Compromís demana una Comissió d’Investigació sobre les factures de Festes #TorrentLeaks

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha presentat per registre d’entrada del Ple una moció en la que insta a aquest òrgan de l’ajuntament a la creació d’una Comissió per a investigar i si cal depurar les responsabilitats polítiques i administratives que se’n deriven en el cas de les despeses de festes facturades per la mercantil Alvir Espectaculos, S.L.

Alabajos ha explicat que, tal i com consta en l’expedient, al febrer del 2014, aquesta mercantil va presentar un llistat de treballs efectuats corresponents a serveis i subministraments que havia realitzat feia aproximadament uns 4 anys. Previament, el 14 de gener del 2014, la mateixa mercantil va remetre un llistat de treballs facturats, amb comunicació del deute pendent a l’encarregat de la brigada d’obres de Torrent.

Pel Decret d’Alcaldia 2540/2015 es va acordar la prescripció de 138.903’52€ de factures d’Alvir, la qual cosa va comportar que en la Comissió de Seguiment de Contractes i Convenis municipal el mateix Vicente Alvir va advertir que s’havia sentit enganyat, atés que els anteriors responsables de govern del PP de les àrees econòmiques i pressupostàries li deien que no presentara les factures, cosa que feia per “no enemistar-se amb l’ajuntament”. Aquest responsable d’Alvir es va refermar en les seues declaracions afirmant que els responsables polítics municipals sabien d’aquesta manera de procedir i que li deien que retardara la presentació de les factures “per què no sabien com donar-li forma”.

A aquestes factures de 4 o més anys antiguitat se suma el fet que al desembre del 2015 es va presentar un altre reconeixement extrajudicial de crèdits on hi figuraven aproximadament uns 55.000€ en factures que s’havien presentat amb un I.V.A superior que no corresponia amb el vigent en l’època de realització dels treballs per part d’Alvir, fet que va ser denunciat per Compromís i que va comportar la retirada de les mateixes de l’expedient, quedant en suspens fins que s’aclarira la situació legal del seu pagament.

Davant la situació generada des del grup municipal de Compromís per Torrent s’ha qualificat, “com a poc”, d’estrany el fet que una mercantil haja presentat factures de fa 4 anys o més amb posterioritat a la prestació dels serveis i subministraments realment facturats, qüestió que distorsiona i ha distorsionat les diferents execucions pressupostàries així com altres qüestions importants com el càlcul del període mitjà de pagament als proveïdors, tot allò amb independència que la despesa real en festes ha sigut molt superior a les quantitats realment liquidades durant les passades legislatures.

A tota aquesta problemàtica se suma el fet del procés de la contractació de festes seguit amb aquesta mercantil s’ha produït mitjançant contractes verbals, que estan expressament prohibits tant per l’antiga redacció del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (article 55), com de la vigent llei de Contractes del Sector Públic (article 28.1).

Aquestos fets han motivat que des del grup municipal de Compromís per Torrent s’haja demanat, del Ple de la Corporació Local de Torrent, la creació d’una Comissió no permanent d’Investigació per tal d’esclarir les causes, motius i la responsabilitat per les quals l’ajuntament va contractar amb la mercantil Alvir Espectáculos S.L. mitjançant acords verbals. En cas de constituir-se aquesta Comissió també esbrinarà les causes, motius i la responsabilitat del perquè l’esmentada mercantil va presentar les seues factures 4 anys o més amb posterioritat als serveis i subministraments realment prestats.

Finalment, Alabajos ha demanat en la moció que en el desenvolupament de les seues funcions i tasques d’investigació la Comissió puga demanar la presència d’aquelles persones que considere adients per tal d’esclarir els fets investigats.

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT SOLICITA ANTE EL PLENO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS FACTURAS DE FIESTAS CONTRATADAS VERBALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO CON ALVIR

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha presentado por registro de entrada del Pleno una moción en la que insta a este órgano del ayuntamiento a la creación de una Comisión para investigar, y si es preciso depurar, las responsabilidades políticas y administrativas que se derivan en el caso de los gastos de fiestas facturados por la mercantil Alvir Espectaculos, S.L.

Alabajos ha explicado que, tal y como consta en el expediente, en febrero de 2014 esta mercantil presentó un listado de trabajos efectuados correspondientes a servicios y suministros que había realizado hacía aproximadamente unos 4 años.
Previamente, el 14 de enero de 2014, la misma mercantil remitió un listado de trabajos facturados, con comunicación de la deuda pendiente al encargado de la brigada de obras de Torrent.

Mediante el Decreto de Alcaldía 2540/2015 se acordó la prescripción de 138.903’52€ de facturas de Alvir, lo cual comportó que en la Comisión de Seguimiento de Contratos y Convenios municipal el mismo Vicente Alvir advirtió que se había sentido engañado, dado que los anteriores responsables de gobierno del PP de las áreas económicas y presupuestarias le decían que no presentara las facturas, cosa que hacía por “no enemistarse con el ayuntamiento”. Este responsable de Alvir se afianzó en sus declaraciones afirmando que los responsables políticos municipales sabían de esta manera de proceder y que le decían a que retrasara la presentación de las facturas “por qué no sabían como darle forma”.

A estas facturas de 4 o más años antigüedad se suma el hecho de que en diciembre de 2015 se presentó otro reconocimiento extrajudicial de créditos donde figuraban aproximadamente unos 55.000€ en facturas que se habían presentado con un I.V.A superior que se no correspondía con el vigente en la época de realización de los trabajos por parte de Alvir, hecho que fue denunciado por Compromís y que comportó la retirada de las mismas del expediente, quedando en suspenso hasta que se aclarase la situación legal de su pago.

Ante la situación generada desde el grupo municipal de Compromís per Torrent se ha calificado, “como poco”, de extraño el hecho de que una mercantil haya presentado facturas de hace 4 años o más con posterioridad a la prestación de los servicios y suministros realmente facturados, cuestión que distorsiona y ha distorsionado las diferentes ejecuciones presupuestarias así como otras cuestiones importantes como el cálculo del período medio de pago a los proveedores, todo esto con independencia que el gasto real en fiestas ha sido muy superior a las cantidades realmente liquidadas durante las pasadas legislaturas.

A toda esta problemática se suma el hecho del proceso de la contratación de fiestas seguido con esta mercantil se ha producido mediante contratos verbales, que están expresamente prohibidos tanto por la antigua redacción del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 55), como de la vigente ley de Contratos del Sector Público (artículo 28.1).

Estos hechos han motivado que desde el grupo municipal de Compromís per Torrent se haya demandado, del Pleno de la Corporación Local de Torrent, la creación de una Comisión no permanente de Investigación para esclarecer las causas, motivos y la responsabilidad por las que el ayuntamiento contrató con la mercantil Alvir Espectáculos S.L. mediante acuerdos verbales. En caso de constituirse, esta Comisión también indagará las causas, motivos y la responsabilidad del porque la mencionada mercantil presentó sus facturas 4 años o más con posterioridad a los servicios y suministros realmente prestados.

Finalmente Alabajos ha solicitado en la moción que en el desarrollo de sus funciones y tareas de investigación la Comisión pueda pedir la presencia de aquellas personas que considere oportunas para esclarecer los hechos investigados.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *