones de euros. Compromís, tras consultar diferentes agencias inmobiliarias han dado un precio de mercado de 180€/m2 muy lejos de la valoración presupuestaria hecha por el Partido Popular. También Compromís, por su parte, ha pedido que como máximo se valore por la mitad, 2’5 millones de euros, advirtiendo que estará vigilante para que no se toque ni un euro del presupuesto mientras no se produzca la venta de las mismas, porque de otro modo se estaría alterando gravemente la estabilidad presupuestaria entre ingresos y gastos municipales.

Finalmente, desde Compromís per Torrent se ha explicado que el hecho de ser el primer año de la legislatura en el que el PP presupuesta inversiones tiene un marcado carácter electoralista de cara a la contienda de las municipales de mayo de 2015, y ha denunciado que si el gobierno de los populares hubiera hecho los deberes de gestión durante los años anteriores Torrent no habría estado dentro de un Plan de Ajuste y se podrían haber acometido las inversiones que ahora quieren hacer de prisa y corriendo, poniendo por el medio el condicionante de la venta de patrimonio para poderlas realizar, “un anuncio que el PP ha publicitado a bombo y platillo vendiendo la piel del oso antes de cazarlo”, ha aseverado Beguer.