“La moció va ser rebutjada al Ple Extraordinari del 23 de desembre amb els vots en contra del PP”.

Compromís per Torrent va presentar, el 5 de desembre, una moció per tal d’obtindre còpia de l’arxiu audiovisual de RTVV que fa referència a Torrent.

Per a Compromís, la petició és capital, perquè es tracta de recuperar un important llegat cultural, atés que permetria obtindre un llistat de totes les gravacions en què apareix Torrent i que han estat arreplegades per les càmeres de RTVV. En aquest sentit, la moció urgia la petició per tal de poder fer un estudi de quines imatges podria interessar tindre en suport material i que, per tant, no quedaren en l’oblit.

La moció va ser debatuda i votada al Plenari del dia 23 de desembre, i en la mateixa s’instava l’òrgan municipal corresponent a iniciar les gestions per tal que l’Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia enviara un llistat de les gravacions de RTVV en el moment legal que fóra possible.

Des de Compromís han titlat l’actitud del PP com a lamentable, atés que a la Comissió Informativa de Cultura el regidor del PP Modesto Muñoz va expressar que “no era el moment oportú” per a presentar aquesta moció, sense donar més arguments. Ja en el Plenari, el PP va demanar deixar la moció damunt la taula per a estudiar-la, però els regidors de Compromís es van negar explicant que la moció havia sigut presentada 15 dies abans i, per tant, amb temps de sobra per a llegir-la i valorar-la.

El PP necessita 15 dies per a llegir una moció de dos fulls d’extensió, però lliura la documentació dels pressupostos a l’oposició amb únicament 5 dies per a presentar-hi esmenes; uns pressupostos que consten amb 67 documents més la previsió de la plantilla de personal municipal.

COMPROMÍS PER TORRENT DEFINE COMO LAMENTABLE LA ACTITUD DEL PP AL VOTAR EN CONTRA DE SOLICITAR COPIA DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE TORRENT A RTVV

“La moción fue rechazada en el Pleno Extraordinario del 23 de diciembre con los votos en contra del PP”.

Compromís per Torrent presentó, el dia 5 de diciembre, una moción para obtener copia del archivo audiovisual de RTVV que hace referencia a Torrent.

Para Compromís la petición es capital porque se trata de recuperar un importante legado cultural, dado que permitiría obtener un listado de todas las grabaciones en las que aparece Torrent y que han estado recogidas por las cámaras de RTVV. En este sentido la moción urgía la petición para poder hacer un estudio de aquellas imágenes que podría interesar tener en soporte material y que, por lo tanto, no queden en el olvido.

La moción fue debatida y votada al Plenario del día 23 de diciembre, y en la misma se instaba al órgano municipal correspondiente a iniciar las gestiones para que el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía enviara un listado de las grabaciones de RTVV en el momento legal que fuera posible.

Desde Compromís han tildado la actitud del PP como lamentable, dado que en la Comisión Informativa de Cultura el concejal del PP Modesto Muñoz expresó que “no era el momento oportuno” para presentar esta moción, sin dar más argumentos. Ya en el Plenario, el PP pidió dejar la moción encima la mesa para estudiarla, pero los concejales de Compromís se negaron explicando que la moción había sido presentada 15 días antes, y por tanto con tiempo de sobra para leerla y valorarla.

El PP necesita 15 días para leer una moción de dos hojas de extensión pero entrega la documentación de los presupuestos a la oposición con únicamente 5 días para presentar enmiendas; unos presupuestos que constan de 67 documentos más la previsión de la plantilla de personal municipal.