Compromís qualifica d’anacrònic el Pla de la Serra Perenxisa i demana que es retire

Beguer: “En la documentació del Pla encara apareix el primer explotador de la pedrera com a actual concessionari d’una instal·lació clausurada des del 2010”.

Compromís per Torrent ha presentat per Registre d’Entrada un escrit amb 9 pàgines d’al·legacions al Pla Especial de Protecció de la Serra Perenxisa, i el seu Estudi Ambiental Estratègic.

Per a Compromís, es tracta d’un document totalment desfasat, atés les nombroses referències a fets i dades totalment desactualitzats sobre l’estat actual de la Serra Perenxisa. En concret, la majoria d’informes demanats a les diferents administracions públiques estatals i autonòmiques són de l’any 2011, excepte un informe de la conselleria d’Infraestructures datat el 14/03/2012, un informe d’arqueologia de 20/01/2012 i el de sostenibilitat ambiental de maig del 2013. No obstant, el Pla també arreplega informes molt anteriors, com per exemple l’estudi d’integració paisatgística, el d’impacte ambiental i el paleontològic, que daten de l’any 2008.

Respecte a la primera part del document, relativa a la caracterització del Medi Físic i Natural, és on apareixen les dades més anacròniques, com per exemple que les xifres de població són de l’any 2007, l’evolució del clima arreplega dades del periode 1982-2002, inclús la piràmide de població aportada és de l’any 1991.

Per a Compromís, és una burla que el document encara considere Torrent com a ciutat eminentment industrial, de la qual diu literalment que “el Sector Industrial es el más fuerte de Torrent, contando con una industria diversificada en la que destaca el sector metalmecánico, la industria de la madera, el sector textil y la industria de papel y cartón”. Tot un festival del humor per als temps que corren, ha expressat el portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

En quant al territori de la Serra es referix, i parlant en concret de la pedrera clausurada en desembre del 2010, el document del Pla la considera encara en explotació quan s’afirma que “nos encontramos por tanto ante una cantera cuya explotación se lleva realizando desde el año 1968. Han sido diferentes las empresas que lo han hecho, pero desde el año 1984 es Readimix Asland, la encargada de ejecutar las labores de extracción”.

Des de Compromís es recorda al govern municipal que la pedrera està clausurada, i que a més el darrer explotador no va ser Readymix Asland, sinó la multinacional mexicana Cemex, S.A.

En quant als incendis, no es fa cap referència en el document del Pla, al patit per la Serra Perenxisa a l’abril del 2014, de tal manera que, per tant, no s’ha fet cap valoració sobre les seues conseqüències ecològiques i les incidències posteriors que ha tingut en el sistema mediambiental de la Serra Perenxisa. Una més que apuntar, han explicat des de Compromís.

Respecte a la conservació i les característiques qualitatives i quantitatives dels recursos hídrics de la Serra, Compromís alerta que no hi figura en la documentació cap estudi que certifique l’estat de qualitat de les aigües, així com si s’està produint o no sobreexplotació dels aqüífers, tant les superficials com les subterrànies que transcorren per l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.

En quant a les determinacions econòmiques, que al seu conjunt contindrà el marc d’actuació en què es desenvoluparan els pressupostos sobre el Paratge Natural Municipal, des de Compromís es destaca l’obligatorietat de compliment de la Llei 11/1994, d’Espais Protegits, en el sentit que l’Ajuntament de Torrent hauria d’haver habilitat als seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió de la Serra Perenxisa, cosa que no s’ha fet, com tampoc no ho ha fet la Conselleria de Territori i Habitatge, la qual tampoc ha participat en el finançament del Paratge des de la seua creació.

Finalment, des de Compromís per Torrent s’ha explicat que la desactualització ha estat produïda pel fet que en la pròpia declaració del Paratge Natural s’afirma que “la redacción y aprobación inicial del Plan Especial de Protección se realizará en el plazo de un año desde la declaración del Paraje Natural Serra Perenxisa”. Així doncs, la redacció s’ha presentat 8 anys després del termini màxim donat per la pròpia declaració com a Paratge Natural, la qual cosa obliga a retirar aquest projecte i presentar-ne un de nou actualitzat i que comprenga les noves situacions i casuística de pressió mediambiental que sofrix i ha sofert la Serra al llarg d’aquestos anys, almenys des de la gran desactualització dels informes i dades en els que està basat.

COMPROMÍS PER TORRENT CALIFICA DE ANACRÓNICO EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA SIERRA PEREXINSA Y RECLAMA SU RETIRADA

Beguer: “En la documentación del Plan aún aparece el primer explotador de la cantera como actual concesionario de una instalación clausurada desde el 2010”.

Compromís per Torrent ha presentado por Registro de Entrada un escrito con 9 páginas de alegaciones al Plan Especial de Protección de la Serra Perenxisa, y su Estudio Ambiental Estratégico.

Para Compromís se trata de un documento totalmente desfasado atendiendo las numerosas referencias a hechos y datos totalmente desactualizados sobre el estado actual de la Serra Perenxisa. En concreto la mayoría de informes demandados a las diferentes administraciones públicas estatales y autonómicas son del año 2011, excepto un informe de la Conselleria de Infraestructuras fechado el 14/03/2012, un informe de arqueología de 20/01/2012 y el de sostenibilidad ambiental de mayo de 2013. No obstante el Plan también recoge informes muy anteriores, como por ejemplo el estudio de integración paisajística, el de impacto ambiental y el paleontológico, que datan del año 2008.

Con respecto a la primera parte del documento, relativa a la caracterización del Medio Físico y Natural, es donde aparecen los datos más anacrónicos, como por ejemplo que las cifras de población son del año 2007, la evolución del clima recoge datos del período 1982-2002, incluso la pirámide de población aportada es del año 1991.

Para Compromís es una burla que el documento aún considere a Torrent como ciudad eminentemente industrial, de la que dice literalmente que “El Sector Industrial es el mas fuerte de Torrent, contando con una industria diversificada en la que destaca el sector metalmecánico, la industria de la madera, el sector textil y la industria de papel y cartón”. Todo un festival del humor para los tiempos que corren ha expresado el portavoz de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.

En cuanto al territorio de la Serra se refiere, y hablando en concreto de la cantera clausurada en diciembre de 2010, el documento del Plan la considera aún en explotación cuando se afirma que “Nos encontramos por tanto ante una cantera cuya explotación se lleva realizando desde el año 1968. Han sido diferentes las empresas que lo han hecho, pero desde el año 1984 es Readimix Asland, la encargada de ejecutar las labores de extracción”.

Desde Compromís se recuerda al gobierno municipal que la cantera está clausurada, y que además el último explotador no fue Readymix Asland sino la multinacional mexicana Cemex, S.A.

En cuanto a los incendios no se hace ninguna referencia, en el documento del Plan, al sufrido por la Serra Perenxisa en abril de 2014, de tal manera que, por lo tanto, no se ha hecho ninguna valoración sobre sus consecuencias ecológicas y las incidencias posteriores que ha tenido en el sistema medio ambiental de la Serra Perenxisa. Una más que apuntar han explicado desde Compromís.

Con respecto a la conservación y las características cualitativas y cuantitativas de los recursos hídricos de la Sierra, Compromís alerta que no figura en la documentación ningún estudio que certifique el estado de calidad de las aguas, así como si se está produciendo o no sobreexplotación de los acuíferos, tanto las superficiales como las subterráneas que transcurren por el ámbito de actuación de este Plan.

En cuanto a las determinaciones económicas, que en su conjunto contendrá el marco de actuación en que se desarrollarán los presupuestos sobre el Paraje Natural Municipal, desde Compromís se destaca la obligatoriedad de cumplimiento de la Ley 11/1994, de Espacios Protegidos, en el sentido de que el Ayuntamiento de Torrent debería haber habilitado en sus presupuestos los créditos necesarios para la correcta gestión de la Serra Perenxisa, cosa que no se ha hecho, al igual que tampoco lo ha hecho la Conselleria de Territorio y Vivienda, la cual tampoco ha participado en la financiación del Paraje desde su creación.

Finalmente desde Compromís per Torrent se ha explicado que la desactualización ha estado producida por el hecho de que en la propia declaración del Paraje Natural se afirma que “La redacción y aprobación inicial del Plan Especial de Protección se realizará en el plazo de un año desde la declaración del Paraje Natural Serra Perenxisa”. Así pues la redacción se ha presentado 8 años después del plazo máximo dado por la propia declaración como Paraje Natural, lo cual obliga a retirar este proyecto y presentar uno nuevo actualizado y que comprenda las nuevas situaciones y casuística de presión medioambiental que sufre y ha sufrido la Sierra a lo largo de estos años, por lo menos desde la gran desactualización de los informes y datos en los que está basado.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *