Compromís per Torrent ha presentat per Registre d’entrada del Ple una moció en la que s’arreplega un text articulat en el que el Ple de l’Ajuntament insta al Govern municipal a la creació una Ordenança Municipal que regule l’execució alternativa de pagaments de deutes municipals mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat. El text presentat per Compromís consta de 12 articles, més una disposició transitòria, una derogatòria i una final.

L’objectiu de l’Ordenança és regular un mecanisme alternatiu que permeta substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb prestació de treballs en benefici de la comunitat, d’interés col·lectiu, quan les circumstàncies personals del deutor no permeten liquidar el deute amb diners, i tenint en compte les exclusions legals sobre les que la norma no pot actuar, com per exemple infraccions en seguretat vial arreplegades en la Llei de Trànsit o els contemplats a l’article 60 de la Llei General Tributària i el 40 del Reglament general de recaptació.

Des de Compromís s’ha volgut deixar clar que aquestos treballs no suposaran en cap cas la substitució de llocs de treballs existents, sent voluntari acollir-se a aquesta modalitat de liquidació de deutes previ informe tècnic dels Serveis Socials Municipals. Podrien acollir-se a l’ordenança proposada per Compromís les persones majors de 18 anys empadronades a Torrent en situació de desocupació o que la seua renda no arribe al salari anual mínim interprofessional, quedant excloses de la norma les persones jurídiques.

A mode orientatiu des de Compromís s’han proposat d’interés, per a la realitzar aquestos treballs, àrees com arxius, biblioteques, serveis socials, medi ambient, esports, neteja d’espais públics, manteniment i reparació de mobiliari urbà, escoles municipals, parcs, jardins i qualsevol altres serveis o equipament que resulten anàlegs a aquestos. L’Ajuntament de Torrent subscriuria una assegurança que cobrisca els possibles riscos procedents del compliment dels treballs en benefici de la comunitat.

La durada de cada jornada diària de treball substitutori s’ha proposat que siga d’un màxim de 8 hores diàries, i en tot cas es tindrien en compte les situacions personals, familiars i laborals de la persona prestadora del treball; en cap cas la realització de treballs en benefici de la comunitat suposaria retribució alguna per part de l’Ajuntament de Torrent. Per al seguiment i control dels treballs Compromís ha proposat que s’assigne un tècnic responsable que vetlarà pel seu correcte desenvolupament, emetent a la finalització del treball un informe de valoració, quedant suspesa la compensació del deute en tres incompliments per part de la persona interessada, com per exemple absència o incompliment horari, falta de rendiment en el treball o no realitzar la prèvia formació en mesures de prevenció de riscos laborals, així com no acomplir aquestes mesures en el desenvolupament del treball.

Finalment, amb la finalitat de determinar equivalències entre l’import del deute municipal i les hores de la mesura substitutòria, Compromís ha proposat que s’establisca el preu/hora en 15 euros, de tal manera que cada 15 euros de deute municipal correspondran a una hora de treball en benefici de la comunitat, essent aquesta quantitat revisable anualment conforme a l’IPC. Per a l’establiment d’aquest preu/hora des de Compromís s’ha pres com a referència l’arreplegat en altres ordenances municipals com per exemple la de l’Ajuntament de Girona.

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA UN TEXTO ARTICULADO PARA SUSTITUIR DEUDAS MUNICIPALES POR TRABAJOS EN BENEFICIO COMUNITARIO CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL DEUDOR NO PERMITAN LIQUIDAR LA DEUDA CON DINERO

Compromís per Torrent ha presentado por Registro de entrada del Pleno, una moción en la que se recoge un texto articulado en el que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a la creación una Ordenanza Municipal que regule la ejecución alternativa de pagos de deudas municipales mediante la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. El texto presentado por Compromís consta de 12 artículos, más una disposición transitoria, una derogatoria y una final.

El objetivo de la Ordenanza es regular un mecanismo alternativo que permita sustituir, en circunstancias justificadas y siempre con el consentimiento de la persona sancionada, deudas municipales con prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, de interés colectivo, cuando las circunstancias personales del deudor no permitan liquidar la deuda con dinero, y teniendo en cuenta las exclusiones legales sobre las que la norma no puede actuar, como por ejemplo infracciones en seguridad vial recogidas en la Ley de Tráfico o los contemplados al artículo 60 de la Ley General Tributaria y el 40 del Reglamento general de recaudación.

Desde Compromís se ha querido dejar claro que estos trabajos no supondrán en ningún caso la sustitución de puestos de trabajos existentes, siendo voluntario acogerse a esta modalidad de liquidación de deudas previo informe técnico de los Servicios Sociales Municipales. Podrían acogerse a la ordenanza propuesta por Compromís las personas mayores de 18 años empadronadas en Torrent en situación de desocupación o que su renta no alcance el salario anual mínimo interprofesional, quedando excluidas de la norma las personas jurídicas.

A modo orientativo desde Compromís se han propuesto de interés, para la realización de estos trabajos, áreas como archivos, bibliotecas, servicios sociales, medio ambiente, deportes, limpieza de espacios públicos, mantenimiento y reparación de mobiliario urbano, escuelas municipales, parques, jardines y cualquiera otros servicios o equipamiento que resulten análogos a estos. El Ayuntamiento de Torrent suscribiría un seguro que cubra los posibles riesgos procedentes del cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad.

La duración de cada jornada diaria de trabajo sustitutorio se ha propuesto que sea de un máximo de 8 horas diarias, y en todo caso se tendrían en cuenta las situaciones personales, familiares y laborales de la persona prestadora del trabajo; en ningún caso la realización de trabajos en beneficio de la comunidad supondría retribución alguna por parte del Ayuntamiento de Torrent. Para el seguimiento y control de los trabajos Compromís ha propuesto que se asigne un técnico responsable que velará por su correcto desarrollo, emitiendo a la finalización del trabajo un informe de valoración, quedando suspendida la compensación de la deuda en tres incumplimientos por parte de la persona interesada, como por ejemplo ausencia o incumplimiento horario, falta de rendimiento en el trabajo o no realizar la previa formación en medidas de prevención de riesgos laborales, así como no cumplir estas medidas en el desarrollo del trabajo.

Finalmente, con la finalidad de determinar equivalencias entre el importe de la deuda municipal y las horas de la medida sustitutoria, Compromís ha propuesto que se establezca el precio/hora en 15 euros, de tal manera que cada 15 euros de deuda municipal corresponderán a una hora de trabajo en beneficio de la comunidad, siendo esta cantidad revisable anualmente conforme al IPC. Para el establecimiento de este precio/hora desde Compromís se ha tomado como referencia el recogido en otras ordenanzas municipales como por ejemplo la del Ayuntamiento de Girona.