Compromís per Torrent s’ha adreçat al Síndic Major de Comptes valencià, com a president de la Sindicatura, elevant les seues reclamacions al pressupost de 2015 de l’Ajuntament de Torrent.

Des de Compromís es va advertir que el rebuig a totes les seues reclamacions, per part del Partido Popular en el Ple de Pressupostos del dia 26 de gener, comportaria que la formació ecovalencianista s’adreçara a instàncies superiors per tal que dirimiren les qüestions sobre les que el PP ha votat en contra.

En concret Compromís insta la Sindicatura de Comptes a manifestar-se sobre si la Ràdio Municipal pot estar pressupostada sense que estiga creat el Consell Assessor de l’Ens, que segon el seu reglament intern és l’encarregat de consignar la proposta de pressupost de l’emissora, i que al dia de l’aprovació definitiva del pressupost de 2015 no existia com a tal.

També es demana dictamen o recomanació sobre si els òrgans de participació i transparència ciutadana, als que obliga la Llei de Règim Local, haurien d’haver estat pressupostats, atés que cap d’ells s’ha creat des que al 2010 Torrent va ser considerada com a Gran Ciutat. En concret, des de Compromís no s’entén que el PP no vullga crear, ni per tant dotar econòmicament, la Comissió de Queixes i Suggeriments, el Jurat Tributari, el Consell Social de la ciutat o els Districtes, elements fonamentals per a la participació ciutadana i el control de la transparència als ajuntaments, segons s’indica en la pròpia legislació de referència.

Respecte al cànon anual de les instal·lacions esportives de Parc Central, des de Compromís s’eleva consulta sobre si hauria d’haver estat computat la totalitat del cànon de gestió (181.000€ més l’1% dels ingressos nets) en compte dels 45.000€ pressupostats pel govern del Partido Popular. Perquè, segons es planteja des de Compromís, com és possible que l’Ajuntament estiga en plets amb l’explotadora per a cobrar la totalitat dels impagaments i després no compute la totalitat del cànon de gestió en el pressupost local?

En referència als 300.000€ en presumptes subvencions de benestar social procedents de la Generalitat Valenciana, i que l’Ajuntament ha computat com a cobrables, s’eleva consulta atenent el fet que al llarg dels quatre anteriors anys la generalitat no els ha reconegut com a cobrables. En aquest cas també es troben 30.000€ pressupostats en concepte de subvenció per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Finalment, i respecte als ingressos consignats per la venda de solars municipals en Parc Central, des de Compromís s’ha alertat la Sindicatura que el preu de venda ha estat marcat per sobre d’un 300% del preu màxim de mercat en la zona de referència, amb la qual cosa les previsions de venda són irreals.

Junt a l’escrit adreçat a la sindicatura, Compromís ha adjuntat les seues reclamacions al pressupost de 2015, així com la resolució denegatòria de les mateixes per part del Regidor Delegat d’Economia i Hisenda i la Directora de l’Oficina Pressupostària de l’Ajuntament de Torrent.

COMPROMÍS PER TORRENT ELEVA A LA SINDICATURA DE CUENTAS SUS RECLAMACIONES AL PRESUPUESTO DE 2015

Compromís per Torrent se ha dirigido al Síndic Major de Comptes valenciano, como presidente de la Sindicatura, elevando sus reclamaciones al presupuesto de 2015 del Ayuntamiento de Torrent.

Desde Compromiso se advirtió que el rechazo a todas sus reclamaciones, por parte del Partido Popular en El Pleno de Presupuestos del día 26 de enero, comportaría que la formación ecovalencianista se dirigiera a instancias superiores para que dirimieran las cuestiones sobre las que el PP ha votado en contra.

En concreto Compromís insta a la Sindicatura de Cuentas a que se manifieste sobre si la Radio Municipal puede estar presupuestada sin que esté creado el Consejo Asesor del Ente, que según su reglamento interno es el encargado de consignar la propuesta de presupuesto de la emisora, y que en el día de la aprobación definitiva del presupuesto de 2015 no existía como tal.

También se solicita dictamen o recomendación sobre si los órganos de participación y transparencia ciudadana, a los que obliga la Ley de Régimen Local, deberían haber estado presupuestados, dado que ninguno de ellos se ha creado desde que al 2010 Torrent fue considerada como Gran Ciudad. En concreto desde Compromís no se entiende que el PP no quiera crear, ni por lo tanto dotar económicamente, la Comisión de Quejas y Sugerencias, el Jurado Tributario, el Consejo Social de la ciudad o los Distritos, elementos fundamentales para la participación ciudadana y el control de la transparencia en los ayuntamientos, según se indica en la propia legislación de referencia.

Con respecto al canon anual de las instalaciones deportivas de Parc Central, desde Compromís se eleva consulta sobre si debería haber estado computado la totalidad del canon de gestión (181.000€ más el 1% de los ingresos netos) en lugar de los 45.000€ presupuestados por el gobierno del Partido Popular. Porque según se plantea desde Compromís, como es posible que el Ayuntamiento esté en pleitos con la explotadora para cobrar la totalidad de los impagos y después no compute la totalidad del canon de gestión en el presupuesto local.

En referencia a los 300.000€ en presuntas subvenciones de bienestar social procedentes de la Generalidad Valenciana, y que el Ayuntamiento ha computado como cobrables, se eleva consulta atendiendo el hecho de que a lo largo de los cuatro anteriores años la Generalitat no los ha reconocido como cobrables. En este caso también se encuentran los 30.000€ presupuestados en concepto de subvención por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Finalmente y con respecto a los ingresos consignados por la venta de solares municipales en Parc Central, desde Compromís se ha alertado a la Sindicatura que el precio de venta ha estado marcado por encima del 300% del precio máximo de mercado en la zona de referencia, con lo que las previsiones de venta son irreales.

Junto al escrito dirigido a la sindicatura Compromís ha adjuntado sus reclamaciones al presupuesto de 2015, así como la resolución denegatoria de las mismas por parte del Concejal Delegado de Economía y Hacienda y la Directora de la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento de Torrent.