Beguer: “El primer expedient de l’any és un nou reconeixent extrajudicial de crèdits procedent de l’any 2013”.

Compromís per Torrent s’abstindrà de reconéixer crèdits extrajudicials de pressupostos vençuts mentres el govern del PP no ensenye l’oposició la totalitat de les factures que dormen en els calaixos de l’Ajuntament.

Per al Ple Ordinari del mes de gener, a celebrar el proper 12 de gener, el PP ha ordenat un nou reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a un exercici pressupostari tancat. En concret, es tracta d’un conjunt de factures amb data 02/12/2013 (una càmera de fotos digital, més una cadena HI-FI micro i un equip de ràdio CD marca Blaupunkt), dos del 04/07/2013 (corresponent a la defensa judicial de dos policies locals), més les procedents del cànon de sanejament lliurat per Aigües de l’Horta. corresponent al quart trimestre del 2013, totes per un muntant total de 8.110€.

Compromís per Torrent ja va demanar, quan es va liquidar el pressupost d’aquest 2013, que el govern municipal els lliurara un llistat amb el conjunt de factures pendents de reconeixement, perquè “d’altra manera és impossible saber si l’Ajuntament està acomplint amb els terminis reals de pagament als proveïdors, i per conéixer comptablement el nivell de deute generat per les factures amagades derivades de la seua gestió”.

“A hores d’ara, el govern del Partido Popular encara no ha facilitat cap llistat on s’arrepleguen el conjunt de factures que falten per reconéixer, la qual cosa ens obliga, per responsabilitat i transparència, a no recolzar cap proposta en aquest sentit, i així ho farem mentres no es facilite la totalitat d’obligacions que dormen als calaixos municipals”, ha explicat el portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

Finalment, des de Compromís tornen a invitar al PP a practicar la transparència i el bon govern que publiciten, ensenyant a la ciutadania i l’oposició la informació que se’ls demana puntualment, perquè no es reproduïsquen episodis com per exemple al que a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies se li varen reconéixer en 2013 deutes procedents de l’exercici pressupostari de 2011.

COMPROMÍS PER TORRENT NO RECONOCERÁ CRÉDITOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS MIENTRAS EL PP NO SAQUE TODAS LAS FACTURAS DE LOS CAJONES MUNICIPALES

Beguer: “El primer expediente del año es un nuevo reconociendo extrajudicial de créditos procedente del año 2013”.

Compromís per Torrent se abstendrá de reconocer créditos extrajudiciales de presupuestos vencidos mientras el gobierno del PP no enseñe a la oposición la totalidad de las facturas que duermen en los cajones del Ayuntamiento.

Para el Pleno Ordinario del mes de enero, a celebrar el próximo 12 de enero, el PP ha ordenado un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a un ejercicio presupuestario cerrado. En concreto se trata de un conjunto de facturas con fecha 02/12/2013 (una cámara de fotos digital, más una cadena HI-FI micro y un equipo de radio CD marca Blaupunkt), dos del 04/07/2013 (correspondiente a la defensa judicial de dos policías locales), más las procedentes del canon de saneamiento librado por Aigües de l’Horta, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, todas por un montante total de 8.110€.

Compromís per Torrent ya solicitó, cuando se liquidó el presupuesto del 2013, que el gobierno municipal les entregara un listado con el conjunto de facturas pendientes de reconocimiento, porque “de otra manera es imposible saber si el Ayuntamiento está cumpliendo con los plazos reales de pago a los proveedores, y para conocer contablemente el nivel de deuda generada por las facturas escondidas derivadas de su gestión”.

“En estos momentos el gobierno del Partido Popular aún no ha facilitado ningún listado donde se recogen el conjunto de facturas que faltan por reconocer, lo cual nos obliga, por responsabilidad y transparencia, a no apoyar ninguna propuesta en este sentido, y así lo haremos mientras no se facilite la totalidad de obligaciones que duermen en los cajones municipales”, ha explicado el portavoz de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

Finalmente desde Compromís vuelven a invitar al PP a practicar la transparencia y el buen gobierno que publicitan, enseñando a la ciudadanía y la oposición la información que se les pide puntualmente, para que no se reproduzcan episodios como por ejemplo el que a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se le reconocieron en 2013 deudas procedentes del ejercicio presupuestario de 2011.