Víctor Medina (Compromís): “Es tracta de comprovar si els preus, als quals les empreses del grup als que pertany Hidraqua li facturen a Aigües de l’Horta, estan inflats o no; perquè, en cas positiu, s’estaria produint una desviació de beneficis encoberts cap a la multinacional francesa Suez Enviroment, matriu d’Hidraqua”.

Compromís per Torrent, arran la presentació del Compte General del 2015 corresponent a l’Ajuntament de Torrent i els seus organismes i empreses, va presentar una petició d’informació fonamentada en 15 punts.

D’entre aquestos el número 9 estava relacionat amb l’empresa pública de Torrent Aigües de l’Horta, de la que l’Ajuntament és el propietari però hi té cedida la seua gestió a la privada Hidraqua a canvi del 49% del beneficis anuals de la mercantil municipal.

En concret el grup municipal de Compromís demanà el volum de facturació, per proveïdors, d’Aigües de l’Horta amb les empreses del grup empresarial del que forma part Hidraqua, S.A.

La resposta a aquest punt va ser informada, tant a la Intervenció Municipal com a Compromís, pel Gerent d’Aigües de l’Horta el 25 d’agost passat, on literalment es deia que:

“Las principales transacciones realizadas con empresas del grupo empresarial de Hidraqua, durante el ejercicio 2015, han sido las siguientes: Servicios o compras Recibidos 1.712.117,91€”.

Aquesta xifra arriba al 22’56% de les despeses totals d’Aigües de l’Horta, exceptuant els impostos, el personal i les amortitzacions o depreciacions, i suposa el 15’46% de l’import net de la xifra de negocis de l’empresa municipal. Per posar aquesta xifra en comparativa cal dir la despesa global en personal del 2015 va ser de 1.902.385,73€.

Des de Compromís per Torrent han avançat que el seu representant al Consell d’Administració, el regidor Víctor Medina, demanarà una auditoria independent sobre els preus als quals Aigües de l’Horta compra els seus subministraments i serveis exteriors, amb l’objectiu de comprovar que s’adeqüen als de mercat. Medina ha explicat que donat l’important volum de compra cap empreses del grup al que pertany Hidraqua es tracta de verificar si els preus estan inflats o no, perquè en cas positiu s’estaria produint una desviació de beneficis encoberts cap a la multinacional francesa Suez Enviroment, matriu d’Hidraqua.

Finalment des de Compromís han emmarcat aquest moviment, de fiscalització i control intern de les empreses municipals, dins les accions necessàries per a donar compliment als punts 5 i 8 de l’acord pel qual es va investir alcalde Jesús Ros, referits a l’auditoria comptable i de gestió (punt 5) i la remunicipalització del servei de subministrament d’aigua (punt 8).

COMPROMÍS PER TORRENT DESVELA QUE EMPRESAS VINCULADAS AL SOCIO PRIVADO DE AIGÜES DE L’HORTA LE FACTURARON MÁS DE 1,7 MILLONES DE EUROS EN 2015.

Víctor Medina (Compromís): “Se trata de comprobar si los precios, a los que las empresas del grupo al que pertenece Hidraqua le facturan a Aigües de l’Horta, están hinchados o no, porque en caso positivo se estaría produciendo una desviación de beneficios encubiertos hacia la multinacional francesa Suez Enviroment, matriz de Hidraqua”.

Compromís per Torrent, tras la presentación de la Cuenta General de 2015 correspondiente al Ayuntamiento de Torrent y sus organismos y empresas, presentó una petición de información fundamentada en 15 puntos.

De entre estos el número 9 estaba relacionado con la empresa pública de Torrent Aigües de l’Horta, de la que el Ayuntamiento es el propietario pero tiene cedida su gestión a la privada Hidraqua a cambio del 49% de los beneficios anuales de la mercantil municipal.

En concreto el grupo municipal de Compromís pidió el volumen de facturación, por proveedores, de Aigües de l’Horta con las empresas del grupo empresarial del que forma parte Hidraqua, S.A.

La respuesta a este punto fue informada, tanto a la Intervención Municipal como Compromís, por el Gerente de Aigües de l’Horta el 25 de agosto pasado, donde literalmente se decía que:

“Las principales transacciones realizadas con empresas del grupo empresarial de Hidraqua, durante el ejercicio 2015, han sido las siguientes: Servicios o compras Recibidos 1.712.117,91€”.

Esta cifra alcanza el 22’56% de los gastos totales de Aigües de l’Horta, exceptuando los impuestos, el personal y las amortizaciones o depreciaciones, y supone el 15’46% del importe neto de la cifra de negocios de la empresa municipal. Por poner esta cifra en comparativa hay que decir el gasto global en personal de 2015 fue de 1.902.385,73€.

Desde Compromís per Torrent han avanzado que su representante en Consejo de Administración, el concejal Víctor Medina, pedirá una auditoría independiente sobre los precios a los que Aigües de l’Horta compra sus suministros y servicios exteriores, con el objetivo de comprobar que se adecuen a los de mercado. Medina ha explicado que dado el importante volumen de compra hacia empresas del grupo al que pertenece Hidraqua se trata de verificar si los precios están hinchados o no, porque en caso positivo se estaría produciendo una desviación de beneficios encubiertos hacia la multinacional francesa Suez Enviroment, matriz de Hidraqua.

Finalmente desde Compromís han enmarcado este movimiento, de fiscalización y control interno de las empresas municipales, dentro las acciones necesarias para dar cumplimiento a los puntos 5 y 8 del acuerdo por el que se invistió alcalde a Jesús Ros, referidos a la auditoría contable y de gestión (punto 5) y la remunicipalización del servicio de suministro de agua (punto 8).

auditoriapreusaiguatorrentL auditoriapreusaiguatorrent