El 10 de juliol d’enguany, i prèviament a la convocatòria de la Comissió Especial de Comptes, el secretari del Ple de l’Ajuntament va notificar als grups municipals que estava al seua disposició la documentació relativa al Compte General de l’Ajuntament de Torrent corresponent a l’exercici 2014.

De la documentació remesa als grups municipals, concretament a l’annex II, apareixen 18 relacions de factures per un total d’1.773.491€, aprovades per Decret d’Alcaldia, però amb la disconformitat de la Intervenció Municipal.

Per a Compromís per Torrent és simptomàtic de la gestió del Partido Popular al llarg de la passada legislatura, que es va caracteritzar per “l’ordene i mane” sense tindre en compte els advertiments de legalitat dels funcionaris encarregats d’instruir els expedients, en aquest cas concernents a l’àrea de control econòmic i pressupostari de l’Ajuntament.

A més d’aquestes 18 relacions de factures, i al mateix annex II, apareixen també com a observacions d’Intervenció l’aprovació de les nòmines de l’Ajuntament de Torrent corresponents als mesos de novembre i desembre del 2014. Aquestes observacions estan provocades per falta d’informes de l’àrea corresponent, que havien de ser enviats a Intervenció i dels quals aquesta última no va tindre constància.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, ha mostrat la seua perplexitat pel fet que els representants del partit polític més votat de Torrent estiguen més preocupats de si els regidors de Compromís s’alcen o no al sonar “l’Himne Regional” quan fa no res tenien la responsabilitat de governar i aprovaven per Decret d’Alcaldia centenars de factures amb la disconformitat del principal òrgan de control econòmic de l’Ajuntament, com és la Intervenció municipal.

COMPROMÍS PER TORRENT HACE PÚBLICO MAS DE 1,7 MILLONES DE EUROS EN FACTURAS DEL GOBIERNO DEL PP, EN 2014, APROBADAS SIN CONFORMIDAD DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

El 10 de julio de este año, y previamente a la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas, el secretario del Pleno del Ayuntamiento notificó a los grupos municipales que estaba a su disposición la documentación relativa a la Cuenta General del Ayuntamiento de Torrent correspondiente al ejercicio 2014.

De la documentación remitida a los grupos municipales, concretamente en el anexo II, aparecen 18 relaciones de facturas por un total de 1.773.491€, aprobadas por Decreto de Alcaldía, pero con la disconformidad de la Intervención Municipal.

Para Compromís per Torrent es sintomático de la gestión del Partido Popular a lo largo de la pasada legislatura, que se caracterizó por “el ordeno y mando” sin tener en cuenta las advertencias de legalidad de los funcionarios encargados de instruir los expedientes, en este caso concernientes a la área de control económico y presupuestario del Ayuntamiento.

Además de estas 18 relaciones de facturas, y en el mismo anexo II, aparecen también como observaciones de Intervención la aprobación de las nóminas del Ayuntamiento de Torrent correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014. Estas observaciones están provocadas por falta de informes del área correspondiente, que debían ser enviados a Intervención y de los cuales esta última no tuvo constancia.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha mostrado su perplejidad por el hecho de que los representantes del partido político más votado de Torrent estén más preocupados de si los concejales de Compromís se levanten o no al sonar “el Himno Regional” cuando hace nada tenían la responsabilidad de gobernar y aprobaban por Decreto de Alcaldía centenares de facturas con la disconformidad del principal órgano de control económico del Ayuntamiento, como es la Intervención municipal.