Compromís demanarà la convocatòria urgent de la Comissió Especial de Revisió de Contractacions perquè, o bé l’exalcaldessa Folgado o l’anterior responsable d’economia del Partido Popular, Jorge Planells, expliquen l’aparició de noves factures festes per valor de 9.491€, corresponents a l’any 2014. Cal recordar que el PP va decidir al seu moment no participar d’aquesta Comissió Plenària i, per tant, no va nomenar cap representant en la mateixa.

Es tracta d’un Reconeixement Extrajudicial de Crèdits de 5 factures sense pagar corresponents a instal·lacions i subministraments de material elèctric de les festes de falles del 2014.

Aquest Reconeixement de Crèdits es va portar a la reunió de la Junta Local Fallera del passat dimecres, a la qual va excusar la seua absència la representant del Partido Popular María del Carmen Benavent, i on els membres de la junta que representen al món faller van explicar que no tenien coneixement d’aquestes despeses fins que han aparegut; de fet, no estaven ni pressupostades. Les mateixes per tant havien d’estar autoritzades per algun responsable polític, o bé l’exalcaldessa Folgado o l’aleshores regidor d’economia Jorge Planells.

Aquestes despeses de festes se sumen al reconeixement de les factures sense pagar a la Banda de la Unió Musical de Torrent, corresponent a les processons de Sant Isidre de les Festes Patronals dels anys 2012, 2013 i 2014, per un valor global de 6.600€, aprovades al passat Ple Ordinari de setembre, on l’exalcaldessa del PP va apuntar directament a la Unió Musical com a responsable de no haver presentat les factures en l’any fiscal en el que s’havien produït les despeses.

Arran d’aquestes declaracions plenàries de Folgado, des de Compromís també se sol·licitarà la presència, en l’esmentada Comissió de Contractacions, del President de la Unió Musical, Juan Benavent, perquè aclarisca si va ser l’entitat que representa o el Govern del PP el responsable de retindre aquestes factures durant 4, 3 i 2 anys respectivament.

COMPROMÍS PER TORRENT DENUNCIA LA APARICIÓN DE NUEVAS FACTURAS DE FIESTAS DEL AÑO 2014 Y SOLICITARÁ LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES

Compromís pedirá la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Revisión de Contrataciones para que o bien la exalcaldesa Folgado o el anterior responsable de economía del Partido Popular, Jorge Planells, expliquen la aparición de nuevas facturas fiestas por valor de 9.491€, correspondientes al año 2014. Hay que recordar que el PP decidió en su momento no participar de esta Comisión Plenaria y por lo tanto no nombró ningún representante en la misma.

Se trata de un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de 5 facturas sin pagar correspondientes a instalaciones y suministros de material eléctrico de las fiestas de fallas de 2014.

Este Reconocimiento de Créditos se trató en la reunión de la Junta Local Fallera del pasado miércoles, en la que excusó su ausencia la representante del Partido Popular María del Carmen Benavent, y donde los miembros de la junta que representan al mundo fallero explicaron que no tenían conocimiento de éstos gastos hasta que han aparecido, de hecho no estaban ni presupuestados. Los mismos por tanto debían estar autorizados por algún responsable político, o bien la exalcaldesa Folgado o el entonces concejal de economía Jorge Planells.

Éstos gastos de fiestas se suman al reconocimiento de las facturas sin pagar a la Banda de la Unión Musical de Torrent, correspondientes a las procesiones de San Isidro de las Fiestas Patronales de los años 2012, 2013 y 2014, por un valor global de 6.600€, aprobadas en el pasado Pleno Ordinario de septiembre, donde la exalcaldesa del PP apuntó directamente a la Unió Musical como responsable de no haber presentado las facturas en el año fiscal en el que se habían producido los gastos.

Tras estas declaraciones Plenarias de Folgado, desde Compromís también se solicitará la presencia, en la mencionada Comisión de Contrataciones, del Presidente de la Unión Musical, Juan Benavent, para que aclare si fue la entidad a la que representa o el Gobierno del PP el responsable de retener estas facturas durante 4, 3 y 2 años respectivamente.