COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA SOBREEXPLOTACIÓ INSOSTENIBLE I LA FALTA DE SOLUCIONS MEDI AMBIENTALS DAVANT EL PROBLEMA DE DESABASTIMENT DE CUMBRES DE CALICANTO I MONTE LEVANTE

Víctor Medina (Compromís): “La solució plantejada per Aigües de l’Horta és una fugida endavant donada la insostenible situació hídrica de l’aqüífer”.

El regidor de Compromís Víctor Medina ha carregat contra la gestió hídrica municipal dels pous de Torrent, especialment des de l’any 2009, qualificant de molt greu l’explotació insostenible dels pous Horteta 1 i 2, que actualment abastixen xalets d’altres termes municipals com els de Godelleta i Xiva, en concret a la urbanització Cumbres de Calicanto.

Segons l’informe emés el 26 de juny passat, per la pròpia mercantil municipal Aigües de l’Horta, els nivells d’aquestos pous estan fregant el nivell d’aspiració de les bombes d’extracció. Aquest fet no és nou, atenent que a començaments del 2015 ja es va identificar la greu situació que patix l’aqüífer, sense que cap responsable del govern municipal (aleshores el Partido Popular i ara PSOE) prengueren mesures urgents, i que ha acabat recentment amb talls d’aigua de 7 hores a la part de les urbanitzacions Cumbres de Calicanto, així com la de Monte Levante, ubicades al terme municipal de Torrent.

Sobre les actuacions municipals comeses, tan sols al febrer del 2015 l’aleshores alcaldessa Amparo Folgado (PP) va remetre “una carta” a l’EMSHI (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics) en la que li sol·licitava un estudi per a connectar la xarxa d’aigua amb aquestes urbanitzacions, en concret des del dipòsit d’aigües de les Crestes i Monterosado, actualment en propietat dels regants de la Vall dels Alcalans i que continua fins ara sense estar cedit a la pròpia EMSHI; és a dir, que es va proposar com a solució la canalització a un dipòsit d’aigües que no controla la pròpia Entitat Metropolitana. En paraules de Medina, “tot ha sigut un postureo fútil que ens ha dut a la situació actual de desabastiment que patixen centenars d’usuaris de Cumbres de Calicanto i Monte Levante”.

Medina ha continuat explicant que la planificació hídrica de Torrent, en especial la referent als aqüífers, ha sigut nefasta atenent que en aquest informe d’Aigües de l’Horta ja s’alertava que des del 2009 els pous de Torrent han experimentat un descens continuat arribant al mínim actual. No s’ha tingut en compte l’època de continuada sequera ni l’increment de les extraccions derivades de l’augment de la població en època estiuenca, agreujats pels usos privatius de caràcter recreatiu com les piscines privades, sobre els que el control en la limitació del seu consum ha sigut nul als darrers anys: “PP i Psoe han mirat cap un altre costat preocupant-se més de la imatge electoral que de la situació insostenible de sobreexplotació i contaminació dels aqüífers de Torrent”, ha asseverat Medina.

“La doble solució proposada per Aigües de l’Horta, davant la problemàtica de desabastiment, consistix a continuar sobreexplotant els aqüífers, bé obrint un nou pou ubicat en una parcel·la municipal sobre la qual s’han fet sondejos, o incrementar els cabals d’explotació dels pous Horteta 1 i 2 mitjançant el reaprofundiment fins arribar a nivells freàtics que podrien acabar amb les reserves finals dels pous”, ha conclòs Medina.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA SOBREEXPLOTACIÓN INSOSTENIBLE Y LA FALTA DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES AL PROBLEMA DE DESABASTECIMIENTO DE CUMBRES DE CALICANTO Y MONTE LEVANTE

Víctor Medina (Compromís): “La solución planteada por Aigües de l’Horta es una huida adelante dada la insostenible situación hídrica del acuífero.”

El concejal de Compromís Víctor Medina ha cargado contra la gestión hídrica municipal de los pozos de Torrent, especialmente desde el año 2009, calificando de muy grave la explotación insostenible de los pozos Horteta 1 y 2, que actualmente abastecen chalés de otros términos municipales como los de Godelleta y Chiva, en concreto en la urbanización Cumbres de Calicanto.

Según el informe emitido el pasado 26 de junio, por la propia mercantil municipal Aigües de l’Horta, los niveles de estos pozos están rozando el nivel de aspiración de las bombas de extracción. Este hecho no es nuevo, atendiendo que a comienzos de 2015 ya se identificó la grave situación que sufre el acuífero, sin que ningún responsable del gobierno municipal (entonces el Partido Popular y ahora PSOE) tomaran medidas urgentes, y que ha acabado recientemente con cortes de agua de 7 horas en la parte de las urbanizaciones Cumbres de Calicanto, así como la de Monte Levante, ubicadas al término municipal de Torrent.

Sobre las actuaciones municipales acometidas, tan solo en febrero de 2015 la entonces alcaldesa Amparo Folgado (PP) remitió “una carta” a la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) en la que le solicitaba un estudio para conectar la red de agua con estas urbanizaciones, en concreto desde el depósito de aguas de les Crestes y Monterosado, actualmente en propiedad de los regantes del Valle de los Alcalans y que continúa hasta ahora sin estar cedido a la propia Emshi, es decir que se propuso como solución la canalización a un depósito de aguas que no controla la propia Entidad Metropolitana. En palabras de Medina “todo ha sido un postureo fútil que nos ha llevado a la situación actual de desabastecimiento que sufren cientos de usuarios de Cumbres de Calicanto y Monte Levante”.

Medina ha continuado explicando que la planificación hídrica de Torrent, en especial la referente a los acuíferos, ha sido nefasta atendiendo que en este informe de Aigües de l’Horta ya se alertava que desde el 2009 los pozos de Torrent han experimentado un descenso continuado llegando al mínimo actual. No se ha tenido en cuenta la época de continuada sequía ni el incremento de las extracciones derivadas del aumento de la población en época veraniega, agravados por los usos privativos de carácter recreativo como las piscinas privadas, sobre los que el control en la limitación de su consumo ha sido nulo en los últimos años: “PP y PSOE han mirado hacia otro lado preocupándose más de la imagen electoral que de la situación insostenible de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos de Torrent”, ha aseverado Medina.

“La doble solución propuesta por Aigües de l’Horta, ante la problemática de desabastecimiento, consiste al continuar sobreexplotando los acuíferos, bien abriendo un nuevo pozo ubicado en una parcela municipal sobre la que se han hecho sondeos, o incrementar los caudales de explotación de los pozos Horteta 1 y 2 mediante la reprofundización hasta llegar a niveles freáticos que podrían acabar con las reservas finales de los pozos”, ha concluido Medina.