Compromís per Torrent ha demanat la retirada del projecte de modificació i suplement de crèdit en inversió en barris, que d’aprovar-se finalment es finançaria amb baixes d’inversió en manteniment de jocs infantils, manteniment general d’instal·lacions municipals i romanent de tresoreria del 2014.

Per a Compromís, les despeses proposades pel PP (708.605’77€) són clarament electoralistes i s’emmarquen en un context de precampanya, que pretenen fer a costa de la tresoreria local, el manteniment dels jocs infantils i el manteniment en inversions generals de reposició, necessàries per al funcionament de qualsevol Ajuntament. En concret, el PP ha proposat utilitzar 598.605’77€ del Pla Urban, 50.000€ de jocs infantils i 60.000 en reposició per a destinar-les al Pla de Barris i la remodelació de l’entorn de la Torre

En aquest sentit, els diners sobrants del Pla Urban de Torrent passarien del romanent de tresoreria, al qual anaven destinades, a sumar-se a despeses en barris.

Sobre les noves inversions proposades, el PP ha fet cas omís al criteri del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han explicat des de Compromís, en el sentit que els ajuntaments han d’esperar-se a liquidar el pressupost per a certificar que tenen diners per a escometre les inversions previstes. Es tracta per tant que mentres no se sàpia si la liquidació és o no positiva, el PP no hauria de gastar diners en noves inversions que no estiguen ja pressupostades, siga quina siga la seua naturalesa.

Per a Compromís per Torrent, el fet que el PP vullga utilitzar diners del 2014 per a projectar noves inversions, sense que estiga liquidat el pressupost d’eixe any, és una mostra que el pressupost del 2015 no ha sigut planificat adequadament, atés que aquestes despeses podrien haver sigut pressupostades per al present exercici sense cap excepció legal per part del Ministeri, però el PP ha tirat pel camí del mig, el camí de l’electoralisme, han criticat des de Compromís.

COMPROMÍS PER TORRENT ALEGA CONTRA LA DECISIÓN DEL PP DE UTILIZAR LA TESORERÍA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES PARA GASTAR EN EL PLAN DE BARRIOS

Compromís per Torrent ha pedido la retirada del proyecto de modificación y suplemento de crédito en inversión en barrios, que de aprobarse finalmente se financiaría con bajas de inversión en mantenimiento de juegos infantiles, mantenimiento general de instalaciones municipales y remanente de tesorería de 2014.

Para Compromís los gastos propuestos por el PP (708.605’77€) son claramente electoralistas y se enmarcan en un contexto de precampaña, que pretenden hacer a costa de la tesorería local, el mantenimiento de los juegos infantiles y el mantenimiento en inversiones generales de reposición, necesarias para el funcionamiento de cualquier Ayuntamiento. En concreto el PP ha propuesto utilizar 598.605’77€ del Plan Urban, 50.000€ de juegos infantiles y 60.000 en reposición para destinarlas al Plan de Barrios y la remodelación del entorno a la Torre

En este sentido el dinero sobrante del Plan Urban de Torrent pasaría del remanente de tesorería, al que iban destinadas, a sumarse a gasto en barrios.

Sobre las nuevas inversiones propuestas, el PP ha hecho caso omiso al criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han explicado desde Compromís, en el sentido de que los ayuntamientos deben esperarse a liquidar el presupuesto para certificar que tienen dinero para acometer las inversiones previstas. Se trata por lo tanto que mientras no se sepa si la liquidación es o no positiva, el PP no debería gastar dinero en nuevas inversiones que no estén ya presupuestadas, sea cual sea su naturaleza.

Para Compromís por Torrent, el hecho de que el PP quiera utilizar dinero de 2014 para proyectar nuevas inversiones, sin que esté liquidado el presupuesto de ese año, es una muestra que el presupuesto de 2015 no ha sido planificado adecuadamente, dado que éstos gastos podrían haber sido presupuestados para el presente ejercicio sin ninguna excepción legal por parte del Ministerio, pero el PP ha tirado por el camino del medio, el camino del electoralismo, han criticado desde Compromís.