El grup municipal de Compromís per Torrent ha denunciat el que considera greus irregularitats en la confecció del pressupost de 2015 de l’Ajuntament de Torrent presentat pel Partido Popular.

En les 10 pàgines del seu l’escrit de reclamacions, Compromís desvela que s’han incomplert importants preceptes legals continguts tant en la Llei d’Hisendes Locals com en la Llei de Bases de Règim Local.

Respecte a la Llei d’Hisendes Locals els valencianistes denuncien que el pressupost s’ha tramés novament fora de termini, i han explicat que la legislació ordena que l’aprovació definitiva ha de produir-se abans del 31 de desembre de l’any anterior a la seua entrada en vigor, “mentres que ací a Torrent hem entrat en l’any 2015 amb els comptes del 2014 prorrogats, atés que de moment només s’han aprovat amb caràcter inicial, i a dia de hui encara s’està en fase de reclamacions, que mentres no es resolguen no es pot donar definitivament per aprovat”, han expressat els regidors de Compromís.

En quant les reclamacions referides a ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim, des de Compromís s’ha explicat que la quantitat arreplegada al pressupost pel cànon d’explotació de les instal·lacions esportives de Parc Central ha sigut de 45.000€, quan l’import que figura en el contracte signat en 2004 és de 181.100€ (a actualitzar comptant l’I.P.C) més l’1% dels ingressos nets. Bona prova de la vulneració del contracte, en el pressupost de 2015, és que en la liquidació del 2013 es varen reconéixer 249.152’59€ de cànon, mentres que al 2014 es varen pressupostar 249.000€ per aquest concepte.

També referit als crèdits necessaris, des de Compromís es denuncia que la ràdio municipal no pot estar pressupostada per al 2015 atés que l’òrgan encarregat de consignar el pressupost de l’emissora és el Consell Assessor, un òrgan que no ha estat creat des dels inicis de funcionament de l’Ens i al qual haurien de tindre-hi representació tots els grups municipals que formen part del Ple de l’Ajuntament. Per tant, s’ha incomplert també el propi reglament intern de la Ràdio de Torrent.

La falta de transparència i participació també ha estat assenyalada a les reclamacions de Compromís, així es denuncia que no s’ha dotat ni un sol euro a la creació dels òrgans, que en eixe sentit, obliga la Llei de Bases de Règim Local en els municipis de gran poblament, com són el Consell Social de la Ciutat, la Comissió Especial de Queixes i Suggeriments Ciutadana, eL Jurat Tributari, i els Districtes.

Un altra disposició legal, aquesta vegada de caràcter municipal, que s’ha incomplert és la referida al Reglament de Normalització Lingüístic de l’Ajuntament de Torrent, on tota la documentació referida al pressupost ha sigut tramesa en castellà, una llengua que no està reconeguda pel Reglament municipal com a pròpia ni del municipi de Torrent ni del seu Ajuntament. En tot cas i una vegada ha estat presentada en castellà, el PP no s’ha preocupat en absolut de remetre-la en valencià als grups que la demanen, com és el cas de Compromís per Torrent.

En quant als crèdits afectats per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses pressupostades (la qual cosa pot afectar l’estabilitat pressupostària), des de Compromís s’ha alertat que el govern del PP ha tornat a computar, dins del pressupost, partides de subvencions de la Generalitat Valenciana, en matèria de serveis socials, que aquesta mai no ha reconegut com a tal a l’Ajuntament de Torrent, per un muntant de 300.000€. Un tant igual ocorre també amb la subvenció que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no ha reconegut mai a l’Ajuntament de Torrent, i que ha estat pressupostada per un total de 30.000€.

Finalment, i també referit a la insuficiència d’ingressos respecte a les despeses, des de Compromís s’ha reclamat que s’ha pressupostat 5.000.000€ d’ingressos per la venda d’una parcel·la de 8.800 metres quadrats al Parc Central, la qual cosa suposa una valoració de 586’2€/m2, molt allunyada de la realitat del mercat. De fet, des de Compromís, i consultades diferents agències immobiliàries, el preu màxim donat ha sigut de 180€/m2 en la zona de referència, de tal manera que el pressupost de la partida ha sigut inflat en un 316%.

En aquest sentit, Compromís ha reclamat que sent generosos es reduïsca l’esmentada partida en 3.416.000€, quedant finalment pressupostada en 1.584.000€; és dir, que com a màxim es pressuposte pel major valor donat a preu de mercat. Aquesta partida és de capital importància per a Compromís per Torrent perquè segons els valencianistes suposa que el PP ha enganyat als torrentins i les torrentines venent fum sobre unes inversions que no podran produir-se perquè estan vinculades a la venda d’una parcel·la que ha sigut valorada a preus que estan fora de la realitat econòmica del mercat immobiliari.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA GRAVES IRREGULARIDADES LEGALES EN EL PRESUPUESTO DE 2015 EN SU ESCRITO DE RECLAMACIONES

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha denunciado el que considera graves irregularidades en la confección del presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Torrent presentado por el Partido Popular.

En las 10 páginas de su escrito de reclamaciones Compromís desvela que se han incumplido importantes preceptos legales contenidos tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la Ley de Bases de Régimen Local.

Con respecto a la Ley de Haciendas Locales los valencianistas denuncian que el presupuesto se ha enviado nuevamente fuera de plazo, y han explicado que la legislación ordena que la aprobación definitiva debe producirse antes del 31 de diciembre del año anterior a su entrada en vigor, “mientras que aquí a Torrent hemos entrado en el año 2015 con las cuentas de 2014 prorrogados, dado que de momento solo se han aprobado con carácter inicial, y a día de hoy aún se está en fase de reclamaciones, que mientras no se resuelvan no se puede dar definitivamente por aprobado” han expresado los concejales de Compromís.

En cuanto las reclamaciones referidas a omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles en virtud de precepto legal o cualquiera otro título legítimo, desde Compromís se ha explicado que la cantidad recogida en el presupuesto por el canon de explotación de las instalaciones deportivas de Parc Central ha sido de 45.000€, cuando el importe que figura en el contrato firmado en 2004 es de 181.100€ (a actualizar contando con el I.P.C) más el 1% de los ingresos netos. Buena prueba de la vulneración del contrato, en el presupuesto de 2015, es que en la liquidación de 2013 se reconocieron 249.152’59€ de canon, mientras que al 2014 se presupuestaron 249.000€ por este concepto.

También referido a los créditos necesarios, desde Compromís se denuncia que la radio municipal no puede estar presupuestada para el 2015 dado que el órgano encargado de consignar el presupuesto de la emisora es el Consejo Asesor, un órgano que no ha estado creado desde los inicios de funcionamiento del Ente y en el que deberían tener representación todos los grupos municipales que forman parte del Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto se ha incumplido también el propio reglamento interno de la Radio de Torrent.

La falta de transparencia y participación también ha estado señalada en las reclamaciones de Compromís, así se denuncia que no se ha dotado ni un solo euro a la creación de los órganos, que en ese sentido, obliga la Ley de Bases de Régimen Local en los municipios de gran población, como son El Consejo Social de la Ciudad, La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias Ciudadanas, El Jurado Tributario, y los Distritos.

Otra disposición legal, esta vez de carácter municipal, que se ha incumplido es la referida al Reglamento de Normalización Lingüístico del Ayuntamiento de Torrent, donde toda la documentación referida al presupuesto ha sido enviado en castellano, una lengua que no está reconocida por el Reglamento municipal como propia ni del municipio de Torrent ni de su Ayuntamiento. En todo caso y una vez ha estado presentada en castellano el PP no se ha preocupado en absoluto de remitirla en valenciano a los grupos que la solicitan, como es el caso de Compromís per Torrent.

En cuanto a los créditos afectados por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados (lo cual puede afectar la estabilidad presupuestaria), desde Compromís se ha alertado que el gobierno del PP ha vuelto a computar, dentro del presupuesto, partidas de subvenciones de la Generalidad Valenciana, en materia de servicios sociales, que nunca han estado reconocidas como tales al Ayuntamiento de Torrent, por un montante de 300.000€. Un tanto igual ocurre también con la subvención que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias no ha reconocido nunca al Ayuntamiento de Torrent, y que ha estado presupuestada por un total de 30.000€.

Finalmente, y también referido a la insuficiencia de ingresos con respecto a los gastos, desde Compromís se ha reclamado que se ha presupuestado 5.000.000€ de ingresos por la venta de una parcela de 8.800 metros cuadrados en Parc Central, lo cual supone una valoración de 586’2€/m2, muy alejada de la realidad del mercado. De hecho desde Compromís, y consultadas diferentes agencias inmobiliarias, el precio máximo dado ha sido de 180€/m2 en la zona de referencia, de tal manera que el presupuesto de la partida ha sido hinchado en un 316%. En este sentido Compromís ha reclamado que siendo generosos se reduzca la mencionada partida en 3.416.000€, quedando finalmente presupuestada en 1.584.000€, es decir que como máximo se presupueste por el mayor valor dado a precio de mercado. Esta partida es de capital importancia para Compromís por Torrent porque según los valencianistas supone que el PP ha engañado a los torrentinos y las torrentinas vendiendo humo sobre unas inversiones que no podrán producirse porque están vinculadas a la venta de una parcela que ha sido valorada a precios que están fuera de la realidad económica del mercado inmobiliario.