Proposta de Compromís per als salaris i assignacions polítiques de l’Ajuntament

La proposta que presentem des de Compromís per Torrent de salaris i assignacions polítiques per als òrgans de govern del nostre Ajuntament obeeix a dos eixos.

Per una banda, proposem exemplaritat en els sous públics. En la situació d’emergència social que patim i en la qual la ciutadania està patint greus retallades en els seus drets i en el seu poder adquisitiu, la classe política ha de situar-se, almenys solidàriament, al costat del poble per poder representar-lo. I, com demana la gent en els carrers, quan més a prop estiga un polític de cobrar com un ciutadà qualsevol, més empatia hi tindrà i més podrà representar-lo.

Per una altra banda, proposem unes assignacions amb una voluntat democràtica. Una governança avançada demana de la participació de tots els agents polítics amb les mateixes condicions. Qui ostenta el govern és tan important com qui es troba a l’oposició, perquè estem en una etapa de diàleg en la qual tots els rols d’una democràcia han de ser valorats en la seua justa mesura. No hi ha democràcia de qualitat sense que tots els partits en l’oposició tinguen les ferramentes adequades i equivalents als partits en el govern. No creiem, tampoc, en els privilegis de les forces majoritàries que s’atorguen majors recursos amb els quals poden aconseguir major projecció que, al mateix temps, acaba justificant eixos majors recursos. Volem trencar eixa espiral nociva per dotar d’una democratització en les assignacions polítiques del nostre Ajuntament.

Hem viscut unes dècades, les de la bombolla immobiliària i la crisi que se n’ha derivat, en què la paraula “austeritat” només s’aplicava a les retallades dels drets de la ciutadania. Mentrestant, els polítics de la nostra ciutat tenien uns salaris i uns privilegis que no es corresponien amb els temps durs que pateix el poble. No hi havia una exemplaritat i una coresponsabilitat.

Des de Compromís proposem establir com a base el salari mitjà, que és el que és resultat de l’economia real, i, en la seua referència, establir uns salaris i unes assignacions que permeten que els polítics del nostre Ajuntament puguen realitzar la seua faena amb dignitat però sense allunyar-se del nivell de vida de la ciutadania a la qual representen. La nostra decisió d’agafar el salari mitjà també obeeix al fet que, si l’objectiu que té la política és millorar la vida de les persones, conforme aquests objectius s’acomplisquen i, per tant, puge el nivell de vida i, com a conseqüència, el salari mitjà, podrà també pujar el salari del polític que ha portat endavant eixes polítiques positives per a la població.

Així doncs, establim un límit màxim d’1,5 vegades el salari mitjà i, per simbolisme, li l’atorguem a l’Alcaldia, per ser la màxima autoritat a la nostra ciutat. Això ens dóna un sou de 2.803€ bruts en 14 pagues. Estem proposant una reducció d’un 40% respecte a la despesa actual.

Considerem que tots els Grups Municipals han de tindre el seu portaveu alliberat per tal que puguen realitzar les tasques i el treball de representació que els pertoca i, en aquest sentit, establim un sou de 2.703€ bruts en 14 pagues, no massa allunyat del sou d’Alcaldia, ja que la corporació ha de partir del principi de tots junts i iguals. Pel plus de responsabilitat que té el grup que sosté el govern, considerem que podrà optar a designar dos alliberaments complets extra més. Estem proposant una igualtat de recursos, ja que no hi hauria diferència entre el sou dels regidors de govern i els d’oposició, tal com hi ha ara, i una reducció d’un 44% a pesar que han augmentat els Grups Municipals aquesta legislatura de 3 a 5.

Així mateix, també considerem que tots els Grups Municipals han de disposar d’un tècnic de suport de lliure designació, ja que és necessari el suport d’assessorament i de fiscalització de tots per igual. Proposem, a més, que Alcaldia dispose de dos nomenaments més. Això sí, al contrari del que s’esdevenia ara, considerem que tots els tècnics de suport han de cobrar el mateix: 1.870€ bruts en 14 pagues. Proposem, doncs, una igualtat de recursos entre govern i oposició i una reducció d’un 30% a pesar que han augmentat els Grups Municipals aquesta legislatura de 3 a 5.

Per a la resta de regidors i regidores de la corporació, considerem que la responsabilitat que tenen els ha de garantir poder accedir a una dedicació parcial, que concretem en la meitat de la dedicació completa, mig alliberament, per tal que d’aquesta manera no hi haja més que una diferència de 2 a 1 respecte al càrrec que més cobra i el que menys. Actualment es trobava al voltant de 4,5 a 1. Així doncs, cobrarien 1.351€ bruts en 14 pagues i amb igualtat respecte a si són regidors de govern o d’oposició, al contrari del que passava fins ara. En aquest aspecte la reducció es quantificaria en el fet que la legislatura passada hi havia 14 regidors amb dedicació parcial, mig alliberament, i aquesta nova legislatura n’hi hauria 18 i, tanmateix, només suposaria una despesa extra de 8.000€ a l’any, és a dir, a penes un 2,4% més, que es veu compensat amb escreix amb les baixes en altres aspectes.

Finalment, proposem que en la pràctica tots els grups polítics tinguen una assignació igualitària per al seu funcionament de 500€ al mes, tot establint una variable d’1€ al mes per regidor per tal de no vulnerar la llei. La nostra proposta es basa en el fet que tots els grups municipals, independentment de la seua composició, han de tindre els mateixos recursos per fer la seua activitat, ja que no trobem justificat el fet que els qui més regidors tenen, més recursos es repartisquen i, com hem explicat, això els permeta aconseguir tornar a ser els grups majoritaris i beneficiar-se de més recursos. Per una altra banda, aquesta igualtat també suposa un equilibri. En aquest sentit, reduiríem la partida en un 63% i acabaríem amb els desequilibris que hi havia en l’anterior legislatura, quan el grup que més assignació rebia -el PP- multiplicava quasi per cinc la del que menys -Compromís-.

Finalment, hem de destacar que, la legislatura passada, la distribució del cost polític de l’Ajuntament s’establia a raó del 71% per al PP, 20% per al PSOE i 9% per a Compromís. Amb la nostra proposta quedaria de la següent manera: PSOE 39,5%; PP 26,3%; Compromís 15,1%; Ciudadanos 10,6%, i Guanyant 8,3%.

Si atenem als resultats en vots vàlids de les passades eleccions, veiem que el PSOE està sobrerepresentat per tindre el govern, però no fins als nivells del PP en l’anterior legislatura, sinó a un nivell raonable (+11,2 punts); el PP cau uns punts (uns 5) perquè ja no té govern, però es manté a un nivell també raonable; Compromís està en el lloc que li correspon i fins i tot unes dècimes per baix, mentre que Ciudadanos i Guanyant es troben uns punts sobrerepresentats, però que trobem justificat pel fet que els grups més menuts han de tindre un plus de recursos per arribar a estar en igualtat de condicions.

Propuesta de Compromís per Torrent para los salarios y asignaciones políticas del Ayuntamiento

La propuesta que presentamos desde Compromís per Torrent de salarios y asignaciones políticas para los órganos de gobierno de nuestro Ayuntamiento obedece a dos ejes.

Por un lado, proponemos ejemplaridad en los sueldos públicos. En la situación de emergencia social que padecemos y en la que la ciudadanía está sufriendo graves recortes en sus derechos y en su poder adquisitivo, la clase política debe situarse, al menos solidariamente, junto al pueblo para poder representarlo. Y, como pide la gente en las calles, cuando más cerca esté un político de cobrar como un ciudadano cualquiera, más empatía habrá y más podrá representarlo.

Por otra parte, proponemos unas asignaciones con una voluntad democrática. Una gobernanza avanzada pide la participación de todos los agentes políticos con las mismas condiciones. Quien ostenta el gobierno es tan importante como el que se encuentra en la oposición, porque estamos en una etapa de diálogo en la que todos los roles de una democracia deben ser valorados en su justa medida. No hay democracia de calidad sin que todos los partidos en la oposición tengan las herramientas adecuadas y equivalentes a los partidos en el gobierno. No creemos, tampoco, en los privilegios de las fuerzas mayoritarias que se otorgan mayores recursos con los que pueden conseguir mayor proyección que, al mismo tiempo, termina justificando esos mayores recursos. Queremos romper esa espiral nociva para dotar de una democratización a las asignaciones políticas de nuestro Ayuntamiento.

Hemos vivido unas décadas, las de la burbuja inmobiliaria y la crisis que se ha derivado, en las que la palabra “austeridad” sólo se aplicaba a los recortes de los derechos de la ciudadanía. Mientras tanto, los políticos de nuestra ciudad tenían unos salarios y unos privilegios que no se correspondían con los tiempos duros que sufre el pueblo. No había una ejemplaridad y una corresponsabilidad.

Desde Compromís proponemos establecer como base el salario medio, que es el que es resultado de la economía real, y, en su referencia, establecer unos salarios y unas asignaciones que permitan que los políticos de nuestro Ayuntamiento puedan realizar su trabajo con dignidad pero sin alejarse del nivel de vida de la ciudadanía a la que representan. Nuestra decisión de coger el salario medio también obedece a que, si el objetivo que tiene la política es mejorar la vida de las personas, conforme estos objetivos se cumplan y, por tanto, suba el nivel de vida y, como en consecuencia, el salario medio, podrá también subir el salario del político que ha llevado adelante esas políticas positivas para la población.

Así pues, establecemos un límite máximo de 1,5 veces el salario medio y, por simbolismo, se lo otorgamos a la Alcaldía, por ser la máxima autoridad en nuestra ciudad. Esto nos da un sueldo de 2.803€ brutos en 14 pagas. Estamos proponiendo una reducción de un 40% respecto al gasto actual.

Consideramos que todos los grupos municipales deben tener su portavoz liberado para que puedan realizar las tareas y el trabajo de representación que les corresponde y, en este sentido, establecemos un sueldo de 2.703€ brutos en 14 pagas, no demasiado alejado del sueldo de Alcaldía, ya que la corporación debe partir del principio de todos juntos e iguales. Por el plus de responsabilidad que tiene el grupo que sostiene el gobierno, consideramos que podrá optar a designar dos liberaciones completas extra más. Estamos proponiendo una igualdad de recursos, ya que no habría diferencia entre el sueldo de los concejales de gobierno y los de oposición, tal como existe ahora, y una reducción de un 44% a pesar de que han aumentado los Grupos Municipales esta legislatura de 3 a 5.

Asimismo, también consideramos que todos los grupos municipales deben disponer de un técnico de apoyo de libre designación, ya que es necesario el apoyo de asesoramiento y de fiscalización de todos por igual. Proponemos, además, que Alcaldía disponga de dos nombramientos más. Eso sí, al contrario de lo que sucedía ahora, consideramos que todos los técnicos de apoyo deben cobrar lo mismo: 1.870€ brutos en 14 pagas. Proponemos, pues, una igualdad de recursos entre gobierno y oposición y una reducción de un 30% a pesar de que han aumentado los Grupos Municipales esta legislatura de 3 a 5.

Para el resto de concejales de la corporación, consideramos que la responsabilidad que tienen les tiene que garantizar poder acceder a una dedicación parcial, que concretamos en la mitad de la dedicación completa, media liberación, para que de esta manera no haya más que una diferencia de 2 a 1 respecto al cargo que más cobra y el que menos. Actualmente se encontraba alrededor de 4,5 a 1. Así pues, cobrarían € 1.351 brutos en 14 pagas y con igualdad respecto a si son concejales de gobierno o de oposición, al contrario de lo que ocurría hasta ahora. En este aspecto la reducción se cuantificaría en que la legislatura pasada había 14 concejales con dedicación parcial, media liberación, y esta nueva legislatura habría 18 y, sin embargo, sólo supondría un gasto extra de 8.000€ al año, es decir, apenas un 2,4% más, que se ve compensado con creces con las bajadas en otros aspectos.

Finalmente, proponemos que en la práctica todos los grupos políticos tengan una asignación igualitaria para su funcionamiento de 500€ al mes, estableciendo una variable de 1€ al mes por concejal para no vulnerar la ley. Nuestra propuesta se basa en el hecho de que todos los grupos municipales, independientemente de su composición, tienen que tener los mismos recursos para ejercer su actividad, ya que no encontramos justificado el hecho de que los que más concejales tienen, más recursos se repartan y, como hemos explicado, esto les permita conseguir volver a ser los grupos mayoritarios y beneficiarse de más recursos. Por otra parte, esta igualdad también supone un equilibrio. En este sentido, reduciríamos la partida en un 63% y acabaríamos con los desequilibrios que había en la anterior legislatura, cuando el grupo que más asignación recibía -el PP- multiplicaba casi por cinco la del que menos -Compromís-.

Por último, debemos destacar que, la legislatura pasada, la distribución del coste político del Ayuntamiento se establecía a razón del 71% para el PP, 20% para el PSOE y 9% para Compromís. Con nuestra propuesta quedaría de la siguiente manera: PSOE 39,5%; PP 26,3%; Compromís 15,1%; Ciudadanos 10,6%, y Guanyant 8,3%.

Si atendemos a los resultados en votos válidos de las pasadas elecciones, vemos que el PSOE está sobrerrepresentado por tener el gobierno, pero no hasta los niveles del PP en la anterior legislatura, sino a un nivel razonable (+11,2 puntos); el PP cae unos puntos (unos 5) porque ya no tiene gobierno, pero se mantiene a un nivel también razonable; Compromís está en el lugar que le corresponde e incluso unas décimas por debajo, mientras que Ciudadanos y Guanyant se encuentran unos puntos sobrerrepresentados, pero que encontramos justificados por el hecho de que los grupos más pequeños deben tener un plus de recursos para llegar a estar en igualdad de condiciones.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Comentaris

 1. maria dolores contreras rodriguez diu:

  De todas las propuestas, los portavoces no entiendo porque no se rebaja nada más que 100€ con lo anterior, cuando el asesor cobra 1.800€ es una profesional cualificado, el portavoz debe cobrar igual que asesor.

  Al igual que restos de concejales, no dedicación exclusiva, cobrar 1.300 por estar unas 25 A 40 horas al mes, jornada semanal de un trabajador.

  Creó que al igual que se le pide una rebaja a la alcaldía, 40% se rebajen los portavoces y concejales. Sólo mantener el de asesor que es el más adaptado a la situación real.

  Sres. estamos en un país de sueldos mil eurista, trabajando por jornadas que se alargan de las 40 horas semanales. Se les pide esfuerzos como la gente trabajadora.

  Les aseguró, los sueldos de los portavoces y concejales se pondrán en pleno todos los grupos de acuerdo a la primera. Recuerden cual es el sueldo ministro en España que es de 650€.

  • admin diu:

   Hola, Maria Dolores!

   Has de tener en cuenta que las cantidades son en bruto. Los Portavoces, en la legislatura anterior, cobravan 3.874€ en bruto en 14 pagas los de la oposición, y unos 4.400€ en 14 pagas los del gobierno. Como ves, proponemos una rebaja más que substancial.

   Para los concejales que no tengan dedicación exclusiva, hay que tener en cuenta también que nosotros los proponemos como “media liberación”. Es decir, que son más de 40 horas mensuales de dedicación “directa” al Ayuntamiento más, hay que tener en cuenta, la faena que hagan de representación, trabajo político y etc. fuera.

   Ya veremos si hay acuerdo. Nosotros aún estaríamos dispuestos a rebajar si esa fuera la voluntad mayoritaria. Pero nos tememos que no van por ahí los tiros…

   Un saludo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *