El grup municipal de Compromís per Torrent ha demanat per Registre d’Entrada el contracte, la factura així com el contingut d’una enquesta d’opinió encarregada per l’Alcaldessa Folgado el 27 de maig de 2014.

Aquesta petició d’informació és la tercera vegada que Compromís la sol·licita a Alcaldia, la qual aprovà la despesa mitjançant el Decret número 1881/2014 de 27 de maig. A les peticions per escrit han de sumar-se les verbals efectuades en diferents plens de l’Ajuntament de Torrent, sense que fins al moment s’haja tingut cap resposta per part de l’Alcaldessa Folgado o algun dels membres del govern municipal.

La primera petició per escrit data del 13 de novembre de 2014 i la segona va ser presentada el 5 de gener de 2015, a les quals se suma la tercera registrada ara.

Per a Compromís per Torrent l’Alcaldessa Folgado amaga informació a la ciutadania i als grups polítics de l’oposició, vulnerant el Reglament Orgànic del Ple així com els principis bàsics de transparència de la qual presumix el govern del Partido Popular.

Finalment, des de Compromís s’ha insistit en el fet que aquesta enquesta de la qual ningú, excepte el PP, coneix el seu contingut, ha sigut costejada per tots els torrentins i les torrentines, que haurien de ser els primers en ser informats sobre el seu objectiu, la naturalesa de les preguntes formulades i els resultats derivats de la mateixa, atés que amb 21.755€ de cost Folgado està utilitzant fons del pressupost per al seu ús personal i partidista.

COMPROMÍS PER TORRENT PIDE POR TERCERA VEZ LA FACTURA Y EL CONTENIDO DE UNA ENCUESTA QUE COSTÓ 21.755€

El grupo municipal de Compromís per Torrent ha solicitado por Registro de Entrada el contrato, la factura así como el contenido de una encuesta de opinión encargada per l’Alcaldessa Folgado el 27 de mayo de 2014.

Esta petición de información es la tercera vez que Compromís la solicita a Alcaldía, la cual aprobó el gasto mediante el Decreto número 1881/2014 de 27 de mayo. A las peticiones por escrito han sumarse las verbales efectuadas en diferentes Plenos del Ayuntamiento de Torrent, sin que hasta el momento se haya tenido ninguna respuesta por parte de la Alcaldesa Folgado o alguno de los miembros del gobierno municipal.

La primera petición por escrito data del 13 de noviembre de 2014 y la segunda fue presentada el 5 de enero de 2015, a las que se suma la tercera registrada ahora.

Para Compromís per Torrent la Alcaldesa Folgado esconde información a la ciudadanía y a los grupos políticos de la oposición, vulnerando el Reglamento Orgánico del Pleno así como los principios básicos de transparencia de la que presume el gobierno del Partido Popular.

Finalmente desde Compromís se ha insistido en el hecho que esta encuesta de la que nadie, excepto el PP, conoce su contenido, ha sido costeada por todos los torrentinos y las torrentinas, que deberían ser los primeros en ser informados sobre su objetivo, la naturaleza de las preguntas formuladas y los resultados derivados de la misma, dado que con 21.755€ de coste Folgado está utilizando fondos del presupuesto para su uso personal y partidista.