El col·lectiu de Compromís per Torrent ha tancat hui la campanya tal com la va començar i l’ha continuada: amb el contacte directe amb la gent, explicant les seues propostes cara a cara i recollint i debatent les diferents iniciatives.

En aquest sentit, el candidat a l’Alcaldia de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha explicat que “encara queda molta faena per fer de cara a aconseguir un canvi amb valentia i aire fresc en el nostre Ajuntament que s’expresse aquest diumenge en les urnes. Però encara ens quedarà molta més faena el proper dilluns 25 de maig, quan comence el treball de veres per garantir un futur de vida digna per tots els veïns i veïnes de Torrent”.

“Per això” –continua Alabajos- “nosaltres hui no fem cap Festa, sinó que fem un sopar de treball amb tota la gent del col·lectiu i que farà d’apoderats o interventors el proper diumenge, perquè són la garantia de democràcia perquè les eleccions transcórreguen amb normalitat”.

Així doncs, el candidat dels ecovalencianistes ha explicat que, tal com diuen en el seu vídeo de campanya, “a Compromís hem vingut a passar pàgina de la vella política del bipartidisme, a construir un nou Torrent entre tots i totes, i per això hem presentat un programa en el qual la participació ciutadana és l’eix fonamental d’acció. Perquè Torrent serà el que els torrentins i torrentines decidim els 365 dies de l’any”.

En aquest sentit, les propostes de Compromís es basen a implementar la iniciativa #TorrentParticipa, a través de la qual els veïns i veïnes de la ciutat podrien participar en les decisions del govern així com votar en consultes ciutadanes sobre les iniciatives a prendre, com, per altra banda, aquesta política de participació va lligada a una altra de transparència total seguint estàndards europeus, en què cada persona puga veure en què es gasta cada cèntim dels seus impostos i hi haja avaluacions periòdiques del resultat positiu o negatiu de les accions que s’hagen portat a terme.

Per altra banda, els candidats i candidates de Compromís per Torrent han signat un codi ètic que inclou la dació de comptes de la seua activitat, el compromís de combatre la corrupció i les portes giratòries, la transparència i la limitació de sous i mandats, entre d’altres aspectes.

Codi Ètic

La gent que ens presentem per ser la veu de Compromís a les institucions ho fem per donar la cara per un projecte que és el resultat de la participació́ ciutadana. És per això̀ que ens dotem d’un codi ètic de compliment obligatori per tal d’exercir la nostra tasca democràtica amb transparència i responsabilitat davant de la gent que ens vulga dipositar la seua confiança.

Serem la veu del poble i servirem els interessos del poble. Treballarem pel bé comú́ amb total transparència i honestedat. Signem un pacte ferm contra la corrupció́, contra l’aprofitament del poder o contra l’ús del càrrec electe per a profit personal. Lluitarem amb totes les nostres forces contra les portes giratòries i contra la venda de la casa de totes i tots per als interessos d’uns pocs.

Ens devem a la ciutadania que ens ha triat i a l’Assemblea que representem. Ens comprometem a respectar i fer complir els manaments democràtics de les bases de la formació́.

Tenim l’obligació́ de retre comptes de la nostra acció́ de manera participativa davant de la ciutadania i l’Assemblea, que té el dret de fiscalitzar la nostra acció́ i el nostre treball com a representants seus.

Serem la veu del poble i, per tant, cobrarem com el poble, lluny dels privilegis de la classe política de Torrent que ha estat vivint en una realitat aliena. És per això̀ que ens comprometem que el nostre salari màxim siga d’1,5 vegades el salari mitjà, que és la referència de l’economia real.

Som ciutadans que prenem la determinació́ de canviar les coses i, per tant, la nostra activitat política és circumstancial. És per això̀ que ens limitem a dos mandats com a referència d’estada en la corporació́.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests manaments, qualsevol militant de Compromís podrà̀ demanar la nostra revocació́, que serà̀ sotmesa a la valoració́ de l’Assemblea.

Compromís per Torrent cierra la campaña reivindicándose como la regeneración democrática #conValentía y #AireFresco que Torrent necesita

El colectivo de Compromís per Torrent ha cerrado hoy la campaña tal como la empezó y la ha continuado: con el contacto directo con la gente, explicando sus propuestas frente a frente y recogiendo y debatiendo las diferentes iniciativas.

En este sentido, el candidato a la Alcaldía de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, explicó que “aún queda mucho trabajo por hacer de cara a conseguir un cambio con valentía y aire fresco en nuestro Ayuntamiento que se exprese este domingo en las urnas. Pero todavía nos quedará mucho más trabajo el próximo lunes 25 de mayo, cuando comience el trabajo de verdad para garantizar un futuro de vida digna para todos los vecinos y vecinas de Torrent”.

“Por eso” -continúa Alabajos- “nosotros hoy no hacemos ningún Fiesta, sino que hacemos una cena de trabajo con toda la gente del colectivo y que hará de apoderados o interventores el próximo domingo, porque son la garantía de democracia para que las elecciones transcurran con normalidad”.

Así pues, el candidato de los ecovalencianistas explicó que, tal y como dicen en su vídeo de campaña, “en Compromís hemos venido a pasar página de la vieja política del bipartidismo, a construir un nuevo Torrent entre todos y todas, y por eso hemos presentado un programa en el que la participación ciudadana es el eje fundamental de acción. Porque Torrent será lo que los torrentinos y torrentinas decidamos los 365 días del año”.

En este sentido, las propuestas de Compromís se basan en implementar la iniciativa #TorrentParticipa, a través de la cual los vecinos y vecinas de la ciudad podrán participar en las decisiones del gobierno así como votar en consultas ciudadanas sobre las iniciativas a tomar, como, por otra parte, esta política de participación va ligada a otra de transparencia total siguiendo estándares europeos, en la que cada persona pueda ver en qué se gasta cada centavo de sus impuestos y haya evaluaciones periódicas del resultado positivo o negativo de las acciones que se hayan llevado a cabo.

Por otra parte, los candidatos de Compromís per Torrent han firmado un código ético que incluye la dación de cuentas de su actividad, el compromiso de combatir la corrupción y las puertas giratorias, la transparencia y la limitación de sueldos y mandatos, entre otros aspectos.

Código Ético

La gente que nos presentamos para ser la voz de Compromís en las instituciones lo hacemos para dar la cara por un proyecto que es el resultado de la participación ciudadana. Es por ello que nos dotamos de un código ético de obligado cumplimiento para ejercer nuestra labor democrática con transparencia y responsabilidad ante la gente que nos quiera depositar su confianza.

Seremos la voz del pueblo y serviremos los intereses del pueblo. Trabajaremos por el bien común con total transparencia y honestidad. Firmamos un pacto firme contra la corrupción, contra el aprovechamiento del poder o contra el uso del cargo electo para provecho personal. Lucharemos con todas nuestras fuerzas contra las puertas giratorias y contra la venta de la casa de todas y todos para los intereses de unos pocos.

Nos debemos a la ciudadanía que nos ha elegido y a la Asamblea que representamos. Nos comprometemos a respetar y hacer cumplir los mandatos democráticos de las bases de la formación.

Tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestra acción de manera participativa ante la ciudadanía y la Asamblea, que tiene el derecho de fiscalizar nuestra acción y nuestro trabajo como representantes suyos.

Seremos la voz del pueblo y, por tanto, cobraremos como el pueblo, lejos de los privilegios de la clase política de Torrent que ha estado viviendo en una realidad ajena. Es por eso que nos comprometemos a que nuestro salario máximo sea de 1,5 veces el salario medio, que es la referencia de la economía real.

Somos ciudadanos que tomamos la determinación de cambiar las cosas y, por tanto, nuestra actividad política es circunstancial. Es por ello que nos limitamos a dos mandatos como referencia de estancia en la corporación.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos mandamientos, cualquier militante de Compromís podrá pedir nuestra revocación, que será sometida a la valoración de la Asamblea.