Pau Alabajos: “El veïnat no pot accedir des de fa més de tres mesos amb els seus vehicles, a més de perjudicar els comerços i els desplaçaments de la població de barri cap a serveis bàsics”

Compromís per Torrent demana una solució ràpida a les obres viàries dels carrers Sant Tomàs, Andorra i Almeria que estan provocant tant la inaccessibilitat a les places d’aparcament com els desplaçaments cap a dins i fora del barri.

Aquestes obres començaren fa més de tres mesos, i encara que puntualment s’ha obert el trànsit des de Gómez Ferrer cap al carrer Sant Tomàs, des de Compromís demanen que el regidor responsable de via pública comparega i explique els motius del retard en la finalització de les obres.

Així mateix Alabajos demana que el govern municipal explore totes les possibilitats que permeten les ordenances per tal de bonificar o compensar als veïns i les veïnes afectades en futurs rebuts, tant en la part corresponent a la taxa de guals, com a l’IBI de les places de garatge i en aquelles vivendes on els talls de carrer superen el còmput d’un mes.

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA UNA SOLUCIÓN RÁPIDA AL CORTE DE LAS CALLES SANTO TOMÁS, ANDORRA Y ALMERÍA ASÍ COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS EN MATERIA IMPOSITIVA

Pau Alabajos: “La vecindad no puede acceder desde hace más de tres meses con sus vehículos, además de perjudicar a los comercios y los desplazamientos de la población del barrio hacia servicios básicos”

Compromís per Torrent pide una solución rápida a las obras viarias de las calles Santas Tomás, Andorra y Almería que están provocando tanto la inaccesibilidad a las plazas de aparcamiento como los desplazamientos hacia dentro y fuera del barrio.

Estas obras empezaron hace más de tres meses, y aunque puntualmente se ha abierto el tránsito desde Gómez Ferrer hacia la calle Santo Tomás, desde Compromís demandan que el concejal responsable de vía pública comparezca y explique los motivos del retraso en la finalización de las obras.

Asimismo, Alabajos solicita que el gobierno municipal explore todas las posibilidades que permitan las ordenanzas para bonificar o compensar a los vecinos y las vecinas afectadas en futuros recibos, tanto en la parte correspondiente a la tasa de vados, como en el IBI de las plazas de garaje y en aquellas viviendas donde los cortes de calle superen el cómputo de un mes.