Carme Silla (Compromís): “Darrere d’aquestos números, tal vegada podríem pensar que a Torrent no hi ha víctimes de violència de gènere o no cal un treball permanent de sensibilització i prevenció a les escoles o al carrer”.

Compromís ha fet pública la despesa en la lluita contra la violència de gènere per part del govern del PSOE a l’Ajuntament de Torrent. En total han sigut 34.256€ els que finalment s’han gastat al 2016, d’una partida que es va pressupostar per 100.000€.

En la confecció del pressupost corresponent a 2016, el grup municipal de Compromís va presentar una esmena en la que s’incloïen, entre algunes de les mesures més importants, una línia d’ajuda econòmica a les dones maltractades residents a Torrent, que consistia a subvencionar el cost sanitari (medicaments i tractaments) no cobert al 100% per l’administració sanitària. A més a més, dels 100.000€ proposats per Compromís i finalment aprovats, també es disposava la posada en marxa d’un gabinet jurídic d’orientació contra les agressions reconegudes judicialment, així como la contractació de personal tècnic d’atenció a les víctimes, més un seguit de mesures per a la sensibilització i la prevenció de la violència contra les dones de manera permanent.

Totes aquestes mesures incorporades al pressupost havien estat aprovades pel Ple de la Corporació de Torrent el dia 5 de novembre del 2015, a proposta de Compromís, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte el de Guanyant.

Dels 34.256€ destinats pel govern del PSOE, 11.737€ han sigut campanyes de prevenció a les escoles i la Casa de la Dona, més 12.000€ d’ajudes urgents, i la resta han estat fulletons i jornades formatives per a professionals, més la contractació a mitja jornada d’una psicòloga durant un període d’un any, del qual començà la seua activitat el dia 1 del present mes de novembre, és a dir fa 20 dies.

Per a la regidora de Compromís, el fet que l’atenció psicològica comence a punt d’acabar-se l’any, i 10 mesos després d’aprovar-se el pressupost, indica la desídia i el poc d’interés en aquest tema tan important, donat que cada any s’atenen més casos de violència a Torrent; de fet, enguany s’han ateses unes 100 dones amb mesures judicials fermes. “Aquesta xifra, sent elevada, és només la punta de l’iceberg, donat que moltes agressions no són denunciades per motius tant personals com de desconeixement sobre ajudes i mesures de protecció”, ha explicat Carme Silla.

Finalment, i excepte les ajudes urgents, des de Compromís han denunciat que totes les campanyes i accions formatives s’han desenvolupat a partir d’octubre, perdent-se un temps preciós, del qual les dones que patixen aquesta violència no disposen.

Compromís per Torrent califica de burla los 34.000€ gastados por el Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género en 2016

Carme Silla (Compromís): “Detrás de estos números se podría pensar que en Torrent no hay víctimas de violencia de género o que no hace falta un trabajo permanente de sensibilización y prevención en los colegios o en la calle”.

Compromís ha hecho público el gasto en la lucha contra la violencia de género por parte del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Torrent. En total han sido 34.256€ los que finalmente se han gastado en 2016, de una partida que se presupuestó por 100.000€.

En la confección del presupuesto correspondiente a 2016, el grupo municipal de Compromís presentó una enmienda en la que se incluían, entre algunas de las medidas más importantes, una línea de ayuda económica a las mujeres maltratadas residentes a Torrent, que consistía en subvencionar el coste sanitario (medicamentos y tratamientos) no cubiertos al 100% por la administración sanitaria. Además, de los 100.000€ propuestos por Compromís y finalmente aprobados, también se disponía la puesta en marcha de un gabinete jurídico de orientación contra las agresiones reconocidas judicialmente, así como la contratación de personal técnico de atención a las víctimas, más un conjunto de medidas para la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres de manera permanente.

Todas estas medidas incorporadas al presupuesto fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación de Torrent el día 5 de noviembre de 2015, a propuesta de Compromís, con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto el de Guanyant.

De los 34.256€ destinados por el gobierno del PSOE, 11.737€ han sido campañas de prevención en centros educativos y la Casa de la Dona, más 12.000€ de ayudas urgentes, y el resto han sido folletos y jornadas formativas para profesionales, más la contratación a media jornada de una psicóloga durante un período de un año, la cual empezó su actividad el día 1 del presente mes de noviembre, es decir hace 20 días.

Para la concejala de Compromís, el hecho de que la atención psicológica empiece a punto de acabarse el año, y tras 10 meses de aprobarse el presupuesto, indica la desidia y el poco interés en este tema tan importante, dado que cada año se atienden más casos de violencia a Torrent; de hecho este año han sido atendidas unas 100 mujeres con medidas judiciales firmes. “Esta cifra, siendo elevada, es solo la punta del iceberg dado que muchas agresiones no son denunciadas por motivos tanto personales como de desconocimiento sobre ayudas y medidas de protección”, ha explicado Carme Silla.

Finalmente, y excepto las ayudas urgentes, desde Compromís han denunciado que todas las campañas y acciones formativas se han desarrollado a partir de octubre, perdiéndose un tiempo precioso, del que las mujeres que sufren esta violencia no disponen.